Categorie archief: Geen categorie

NRG: altijd persbericht bij storing

Naar aanleiding van de recente aandacht voor een besmettingsvoorval uit 2006, heeft NRG besloten om voortaan een persbericht te publiceren bij alle meldingen van buitengewone gebeurtenissen - hoe klein en zonder enig risico of gevaarzetting deze ook zijn - aan de autoriteiten. "In dat kader informeren wij u dat wij gisteren een melding hebben gedaan aan de bevoegde autoriteiten van het volgende: Bij onderhoudswerkzaamheden aan een experiment in de onderzoeksreactor op 14 november jl., is een zeer geringe hoeveelheid radioactieve stofdeeltjes in de reactorhal vrijgekomen. Op dat moment waren twee medewerkers in de reactorhal aanwezig. Een van de medewerkers is als gevolg hiervan heel licht besmet." (Maar waarom dan twee weken wachten met die melding?)

Greenpeace: verbod op transporten La Hague

Greenpeace eist bij de Raad van State een onmiddellijk verbod op transporten van hoog-radioactief afval van de kerncentrale in Borssele naar de opwerkingsfabriek in het Franse La Hague. Greenpeace stelt dat de 'spent fuel' voor het merendeel afvalstoffen zijn. Slechts een klein deel van het hoog radioactieve materiaal komt terug naar Nederland in de vorm van nieuwe brandstof. De Franse Hoge Raad bepaalde dat Frankrijk geen opslagplaats mag worden van radioactief afval uit alle delen van de wereld.
Het ministerie van VROM is niet ingegaan op de eis toekomstige transporten te verbieden. Het enkele feit dat Nederlands plutonium in Frankrijk wordt opgeslagen wil niet zeggen dat het nooit zal worden hergebruikt, aldus VROM, maar momenteel is er geen markt voor. De Raad van State vroeg zich op de zitting af of het afwijzen van de eis van Greenpeace niet ook ondertekend had moeten worden door de ministers van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken. Deze twee hebben samen met de minister van VROM de transportvergunning naar Frankrijk verleend. Uitspraak binnen zes weken.

Verhagen over ‘verzekerde levering nucleaire brandstof’

De minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen, heeft een brief gestuurd aan de Kamer over "verzekerde leverantie van nucleaire brandstof". De Urenco-partnerlanden willen "bijdragen aan het ontwikkelen van (non-discriminatoire) back-up instrumenten voor verzekerde leverantie van nucleaire brandstof". De nadruk in de discussie ligt er "thans vooral op om geïnteresseerde afnemerlanden uitzicht te kunnen bieden op verzekerde leveranties in ruil waarvoor deze landen ertoe zouden moeten worden bewogen af te zien van eigenstandige activiteiten in de brandstofcyclus." Afzien dus van een recht dat landen volgens het Non-Proliferatie Verdrag hebben, en dat vooral om de industriële belangen te verdedigen van Urenco. Daarom zal de brief ook wel mede ondertekend zijn door de minister van Economische Zaken.

Nederland stemt tegen resolutie bespreekbaar maken VU

Samen met zes andere landen, waaronder de VS en Israël, heeft Nederland tijdens een VN-conferentie op 2 november tegen een resolutie gestemd die het onderwerp bespreekbaar maakt. In het NOS Radio 1 journaal van 10 november werd duidelijk dat de Tweede Kamer niet op de hoogte was en opheldering eist van het kabinet. Van Gennip (CDA) wil weten welke overwegingen Nederland had om tegen te stemmen. De vakbond AFMP en de SP hebben zich eerder al uitgesproken voor een verbod op uraniumwapens.

Aansprakelijkheid Kernongevallen

Het verslag is er van de vergadering op 2 november van de vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Aansprakelijke Kernongevallen. Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

96 miljoen voor bescherming tegen CBRN-terrorisme

Het kabinet trekt tot 2013 96 miljoen euro uit om Nederland te beschermen tegen aanslagen met chemische, biologische, radiologische of nucleaire wapens (CBRN-terrorisme). De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) wil het geld inzetten om gevaarlijke stoffen beter te beveiligen en het risicobewustzijn onder biologen en laboranten te vergroten. Driekwart komt volgens de NCTb ten goede aan 'weerstandsverhogende projecten', zoals de fysieke beveiliging van gevaarlijke stoffen als radiologisch materiaal en ziekteverwekkers. Deskundigen schatten het risico op een aanslag met chemische, biologische, radiologische of nucleaire wapens in als 'klein, maar reëel'.

Lubbers: “lokale initiatieven voor kerncentrale niet dwarsbomen”

Als de provincie Zeeland voorstander is van een nieuwe kerncentrale, waarom zou de landelijke overheid die dan blokkeren? Aldus Ruud Lubbers die zich dat tijdens een symposium waarmee de COVRA in Vlissingen haar 25-jarig bestaan vierde, hardop afvroeg. Oud-premier Lubbers riep de vertegenwoordigers van de 'nucleaire familie' op om Den Haag te overtuigen dat er geen reden is lokale initiatieven te blokkeren. Dat was een duidelijke hint naar de plannen van energieproducent Delta om in Borssele een tweede kerncentrale te bouwen. Lubbers noemde het onzin als de landelijke overheid vervolgens initiatieven zou blokkeren in Zeeland, terwijl daar juist draagvlak is voor een nieuwe kerncentrale.

Nucleaire veiligheid

De minister van milieu heeft aan de Kamer het rapport Convention on Nuclear Safety aangeboden. Op grond van artikel 5 van het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid behoort elke Verdragspartij elke drie jaar een rapport in te dienen betreffende de maatregelen die zij genomen heeft ter nakoming van de verplichtingen van dit verdrag. Het rapport dient ter voorbereiding van de toetsingsvergadering, die eens in de drie jaar wordt gehouden. De eerste drie toetsingsconferenties van de partijen bij het Verdrag vonden in Wenen plaats in 1999, 2002 en 2005. Ter voorbereiding op de vierde toetsingsconferentie (die gehouden zal worden in april 2008 in Wenen) is het vierde nationale rapport opgesteld.

25 storingen in 2006

In 2006 zijn door de Nederlandse nucleaire installaties 25 storingen gemeld bij de Kernfysische Dienst (KFD). Daarvan waren er 22 op INES-niveau 0; dat betekent dat het voorval van geen direct belang is voor de nucleaire veiligheid. In drie gevallen was er sprake van een storing op INES-niveau 1, eenmaal in de Kerncentrale Borssele (KCB) en tweemaal in Petten. Niveau 1 betekent een storing of abnormaliteit. Uit de rapportage van de KFD blijkt dat het aantal storingen in de KCB is toegenomen. Omdat deze stijgende trend in 2005 reeds duidelijk werd, heeft de KFD, die toeziet op de nucleaire veiligheid, zijn zorg aan de KCB geuit. KCB heeft een verbeterproces in gang gezet, waarvan de resultaten op korte termijn zichtbaar moeten zijn.

Aanvullende antwoorden over VS-India deal

Verhagen (Buitenlandse Zaken) heeft de aanvullende vragen van de SP over het nucleaire verdrag tussen de VS en India beantwoord. Hij zegt daarin niet veel: hij "beschikt nog niet over de nodige informatie om een volledige appreciatie te kunnen geven van de mogelijke effecten van de civiele nucleaire samenwerking". Over een vergelijking met Iran wat betreft de waarborgeisen draait hij er weer omheen als hij zegt dat de onderhandelingen over de waarborgovereenkomst nog niet begonnen zijn hij die dus ook niet kan beoordelen. Wel lijkt hij te stellen dat, omdat het nooit de bedoeling is geweest alle installaties onder IAEA-inspecties te stellen, dat wat hem betreft dan ook goed is. Een beetje vreemde redenering. Ook als het de bedoeling van de VS-India is om niet alle installaties er onder te laten vallen (8 militaire installaties gaan sowieso niet onder de inspectie-overeenkomst vallen), blijft een dergelijke overeenkomst nog wel in strijd met alle internationale verdragen.