Publication Laka-library:
Brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het stresstestrapport van de OLP (kst 32645 Nr. 42)

AuthorMin. EL&I
1-01-8-50-95.pdf
DateOctober 2012
Classification 1.01.8.50/95 (PETTEN RESEARCH LOCATION - NRG/ECN/RCN - GENERAL)
Front

From the publication:

32645     Kernenergie
Nr. 42    Brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en
       Innovatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 1 oktober 2012


Op 6 maart 2012 heb ik u het stresstestrapport over de Onderzoekslocatie
Petten van de vergunninghouder Nuclear Research and Consultancy Group
toegestuurd (TK 2011-2012, 32 645, nr. 36). Met mijn brief van 1 juni 2012
(TK 2011-2012, 32 645, nr. 38) heb ik u toegezegd mijn oordeel rond de
zomer aan de Tweede Kamer toe te zenden. Hierbij stuur ik u het ‘Nationaal
Rapport OLP’, dat mijn oordeel over de stresstest van de Onderzoekslocatie
Petten bevat.*)

De stresstest is een beoordeling van de veiligheidsmarges van nucleaire
installaties. In een stresstestrapport wordt beschreven hoe een nucleaire
installatie reageert op diverse extreme gebeurtenissen. Hierbij worden ook
mogelijke verbeteringsmaatregelen beschreven om de veiligheidsmarges van
de installatie bij extreme gebeurtenissen te vergroten. Voorbeelden van een
extreme gebeurtenissen zijn aardbevingen, overstromingen en verlies van
koeling als gevolg van deze gebeurtenissen. De stresstest is een aanvulling op
de bestaande nationale veiligheidsstudies en reguliere toezicht op de nucleaire
veiligheid door de Kernfysische Dienst.

Mijn algehele conclusie is dat de uitgevoerde stresstest over de
Onderzoekslocatie Petten en de beoordeling ervan mij geen aanleiding geven
om nu maatregelen te treffen: er zijn geen indicaties dat de nucleaire
installaties van de vergunninghouder Nuclear Research and Consultancy
Group (NRG) niet aan de veiligheidseisen voldoen die gesteld zijn in de
huidige vergunning. Met andere woorden: De nucleaire installaties van de
vergunninghouder NRG zijn naar de huidige maatstaven veilig. Daarnaast
beschikt de Hoge Flux Reactor over veiligheidsmarges ten opzichte van de
technische en organisatorische eisen waaraan de reactor op dit moment
wettelijk moet voldoen. Voor de overige nucleaire installaties in Pe