Publicatie Laka-bibliotheek:
Toetsingsadvies MER opslag en verwerking radioactief afval locatie "Sloe"

AuteurCommissie MER
1-01-9-13-11.pdf
Datumapril 1989
Classificatie 1.01.9.13/11 (COVRA - VERGUNNINGEN/PROCEDURES)
Voorkant

Uit de publicatie:

Toetsingsadvies Locatiegebonden
MER Verwerking en Opslag van radioactief afval, Locatie Sloe
14 april 1989
Bijgaand bied ik U, overeenkomstig artikel 41 z van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne (Wabm), het toetsingsadvies aan, dat de Commissie voor de mi-
lieu-effectrapportage uitbrengt met het oog op de besluitvorming waarvoor op
Uw gezag het locatiegebonden milieu-effectrapport (MER) inzake opslag en ver-
werking van radioactief afval, Locatie Sloe werd opgesteld. Dit advies, opge-
steld onder verantwoordelijkheid van de daartoe ingestelde werkgroep van de
Commissie onder voorzitterschap van ondergetekende, omvat de toetsing van het
MER op basis van de in juni 1986 door U vastgestelde richtlijnen voor het MER
voor de locatie op het terrein van de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij
(PZEM) en de op 30 november 1988 door U vastgestelde aanvullende richtlijnen
voor het MER voor de locatie Sloe.
Uit het toetsingsadvies komt naar voren, dat dit MER, evenals het voorafgaande
MER bruikbare en toegankelijke informatie verschaft en voldoende basis biedt
voor een afrondend besluit over het al dan niet realiseren van deze faciliteit
op een van de beide bestudeerde locaties, waarvoor in 1987 en in 1989 vergun-
ningenaanvragen werden ingediend.
Wanneer de gebouwen en installaties zorgvuldig worden ontworpen, degelijk ge-
bouwd en te zijner tijd deskundig en met toewijding worden bedreven, behoeft
deze vestiging voor de opslag van radioactief afval geen aanmerkelijk risico
te betekenen voor de gezondheid van de omwonenden en de kwaliteit van het mi-
1ieu in de directe omgeving. Hiertoe is gedurende al deze fasen een deskundig
toezicht van de kant van de overheid vereist. Dit toezicht zou zich ook moeten
uitstrekken tot de methoden van transport over de weg, per spoor en per-schip.
Naast de beoordeling van de technische en milieuhygiënische informatie van het
MER Locatie Sloe heeft de Commissie in dit vergevorderde stadium van de
m.e.r.-procedure er behoefte aan om enkele kritische kanttekeningen van meer
algemene aard te plaatsen bij een aantal aspecten, die de gevolgde besluitvor-
ming sedert het begin van de milieu-effectrapportage-procedure gekenmerkt heb-
ben.