Categorie archief: ECN

Energieonderzoek Centrum Nederland

ECN-NRG vraagt; Rijk betaalt

Een beetje ondergesneeuwd, maar KRO Reporter heeft een speciale website gemaakt met alle ruim 700 documenten die ze gekregen hebben in het kader van de WOB over ECN en NRG. Interessante leesvoer. Bijvoorbeeld:
Een van de belangrijke conclusies met betrekking tot het historisch afval dat op het terrein ligt en opgeruimd moet worden (we hebben er vorige week nog over geschreven dat ECN-NRG weer de deadline niet gaat halen) is dat ECN-NRG het Rijk in een houdgreep heeft. ECN-NRG vraagt en het Rijk blijft maar betalen, omdat als ECN-NRG failliet gaat de staat ook verantwoordelijk is voor (de kosten van) het opruimen van het radioactief afval. Het bedrag dat het Rijk denkt er in dat geval aan kwijt te zijn is in de geWOBte documenten weggelakt. Maar ze hebben nu voor het opruimen van het afval al ruim 60 miljoen betaald aan ECN-NRG en ook nog eens voor 34 miljoen een garantie afgegeven….
Update (sept. 2018): de link naar de documenten op de Reporter-website werkt niet meer, omdat de Rijksoverheid alle documenten na verloop van tijd verplaatst naar een archiefsite, maar hier zijn ze nog te vinden.

Lening van 82 miljoen euro voor ECN/NRG

hfr-dichtkleinZoals we zaterdag ook al meldden heeft het kabinet positief besloten op het verzoek van ECN/NRG voor een krediet van maximaal 82 miljoen euro. Dit geld mag alleen gebruikt worden voor verbeteringen van de onderzoeksrector HFR. Dus het idee dat een beetje blijft hangen na alle publiciteit van het afgelopen weekend, dat alle problemen te maken hebben met slechte veiligheidscultuur en niet met de brakheid van de stokoude reactor, zou dan nu ook wel uit de wereld moeten zijn. Kijk hier voor een uitgebreide geschiedenis van de hogeflux reactor.
In het Toetsingskader van EZ staan nog wel een paar interessante dingen: Lees verder

Belgoprocess gaat historisch afval ECN verwerken

Het Belgische Belgoprocess gaat voor Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) het in Petten opgeslagen historisch radioactief afval verwerken. Het gaat om een deel van de circa 1700 vaten die opgeslagen zijn in zogeheten pluggen: betonnen gaten in de grond. Een aantal vaten lekken en zijn kapot.
Belgoprocess gaat laag- en middelradioactief afval verwerken en conditioneren. Dit zal gebeuren in de PAMELA-installatie op site 1 van Belgoprocess te Dessel (België). Zodra het afval verwerkt en geconditioneerd is, gaat het terug naar Nederland om opgeslagen te worden bij Covra. Oktober vorig jaar is met de afvoer van het deel van het afval begonnen dat meteen naar de Covra kan worden vervoerd. Hier meer daarover.
ECN koos na de openbare aanbesteding voor Belgoprocess "vanwege de beste garanties op het vlak van veiligheid, tegen een competitieve prijs." NRG is namens ECN aan Nederlandse zijde belast met uitvoering van dit project. NRG heeft ongeveer 35 miljoen gekregen van het Rijk voor deze opruimactie. Eind 2016 moet al het afval van het ECN-terrein zijn afgevoerd.

Afvoeren historisch afval Petten begonnen

De NRG is eindelijk begonnen met het afvoeren van het zogeheten historisch afval: afval dat op eigen terrein, in de Waste Storage Facility ofwel de pluggenloods, is opgeslagen vanaf de opening van de HFR in 1961. Pogingen het op te ruimen kent een bijna even lange geschiedenis. De transporten naar de Covra in Borssele zullen tot 2017 duren.
Vanaf de ingebruikname van de reactor in 1961 is het afval ongesorteerd opgeslagen. Materialen en onderdelen van verschillend stralingsniveau zijn samen verpakt. Voordat het historisch opgeslagen afval aan Covra kan worden aangeboden moet het naar stralingsniveau worden gesorteerd, gescheiden en opnieuw worden verpakt. Lees verder

Jaarverslag EZ; (deel) kosten kernenergie

Het jaarverslag (en slotwet) van min. EZ over 2012 is aangeboden. Daarin ook de uitgaven in 2012, onder andere voor kernenergie en stralingsbescherming (en energie innovatie). Daarin zou je in theorie moeten kunnen zien hoeveel geld er naar kernenergie gaat. De grootste post echter is bij energie-innovatie ECN/NRG. Tsja, bij ECN gaat het meestal gaan om innovatie van alternatieven, bij NRG gaat het altijd om kernenergie (-onderzoek). Waarschijnlijk is het deel NRG ongeveer 11 miljoen, de jaarlijkse bijdrage.
Maar bij ECN gaat het in 2012 voornamelijk om het opruimen van "historisch radioactief afval: "Er is gebleken dat de kosten van het ruimen van het historisch radioactief materiaal op het terrein van het Energie Centrum Nederland (ECN) in Petten sterker kunnen oplopen dan aanvankelijk gedacht. Dit komt onder meer vanwege verdere uitloop van het project, afvoer van meer vaten hoog radioactief afval dan voorzien en tegenvallers bij de Europese aanbesteding van de ompakinstallaties. Daarom is de beschikbare voorziening van ECN voor de kosten van het ruimen van historisch radioactief in 2012 in totaal met € 34,9 mln verhoogd." Tot nu toe was bekend dat de staat 25 miljoen Euro bijdroeg aan het opruimen. Dat is nu dus al bijna 40 procent meer. (Zie nieuws van 26 september 2012 voor meer informatie over het historisch afval.)
Verder dan nog bijdrage voor HFR en voor Pallas. Daarnaast natuurlijk nog stralingsonderzoek. Wat hier dan nog ontbreekt is bijvoorbeeld de onderzoeksreactor in Delft, maar ook het Opera-onderzoeksprogramma naar opslag van radioactief afval. En natuurlijk de bijdrage via Europa aan Euratom….

NRG: jaar meer tijd (en 25 miljoen) om radioactief afval af te voeren

Het ministerie van EL&I heeft de definitieve beschikking aan NRG bekend gemaakt in verband met het "zo spoedig mogelijk" afvoeren naar de COVRA van het historisch radioactief afval van het ECN. Tot en met 8 november is er de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. Op 16 oktober is er volgens de kennisgeving een informatieavond in het Gemeentehuis van Zijpe met vertegenwoordigers van EL&I en NRG. De definitieve beschikking is op een belangrijk aantal punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan, vooral naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen van NRG en ECN. Een van de aanpassingen is dat de termijn waarop het afval moet zijn afgevoerd met 1 jaar is verlengd tot en met 31 december 2017. Lees verder

Storingsrapportage 2009

Sinds 1980 wordt de Tweede Kamer jaarlijks geïnformeerd over het functioneren van de Nederlandse nucleaire inrichtingen. Dit naar aanleiding van het kernsmeltongeval met de Three Mile Island II kernenergiecentrale nabij Harrisburg in de Amerikaanse deelstaat Pennsylvania op 28 maart 1979. De Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2009, kortweg Storingsrapportage 2009, bericht over de meest veiligheidsrelevante ongewone gebeurtenissen in deze inrichtingen en verwante radiologische laboratoria.
Uit de rapportage over 2009 (publicatiedatum is al 31 augustus) blijkt dat er een lichte daling is in het totaal aantal gemelde storingen: 13 tegen 15 in 2008.
Alle rapporten vanaf 1980 (en door Laka gemaakte daarvoor) zijn te vinden op kernenergie in nederland.nl op 31 december van elk jaar.

Boetes voor bedrijven in Petten

Drie bedrijven in Petten (Mallinckrodt Medical, Energieonderzoeks Centrum Nederland en de Nuclear Research Group -NRG) zijn door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot een boete van 25.000 euro wegens een groot aantal milieu overtredingen. Zo waren gevaarlijke stoffen, waaronder ook radioactief materiaal, onveilig opgeslagen, waren er opslagruimtes zonder vloeistofdichte vloer, ruimtes met gevaarlijke stoffen die vrij toegankelijk waren en chemicaliën die niet gescheiden werden bewaard. Er was 1 miljoen euro boete geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. Onder andere de negatieve publiciteit rond de affaire was voor de rechtbank een reden tot strafverlaging.

Kabinet voorkomt vervolging Petten door OM

De eigenaar van de reactor in Petten is door de regering behoed van strafvervolging voor het op grote schaal overtreden van milieuwetgeving. Na een grootscheepse politie-inval on Petten werd er gesproken over 'Oost-Europese'  toestanden met betrekking tot naleving van de wetgeving. Radioactief afval was opgeslagen in zeecontainers, giftig chemisch afval stond onbeschermd in de buitenlucht of was opgeslagen in lekkende houten keten, en gasflessen waren verkeerd opgeslagen in de buurt van de reactor (waardoor ontploffingsgevaar aanwezig was). Het Openbaar Ministerie (OM) wilde Euratom graag vervolgen, maar Euratom is een onderdeel van de Europese Commissie. Buitenlandse Zaken vreesde een diplomatiek conflict en het OM was gedwongen de strafzaak tegen Euratom te laten vallen, nadat Bot persoonlijk verklaarde dat Euratom ('net als ambassadeurs') over immuniteit beschikt en niet strafrechtelijk vervolgd kan worden. Drie andere bedrijven op het terrein (ENC, NRG en Mallinkcrodt) zullen wel aangeklaagd worden, maar gaan zich beroepen op het gelijkheidsbeginsel, waardoor een aantal aanklachten ws. zullen vervallen. Het OM spreekt nu van een 'vrijplaats' en van een schandaal dat Euratom in Nederland niet vervolgd kan worden. De Volkskrant beschikt over interne documenten van het Ministerie van Justitie die deze gang van zaken (en het misnoegen van het OM) duidelijk maken. (zie ook bericht van 25 juni 2004)

Zware milieuovertredingen eigenaar HFR

Uit een vertrouwelijke dagvaarding, waar het Noord Hollands Dagblad de hand op heeft weten te leggen, blijkt dat de eigenaar van de Hoge Flux Reactor in Petten een serie ernstige milieuovertredingen heeft gepleegd. Het GCO (Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek) kan, volgens de krant, echter niet vervolgd worden. Het gaat o.a. om plaatsing containers voor radioactieve materialen en -afval zonder vergunning, opslag gevaarlijke stoffen in gammele, brandgevaarlijke gebouwen. Volgens een anonieme zegsman, geciteerd in de krant: 'Een puinhoop was het. Noem het maar Oost-Europese toestanden". De overtredingen werden vorig jaar herfst al aangetroffen.