Categorie archief: Geen categorie

Vd. Hoeven: “durven praten over kernenergie”

Minister Van der Hoeven (Economische Zaken) vindt dat Nederland weer moet durven spreken over kernenergie. Dat zei ze in het tv-programma Buitenhof. Ze sprak over de energiebehoefte van de toekomst. In het regeerakkoord staat dat er de komende vier jaar geen nieuwe plannen komen voor kernenergie. 'Afspraak is afspraak. Maar dat betekent niet dat we niet alvast moeten nadenken over de energiebehoefte op de lange termijn', zei ze. De vraag naar energie groeit, terwijl de gasvoorraad langzaam slinkt. 'Kernenergie moet dan terug op de agenda. Deze manier van energieopwekking heeft plus- en minpunten. Kernenergie helpt bij het oplossen van het CO2-probleem. Natuurlijk moet je kijken naar de veiligheid en het milieu, maar door het uitsluiten van kernenergie zet je jezelf voor een probleem.' EZ werkt aan een Energierapport voor de komende dertig jaar. Daarin zal ook het onderwerp kernenergie besproken worden.

NRG: altijd persbericht bij storing

Naar aanleiding van de recente aandacht voor een besmettingsvoorval uit 2006, heeft NRG besloten om voortaan een persbericht te publiceren bij alle meldingen van buitengewone gebeurtenissen - hoe klein en zonder enig risico of gevaarzetting deze ook zijn - aan de autoriteiten. "In dat kader informeren wij u dat wij gisteren een melding hebben gedaan aan de bevoegde autoriteiten van het volgende: Bij onderhoudswerkzaamheden aan een experiment in de onderzoeksreactor op 14 november jl., is een zeer geringe hoeveelheid radioactieve stofdeeltjes in de reactorhal vrijgekomen. Op dat moment waren twee medewerkers in de reactorhal aanwezig. Een van de medewerkers is als gevolg hiervan heel licht besmet." (Maar waarom dan twee weken wachten met die melding?)

Amerikaans contract voor Siemens Nederland

De Amerikaanse overheid heeft een consortium met Siemens Nederland geselecteerd voor de beveiliging van grensovergangen en havens die direct of indirect goederentransportverbindingen hebben met de VS en grensovergangen van landen die doorvoerland kunnen zijn voor radioactieve materialen. De beveiliging bestaat uit het scannen van zeecontainers op de aanwezigheid van nucleair materiaal. Het Amerikaanse Homeland Security programma gaat er van uit dat zo'n zestig landen worden uitgerust met dit soort detectiesystemen. Om in de strijd tegen terrorisme te voorkomen dat illegale nucleaire stoffen de haven van Rotterdam passeren, realiseerde Siemens Nederland in nog geen twee jaar tijd een uitgebreid netwerk met speciale containerscanners. Het gaat daarbij om de detectie van nucleair en verrijkt radioactief materiaal, maar ook om radioactieve stoffen die een bedreiging kunnen vormen voor de volksgezondheid.

Greenpeace: verbod op transporten La Hague

Greenpeace eist bij de Raad van State een onmiddellijk verbod op transporten van hoog-radioactief afval van de kerncentrale in Borssele naar de opwerkingsfabriek in het Franse La Hague. Greenpeace stelt dat de 'spent fuel' voor het merendeel afvalstoffen zijn. Slechts een klein deel van het hoog radioactieve materiaal komt terug naar Nederland in de vorm van nieuwe brandstof. De Franse Hoge Raad bepaalde dat Frankrijk geen opslagplaats mag worden van radioactief afval uit alle delen van de wereld.
Het ministerie van VROM is niet ingegaan op de eis toekomstige transporten te verbieden. Het enkele feit dat Nederlands plutonium in Frankrijk wordt opgeslagen wil niet zeggen dat het nooit zal worden hergebruikt, aldus VROM, maar momenteel is er geen markt voor. De Raad van State vroeg zich op de zitting af of het afwijzen van de eis van Greenpeace niet ook ondertekend had moeten worden door de ministers van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken. Deze twee hebben samen met de minister van VROM de transportvergunning naar Frankrijk verleend. Uitspraak binnen zes weken.

Verhagen over ‘verzekerde levering nucleaire brandstof’

De minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen, heeft een brief gestuurd aan de Kamer over "verzekerde leverantie van nucleaire brandstof". De Urenco-partnerlanden willen "bijdragen aan het ontwikkelen van (non-discriminatoire) back-up instrumenten voor verzekerde leverantie van nucleaire brandstof". De nadruk in de discussie ligt er "thans vooral op om geïnteresseerde afnemerlanden uitzicht te kunnen bieden op verzekerde leveranties in ruil waarvoor deze landen ertoe zouden moeten worden bewogen af te zien van eigenstandige activiteiten in de brandstofcyclus." Afzien dus van een recht dat landen volgens het Non-Proliferatie Verdrag hebben, en dat vooral om de industriële belangen te verdedigen van Urenco. Daarom zal de brief ook wel mede ondertekend zijn door de minister van Economische Zaken.

Nederland stemt tegen resolutie bespreekbaar maken VU

Samen met zes andere landen, waaronder de VS en Israël, heeft Nederland tijdens een VN-conferentie op 2 november tegen een resolutie gestemd die het onderwerp bespreekbaar maakt. In het NOS Radio 1 journaal van 10 november werd duidelijk dat de Tweede Kamer niet op de hoogte was en opheldering eist van het kabinet. Van Gennip (CDA) wil weten welke overwegingen Nederland had om tegen te stemmen. De vakbond AFMP en de SP hebben zich eerder al uitgesproken voor een verbod op uraniumwapens.

Aansprakelijkheid Kernongevallen

Het verslag is er van de vergadering op 2 november van de vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Aansprakelijke Kernongevallen. Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

96 miljoen voor bescherming tegen CBRN-terrorisme

Het kabinet trekt tot 2013 96 miljoen euro uit om Nederland te beschermen tegen aanslagen met chemische, biologische, radiologische of nucleaire wapens (CBRN-terrorisme). De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) wil het geld inzetten om gevaarlijke stoffen beter te beveiligen en het risicobewustzijn onder biologen en laboranten te vergroten. Driekwart komt volgens de NCTb ten goede aan 'weerstandsverhogende projecten', zoals de fysieke beveiliging van gevaarlijke stoffen als radiologisch materiaal en ziekteverwekkers. Deskundigen schatten het risico op een aanslag met chemische, biologische, radiologische of nucleaire wapens in als 'klein, maar reëel'.

Lubbers: “lokale initiatieven voor kerncentrale niet dwarsbomen”

Als de provincie Zeeland voorstander is van een nieuwe kerncentrale, waarom zou de landelijke overheid die dan blokkeren? Aldus Ruud Lubbers die zich dat tijdens een symposium waarmee de COVRA in Vlissingen haar 25-jarig bestaan vierde, hardop afvroeg. Oud-premier Lubbers riep de vertegenwoordigers van de 'nucleaire familie' op om Den Haag te overtuigen dat er geen reden is lokale initiatieven te blokkeren. Dat was een duidelijke hint naar de plannen van energieproducent Delta om in Borssele een tweede kerncentrale te bouwen. Lubbers noemde het onzin als de landelijke overheid vervolgens initiatieven zou blokkeren in Zeeland, terwijl daar juist draagvlak is voor een nieuwe kerncentrale.

Nucleaire veiligheid

De minister van milieu heeft aan de Kamer het rapport Convention on Nuclear Safety aangeboden. Op grond van artikel 5 van het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid behoort elke Verdragspartij elke drie jaar een rapport in te dienen betreffende de maatregelen die zij genomen heeft ter nakoming van de verplichtingen van dit verdrag. Het rapport dient ter voorbereiding van de toetsingsvergadering, die eens in de drie jaar wordt gehouden. De eerste drie toetsingsconferenties van de partijen bij het Verdrag vonden in Wenen plaats in 1999, 2002 en 2005. Ter voorbereiding op de vierde toetsingsconferentie (die gehouden zal worden in april 2008 in Wenen) is het vierde nationale rapport opgesteld.