Categorie archief: Geen categorie

Verhagen heeft er weer eens geen verstand van

In een Algemeen Overleg op 9 december (verslag vastgesteld op 14 januari) met de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, zegt onze minister van Buitenlandse Zaken in verband met Iran het volgende: "Het is volstrekt ondenkbaar dat het verrijken van uranium tot 20%, dus boven de 5%, voor vreedzaam gebruik is. Dat is volstrekte kul."
Dan zal het volgens Verhagen ook 'volstrekte kul' zijn dat het gebruik van 20% verrijkt uranium ook voor vreedzaam gebruik kan zijn? Zou 'ie dan onmiddellijk kunnen overgaan tot sluiting van de HFR, want die gebruikt nog steeds hoogverrijkt uranium, niet meer, zoals tot voor enkele jaren nog als brandstof, maar wel voor de productie van medische isotopen! En ook de IRI in Delft zal dat dan gaan gebruiken, waar overigens lijkt me toch wel minimaal en vergunning voor nodig is, toch?

Uranium in Scheldedelta boven norm

In het recent gepubliceerde Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2009-2015 wordt uit de tabel op blz 85 duidelijk dat op meerdere plaatsen in het Schelde stroomgebied de hoeveelheid uranium (niet verder aangeduid) de norm overtreedt. Niet alleen uranium trouwens, ook (andere) zware metalen.
Als toelichting staat bij de tabel: "In tabel 4-4 staan de specifieke verontreinigende stoffen die in het stroomgebied Schelde in één of meer oppervlaktewaterlichamen de norm overschrijden. De stoffen die het meest de norm overschrijden zijn koper en zink, namelijk in 26-50% van de oppervlaktewaterlichamen. Voor benzo(a)antraceen en tetrabutyltin is dit in 6-10% van de waterlichamen. Een achttal andere stoffen (w.o. uranium) overschrijdt de normen in één of twee waterlichamen".

HFR reparartie begint op 19 februari

De noodzakelijke en de al anderhalf jaar uitgestelde reparatie van de Hoge Flux Reactor in Petten begint op 19 februari 2010. "De reparatie van de aluminium koelwaterleiding die zich in beton bevindt, is gericht op het vernieuwen van een aantal locaties in de leiding waar door corrosie plaatselijk vervormingen zijn waargenomen en in 2008 een bellenspoortje is ontdekt. Voor de reparatie zal het betreffende leidingdeel worden vrijgemaakt door het verwijderen van beton, waarna nieuw leidingmateriaal wordt aangebracht door middel van lassen. Hierna wordt op de leiding een corrosiewerende laag aangebracht." Aldus het persbericht van NRG.

Nieuwe locatie kerncentrale Borssele noodzakelijk?

Het is de vraag of een nieuwe kerncentrale naast de huidige kan worden gebouwd. Onderzoek moet dat binnen enkele weken uitwijzen. Kan dat niet dan heeft Delta een ander stuk grond op het oog, schuin tegenover de huidige centrale aan de Europalaan. Maar op die grond - van havenschap Zeeland Seaports - moet ook de toegang komen naar de Westerschelde Container Terminal (WCT). De locatie aan de Europalaan is ruimer en ligt gunstig voor de inname van koelwater. Als de kerncentrale naast de huidige wordt gebouwd moet koelwater uit de Westerschelde komen. De aanleg van de inlaat kost mogelijk natuur en die moet worden gecompenseerd. Als de centrale aan de overkant wordt gebouwd, komt het koelwater uit de Van Cittershaven. Natuurcompensatie is dan niet nodig. Hoewel beide partijen (Zeeland Seaports en Delta) er makkelijk over doen, kan het volgens ingewijden wel degelijk problemen opleveren.

In 2015 locatie ondergrondse opslag?

Het Dagblad van het Noorden komt met het bericht dat een vertrouwelijk rapport voor het 'stakeholders-overleg' (belanghebbenden) - waar de milieuorganisaties en de provincie Groningen uitgestapt zijn - stelt dat er in 2015 een vestigingsplaats voor ondergrondse opslag van radioactief afval nodig is. "De NRG schrijft dat er een 'goed ontwikkeld stappenplan' nodig is om de weerstand tegen ondergrondse berging 'op lokaal niveau' het hoofd te bieden. Om in 2020 een nieuwe centrale te bouwen, moet er in 2015 een oplossing voor het afvalprobleem zijn. Daarbij moet er sprake zijn van 'vrijwilligheid' bij de vestigingsplaats van zo'n opslag, vinden de adviseurs. In veel landen worden gemeentebesturen 'overtuigd' met grote geldbedragen voor de ontwikkeling van de lokale economie."

NAVO: Nucleaire renaissance valt nogal tegen

Ook de NAVO buigt zich regelmatig over kernenergie. Op de laatste Parlementaire Assemblée (de jaarlijkse zitting dit keer was dat in november in Edinburgh) doet de "Commissie voor wetenschap en technologie" verslag van de "Nucleaire Renaissance" en moet constateren dat dat niet zo'n vaart loopt: "Er is recent weliswaar minder belangstelling voor nucleaire energie dan werd verwacht, maar niettemin zal, bij de voorspelde groeiende wereldwijde vraag naar energie, de bijdrage van nucleaire energie moeilijk vervangen kunnen worden." En concludeert: "De toekomst van deze energiebron hangt af van de ontwikkeling van nieuwe, veiliger technologie, van de steun van publiek en overheden en van een veilige oplossing voor het probleem van het kernafval."

EU kan klimaatambities makkelijk verhogen

De Europese Unie kan haar inzet in de klimaatonderhandelingen verdubbelen tot 40 procent reductie van broeikasgassen in 2020. Dat blijkt uit "Europe's share of the Climate Challenge: Domestic Actions and international obligations to protect the planet", een scenariostudie uitgevoerd door het Stockholm Environmental Institute in opdracht van Friends of the Earth Europe. De studie laat zien dat drastische vermindering van broeikasgassen haalbaar en betaalbaar is, zonder schijnoplossingen als afkoop van onze verplichtingen in ontwikkelingslanden, kernenergie en grootschalige import van palmolie.

Procedure voor Pallas gestart

Op de zelfde dag dat Frans Saris een boekje open doet over de ECN, de HFR en het bijna-ongeluk in november 2001, is de vergunningsprocedure voor de Pallas-reactor (de opvolger van de HFR) gestart. Tot 15 januari 2010 is het mogelijk in te spreken over wat er in de milieueffectrapportage opgenomen moet worden. Er zijn 2 bijeenkomsten gepland (allebei tijdens de milieuconferentie in Kopenhagen), 1 in Heinkenszand (7 december) en 1 in Petten op 10 december.
Op de VROM-website staan de Startnotitie van NRG, de Kennisgeving Kernenergiewet het programma van de bijeenkomsten en ook nog een 'Vraag en Antwoord' over procedure en voornemens.

Ook stroom uit kerncentrales moet voorrang verlenen aan duurzame energie

Minister van Economische Zaken (Maria van der Hoeven) laat in een brief aan de Kamer over de 'Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998' weten dat "elektriciteit uit centrales gestookt met fossiele brandstoffen, ook als maar een deel van de brandstof fossiel is, en kernenergie altijd voorrang moet verlenen aan "elektriciteit uit 100% hernieuwbare bronnen en hoogrenderende WKK".

Radioactieve bronnen onvoldoende veilig gebruikt

Bedrijven die ioniserende straling gebruiken bij materiaalonderzoek houden zich onvoldoende aan de regels. Dat blijkt uit het rapport 'Stralen zonder schade' van de VROM-Inspectie. In Nederland hebben 31 bedrijven een vergunning voor industriële radiografie, een techniek waarbij radioactieve bronnen of röntgentoestellen worden gebruikt om bijvoorbeeld lasnaden of materiaaldiktes te onderzoeken. De VROM-Inspectie heeft controles uitgevoerd bij negen bedrijven die industriële radiografie op wisselende locaties in het land mogen uitvoeren. De Inspectie constateerde per controle twee tot 3 overtredingen van de regels.