Wie moet wat waar gaan doen bij stralingsongeluk

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Responsplan Crisisplan Stralingsincidenten gepubliceerd. Het is een overzicht van scenario’s van mogelijke stralingsongevallen en de maatregelen die dan genomen moeten worden -en in sommige gevallen preventief- zoals het verspreiden van jodiumprofylaxe. Tevens gaat het responsplan in op de crisisorganisatie.

Het vorige Responsplan dateert uit 2011. Dat heette toen nog het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding. Dat betekent dat de informatie (gedeeltelijk) verouderd was. De nu uitgevoerde revisie is dan ook vooral gericht op actualisatie. De opbouw en inhoud van het plan bleven zoveel mogelijk ongewijzigd. Behalve de titel die verandert is zijn er nog een paar andere wijzigingen ten opzicht van de vorige versie. De belangrijkste zijn de aanpassingen die te maken hebben met het harmonisatiebesluit van juli 2014: daarbij werden interventiewaarden en de zonering in lijn gebracht met de omringende landen

Uit de inleiding: Bij de respons op een stralingsongeval zijn verschillende partijen betrokken. Het doel van dit document is het geven van een beschrijving van de crisisorganisatie Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS) op rijksniveau en de responsprocessen die gevolgd worden tijdens een crisis. Ter illustratie geven scenario’s de voornaamste karakteristieken van de diverse typen stralingsongevallen weer.

Het Responsplan NCS beschrijft de nationale crisisstructuur bij stralingsongevallen. Tevens is de link naar de regionale crisisstructuur bij stralingsongevallen beschreven. Een uitgebreide beschrijving van de regionale crisisstructuur van de veiligheidsregio’s en responsprocessen is te vinden in de regionale crisisplannen, rampbestrijdingsplannen en procedures.

Het  document is geschreven voor betrokkenen bij stralingsongevallen binnen overheidsdiensten, hulpverleningsorganisaties en ketenpartners. Het is een responsdocument dat deze doelgroep in de responsfase ondersteunt door middel van een beschrijving van scenario’s, rollen en verantwoordelijkheden alsmede responsprocessen op rijksniveau met de link naar regionaal niveau.