Categoriearchief: Broeikasgas & CO₂-uitstoot

100% RE niet langer ‘langetermijnvisie, maar tastbare realiteit’

Een wereldwijd energiesysteem volledig gebaseerd op hernieuwbare energie is niet langer een langetermijnvisie, maar een tastbare realiteit. Toch gebruiken critici van hernieuwbare energie en fossiele brandstoffen, evenals kernenergie lobbyisten, vaak zonne- en windfluctuaties als hun belangrijkste argument om vast te houden aan het oude systeem. Een nieuw baanbrekend onderzoek door de Lappeenranta University of Technology en de Energy Watch Group weerlegt dit argument voor eens en voor altijd. Lees verder

Nieuwe kerncentrales. Elk decennium dezelfde discussie

Het is weer zover, na de uitzending van Zondag met Lubach waarin Arjen Lubach kernenergie aanprees, wist Dijkhoff van de VVD niet hoe snel hij dat ook moest doen: er zouden toch echt kerncentrales bij moeten komen: de enige mogelijkheid om Parijs te halen. Behalve dat de mensen die pleiten voor kernenergie grotendeels dezelfden zijn als die die twijfelen aan klimaatverandering -voor welk probleem is kernenergie dan ook al weer de oplossing?- is het een terugkerende discussie die tot niets leidt, behalve afleiding voor en stagnatie van de inzet op een werkelijk duurzame energieproductie. Lees verder

Kernenergie als ‘achtervang’ voor wind en zon in Nederland?

Op 20 oktober schreef Ralf Bodelier een stuk in het Financiële Dagblad onder de titel ‘Kernenergie maakt groei zon en wind mogelijk’. Hij schrijft daarin dat kernenergie CO₂-vrij is en dat forse opschaling van het aantal kerncentrales  de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen fors kan terugdringen. En dat kernenergie daarbij niet in plááts komt van energie uit zon en wind, maar sámen gaat met zon en wind. Als achtervang, wanneer ’s nachts de zon niet schijnt en wanneer op windstille dagen de molens niet draaien. Ik ben sceptisch omdat wind- en zonne-energie samen zo’n groot gedeelte van de tijd stroom kunnen leveren dat ik me afvraag of een kerncentrale in de rest van de tijd wel economisch zou kunnen draaien.
Lees verder op het Energieblog van Jasper Vis.

Temperatuur koelwater kerncentrales steeds meer probleem

Het is buitengewoon warm in grote delen van Europa. En dat blijft ook nog wel even zo. Dat levert veel problemen op. In tegenstelling tot zon en wind hebben conventionele elektriciteitscentrales (kolen, gas en kern) grote hoeveelheden koelwater nodig. Water dat vervolgens weer terug geloosd wordt in rivier of zee. En dat is zomers steeds meer een probleem; want het water dat weer terug geloosd wordt mag niet te warm zijn: er zijn maximale temperaturen voor het oppervlakte water en die zijn in grote delen van Europa bijna of helemaal bereikt. Met als resultaat dat elektriciteitscentrales stil gelegd worden. Vooral ook kerncentrales. Een overzicht uit Frankrijk, Zwitserland, Zweden, Finland en Duitsland. Lees verder

Nijpels: kernenergie kan geen rol spelen in klimaatakkoord

Het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord gaat uit van volledige elektrificatie van huishoudens en industrie. Oud-milieuminister en VVD’er Ed Nijpels die de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord in goede banen moet leiden, benadrukte in een gesprek met de Tweede Kamer, dat kernenergie geen onderwerp van discussie is in de onderhandelingen. Volgens Nijpels biedt het regeerakkoord geen ruimte voor kernenergie (inclusief thorium) en is het bovendien nog maar de vraag of problemen rondom afval en kosten afdoende kunnen worden opgelost. En dan nog: ‘schone’ kerncentrales (zoals Nijpels dat noemt) kunnen op zijn vroegst pas over 25 tot 30 jaar opgeleverd worden, te laat om aan de doelen van Parijs te voldoen. Het concept Klimaatakkoord wordt half juli verwacht en heeft als hoofdopdracht het reduceren van de CO₂-uitstoot: die moet voor 2030 met 49% zijn gedaald ten opzichte van 1990. Lees verder

PZEM voldoet niet aan afspraken voor langer openblijven Borssele

Zeeuws energiebedrijf PZEM voldoet niet aan de afspraken voor het langer openblijven van de kerncentrale Borssele. De dure stroom uit de kerncentrale zorgt ervoor dat het bedrijf te weinig extra investeert in duurzame energie en CO₂-reductie. Het bedrijf heeft 68.800 ton aan CO₂-besparing niet uitgevoerd. Dit concludeert een onderzoekscommissie naar die verplichtingen. Ook zijn er wel vraagtekens te stellen of de projecten die gerealiseerd zijn wel ‘additioneel’ zijn: ze liggen ‘relatief dicht bij de kernactiviteiten’. Gisteren bleek al dat het convenant waarin de afspraken voor het langer open blijven van de kerncentrale tot 2034 niet meer dan een wassen neus zijn. Lees verder

Turkenburg: kernenergie onnodig voor schone, betrouwbare, toereikende energievoorziening

Groene-energieIn Kernvisie, het blad van de gemeenschappelijke Nederlandse nucleaire lobby een column van Wim Turkenburg. Hij beantwoordt de vraag of kerncentrales nodig zijn als antwoord op het klimaatprobleem met een duidelijk 'nee'. Ook zonder kernenergie is het mogelijk een schone, betrouwbare, toereikende energievoorziening wereldwijd te realiseren. Lees verder

Een dure misvatting

HinkleyPointCKernenergie levert relatief weinig CO2 op en lijkt daarmee een flinke bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van de klimaatopwarming. Helaas zitten hier wat akelige addertjes onder het gras.

De eerste metingen die duiden op de opwarming van de aarde stammen uit het begin van de vorige eeuw. Oorzaak: de – sinds de industriële revolutie sterk toegenomen – uitstoot van broeikasgassen. Pas decennia later komt een debat over de klimaatopwarming op gang, in de media en daarbuiten. Tijdens de Earth Summit in 1992 wordt in Rio de Janeiro het eerste VN Klimaatverdrag ondertekend. Inmiddels is vrijwel iedereen het erover eens dat de uitstoot van CO2 – kooldioxide, het belangrijkste broeikasgas dat bij verbruik van fossiele energiebronnen in de atmosfeer terechtkomt – omlaag moet. Het enige waarover men van mening verschilt, is de snelheid waarmee dat moet gebeuren. Lees verder

Kan kernenergie het klimaatprobleem oplossen?

siteon0In Parijs wordt tussen 30 november en 13 december geprobeerd om nieuwe afspraken te maken om klimaatverandering tegen te gaan. Landen als China, Engeland, Jordanië, Argentinië, Turkije, Niger, de Verenigde Arabische Emiraten en India vragen de Verenigde Naties kernenergie te aanvaarden als onderdeel van de oplossing voor het klimaatprobleem (“a rubber-stamp of approval”) Op die manier wordt de deur voor financiering uit publieke middelen weer wagenwijd opengezet.
Hoe serieus is de maximale bijdrage van kernenergie aan het tegengaan van klimaatverandering? In een nieuw rapport in opdracht van Wise en de Greens in European parliament en geschreven door Prof. Storm van Leeuwen, CEEDATA, getiteld ‘Can nuclear power slow down climate change’, wordt een grondige analyse gemaakt van de mogelijkheden. Hierbij is niet gekeken naar alle mogelijke bezwaren tegen kernenergie maar is uitgerekend hoe groot de bijdrage zou kunnen zijn als we kernenergie accepteren. Lees verder

PBL over mogelijkheden reductie broeikasgasemissies

vierkant_tegen_kernenergieHet kabinet heeft het Planbureau voor de Leefomgeving gevraagd een ‘quick scan’ te maken met “een eerste grove inschatting van de mogelijkheden om in 2020 binnenlandse broeikasgasemissies te verminderen”. ECN heeft dat vervolgens gedaan. Aanleiding voor de quick scan is de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak, waarin de rechter de Staat heeft opgedragen om in 2020 de binnenlandse broeikasgasemissies met 25% te reduceren ten opzichte van 1990.
In een lange waslijst van mogelijke maatregelen wordt ook het bouwen van een kerncentrale genoemd. En eigenlijk meteen weer afgeschoten omdat het voor 2020 geen enkele reductie zal betekenen: “Een nieuwe kerncentrale zal op zo korte termijn niet mogelijk zijn”, wordt geconcludeerd. Lees verder