Categorie archief: Geen categorie

SER: kernenergie niet duurzaam

Volgens de SER kan kernenergie in de huidige vorm niet als een duurzame technologie worden aangemerkt. Dat is een van de conclusies in het zogenoemde rapport Fact Finding Kernenergie van de SER. De technologie moet eerst nog verbeterd worden is de conclusie. Daarbij gaat het onder meer om aandacht voor de veiligheid, de levensduur van nucleair afval en het gevaar dat het in verkeerde handen van 'niet vreedzame' regimes terechtkomt. Door uitbreiding van kernenergie wordt mogelijk minder geïnvesteerd in nieuwe, duurzame technologieën. Dan wordt ook minder geprofiteerd van positieve economische effecten die met innovatie samenhangen. "Uitbreiding van kernenergie stimuleert naar verwachting wel het nucleaire onderzoek in Nederland". Tsja.... Maar goed, het is geen eensluidende lofzang op kernenergie geworden, hoe zeer de VNO daar ook haar best voor heeft gedaan. Maar ja…, moeten we daar tegenwoordig al blij mee zijn?

Verhagen heeft plan voor levering nucleaire brandstof

In een artikel in het Financieel Dagblad schrijft de minister van Buitenlandse Zaken dat hij samen met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland op de Algemene Vergadering van het IAEA een voorstel heeft gedaan om het produceren van kernbrandstof aan Urenco over te laten. Hoewel iets anders geformuleerd komt het daar op neer: landen zouden voortaan niet zelf meer brandstof moeten kunnen produceren maar dat gewoon kopen bij 'betrouwbare landen'. Hij verkoopt dat zelfs met een ethisch sausje: de verschillen tussen 'haves' en 'havenots' zal verkleinen, terwijl duidelijk is, dat er alleen maar iets bijkomt wat sommigen wel mogen en anderen niet: een verdere uitbreiding dus van het discriminatoire karakter van de toepassing van deze technologie die dat (in hun ogen ook) blijkbaar nodig heeft. Het voorstel is geheel in lijn met wat tegenwoordig 'Multilateral Approaches to the Nuclear Fuel Cycle" heet, maar wat in feite het monopoliseren van technologie en productie (-middelen) is. Lees hier het Engelstalig artikel dat Laka er in maart over schreef.

Opnieuw transport naar Rusland

Het is bevestigd dat er vandaag weer een transport met verarmd uranium vanaf de verrijkingsfabriek in Almelo naar Rusland zal vertrekken. Waarschijnlijk rond 18.30 zal er ook vanaf de Urenco-fabriek in Gronau een trein met het afvalproduct vertrekken. Vanaf Almelo gaat het per vrachtwagen naar de Waalhaven in Rotterdam waar het donderdag 20 september geladen zal worden op de MV Diezeborg, die dan de 21ste zal vertrekken naar Rusland.
update: Op het laatste moment is het transport tot nader order uitgesteld

Evaluatie Kernenergiewet

Het eindrapport Evaluatie Kernenergiewet is gepubliceerd. Deze evaluatie is door de voorganger van de huidige minister van VROM al aangekondigd. De evaluatie is een voorbereiding op een eventuele gehele herziening van de Kernenergiewet. Of die totale herziening er komt wordt pas bekeken na de "afronding van het wetsvoorstel Wijziging Kernenergiewet (beperking geldingsduur vergunningen, beïnvloeden keuze van opwerking, financiële zekerheidstelling en vereenvoudiging van het bevoegd gezag)" Het rapport (220 pagina's) is geschreven door STEM. STEM is het samenwerkingsverband tussen het Centrum voor Milieurecht, Maastrichts Europees instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek, het Instituut voor Milieuvraagstukken en ARCADIS.

PvdA: toestemming voor export uranium

De PvdA wil de Kernenergiewet zo aanpassen, dat Urenco parlementaire toestemming moet hebben voor de uitvoer van uranium naar Rusland. Urenco wordt al lang beticht van export van afval omdat maar een zeer klein gedeelte van de hoeveelheid verarmd uranium terug komt. "Urenco moet dat afval ofwel terugnemen ofwel ervoor zorgen dat het in Rusland wordt verwerkt volgens de standaarden die hiervoor ook in Nederland gelden", aldus Samsom (PvdA) in het EO-radioprogramma De Ochtenden. Ondertussen is het waarschijnlijk dat volgende week woensdag (19 sept) opnieuw een transport naar Rusland vertrekt.

EPZ: weg afsluiten langs de kerncentrale

De EPZ wil dat de weg langs de kerncentrale in Borssele afgesloten wordt voor al het verkeer. Om het complex beter te kunnen beveiligen wil de exploitant van de kern- en de kolencentrale geen verkeer onderlangs de Westerscheldedijk. Een onder auspiciën van het IAEA uitgevoerd onderzoek naar de beveiliging van de kerncentrale kwam tot de conclusie dat de beveiliging goed is, maar kwam toch met een aantal aanbevelingen. Een ervan is ervoor te zorgen dat de centrale minder makkelijk benaderbaar is. Bij de afsluiting van de wegen hoort ook een hek, op of onderaan de dijk. Aan weerszijden van het aan het openbare verkeer te onttrekken weggedeelte komt dan een portiersloge.

Windenergie op land rendabel?

Minister Van de Hoeven (EZ) beantwoordt de vragen die gesteld zijn over de kosten van wind- en kernenergie uit een uitgelekt ECN-rapport. Nou ja, beantwoordt.... Ze zegt dat alles nog voorlopig is, maar dat als het klopt dat windenergie op land rendabel is, daar het Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) niet voor bedoeld is. Maar windenergie op land is nog niet rendabel en ze zal zo vroeg mogelijk in 2008 bepalen wat de "subsidiebehoefte" van windenergie is.

Nederland moet tegen deal VS-India stemmen’

Een aantal NGO's (waaronder Stichting Laka) hebben een brief gestuurd naar minister Verhagen van Buitenlandse Zaken waarin ze vragen om in de Nuclear Suppliers Group tegen het nucleaire handelsverdrag tusssen India en de VS te stemmen. Nederland is een van de 45 leden van de NSG en 1 tegenstem is voldoende om het verdrag tegen te houden. India is geen lid van het Non-proliferatie Verdrag en het verdrag met de VS (over levering van nucleaire technologie aan India) zou een doorbreken zijn van alle tot nu toe geldende non-proliferatie afspraken.

Meer onderzoek uranium op stortplaatsen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant laten naar aanleiding van een door TNO uitgevoerd onderzoek bij twee stortplaatsen in Oosterhout en Gilze (zie: nieuws, 23 januari 2007) een vervolgonderzoek uitvoeren. Dit onderzoek zal zich richten op de aanwezigheid van uranium bij voormalige stortplaatsen en de condities waarbij uranium voorkomt in het grondwater. De te onderzoeken stortplaatsen liggen in de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Gilze en Rijen, Oosterhout, Boekel, Cranendonck en Cuijk.