Categoriearchief: Locatiekeuze

Luxemburg en België ruziën over berging kernafval

Zoals eerder aangekondigd, heeft het Belgische NIRAS half april het ontwerpplan voor de eindberging van kernafval in België voor inspraak ter inzage gelegd. Alleen heeft het land daarbij nagelaten om ook officieel haar buurlanden te informeren. Omdat een aantal mogelijke locaties waar België haar kernafval zou kunnen opslaan "voor de deur" van Luxemburg liggen, is het aartshertogdom nu boos; ze waren daar natuurlijk graag vooraf over geïnformeerd. Daarop werd vervolgens de Belgische minister weer boos; volgens haar is er in het plan nog helemaal geen sprake van een keus voor een locatie voor een eindberging. Hoe het ook zij, ook Nederland is officieel nog niet op de hoogte gesteld, en dat had wel gemoeten: een aantal 'geschikte' locaties liggen namelijk op minder dan 15km van de Nederlandse grens. Lees verder

‘No brainer’: Pallas probeert zich door rechtszaak heen te bluffen

Vorige week was de zitting bij de Raad van State in de rechtszaak tegen het bestemmingsplan van de Gemeente Schagen. Met dat bestreden bestemmingsplan maakte de Gemeenteraad van Schagen plaats voor Pallas, een nieuwe kernreactor in de Pettense duinen. De door de Raad van State behandelde bezwaren gaan vooral over nut en noodzaak van nóg een kernreactor in het beschermde natuurgebied, of NRG/Pallas wel zorgvuldig alternatieve locaties heeft onderzocht, en of het kwetsbare duingebied überhaupt wel bestand is tegen een grote bouwoperatie. Uitspraak over zes weken. Lees verder

Ternaard: opslag radioactief afval? Nee bedankt!

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel, één van de genoemde mogelijke locaties voor de eindberging van kernafval, vinden dat de zoutkoepel onder Ternaard niet geschikt is voor de opslag van kernafval of CO₂ en zullen zich daar ook actief tegen verzetten. Dat blijkt uit de antwoorden van het college in een spoeddebat naar aanleiding van een publicatie op de site van de Waddenvereniging. Lees verder

Cie Mer: in 2018 mogelijke locaties eindberging radioactief afval

afval_zienswijzeDe Commissie MER heeft een advies uitgebracht over het concept Nationaal Programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Over het ontwerpprogramma dat in augustus is gepubliceerd is de commissie MER niet al te positief: te weinig concrete acties waardoor risico’s ”mogelijk onnodig op toekomstige generaties afgewenteld” worden; de onzekerheden over financiering van de eindberging moeten beter in beeld gebracht worden en de minister moet “actiever op zoek te gaan naar momenten om deskundigen en het publiek bij keuzes over de berging van het radioactieve afval te betrekken.” Allemaal kritiek die ook klonk in de uitgebreide zienswijze die Laka begin november indiende. Verder adviseert de Cie MER dat in 2018 potentieel geschikte zoekgebieden voor eindberging aangewezen moeten worden. En dat er veel meer werk moet worden gemaakt van publieksparticipatie en financiering. Lees verder

Eemshaven blijft mogelijke locatie kerncentrale

Locaties nieuwe kerncentrales (situatie 1985)Minister Kamp laat weten dat hij de Eemshaven voorlopig niet wil schrappen als locatie voor een kerncentrale. Hij beantwoord de vragen van PvdA die vinden dat de Eemshaven door het aardbevingsgevaar wegvalt als een van de mogelijke locaties als besloten wordt tot nieuwe kerncentrales. De andere twee locaties in dit ‘waarborgingsbeleid’ zijn Borssele en de Maasvlakte-1. Dit waarborgingsbeleid dateert al uit 1977 en bepaalt dat op bepaalde locaties geen planologische beslissingen genomen mogen worden die de mogelijke komst van een kerncentrale belemmeren. In het begin waren dat 12 locaties, nu nog 3. Lees verder

Minister Kamp: berging kernafval Friesland nog niet aan de orde

KernafvalMinister Kamp heeft de vragen beantwoord over de mogelijke opslag van kernafval in Friesland (zie het bericht van 11 juli. Hij zegt: "Aan de hand van deze bureaustudie kan niet gesteld worden of bepaalde gebieden al dan niet geschikt zijn voor eindberging. De veiligheid en geschiktheid van een eindbergingsconcept wordt beïnvloed door meer factoren dan alleen het voorkomen van een kleilaag." Dat was ook waarom het TNO-rapport meer onderzoek en proefboringen voorzag.
Maar de minister zegt opnieuw dat locatiespecifiek onderzoek of locatiekeuze "in het onderzoek én in het beleid de komende tientallen jaren niet aan de orde" is. Eindberging sowieso is voorlopig niet aan de orde, want: "Radioactief afval wordt ten minste 100 jaar bij de COVRA opgeslagen. Hierna is eindberging in de diepe ondergrond voorzien." Uitstellen blijft dus nog steeds het beleid en we noemen het dan oplossen.
Eind dit jaar komt Kamp met het Nationaal Programma voor de eindberging van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Op dit moment wordt er een inventarisatie opgesteld "van de voor- en nadelen van verschillende vaak genoemde opties voor het beheer op de lange termijn." Maar zegt hij ook, internationaal wordt geologische eindberging als "de meest veilige optie" gezien.

Genoeg reden om beleid vestigingsplaatsen kerncentrales niet te handhaven

Er is een tussentijdse evaluatie gemaakt van het SEV III. Het Derde Structuurschema ElektriciteitsVoorziening (met een looptijd tot 2020) gaat om vestigingsplaatsen voor grootschalige elektriciteitsopwekking (vanaf 500 MW) en om globale tracés van mogelijke hoogspanningsverbindingen (vanaf 220 kV). In het SEV is ook het waarborgingsbeleid Kernenergie geregeld: het voorkomen van processen die de evt. komst van een kerncentrale op een bepaalde locatie bemoeilijken of belemmeren.
Er zijn nog drie van dergelijke vestigingsplaatsen over: Borssele natuurlijk, en verder Eemshaven en Maasvlakte (waarvan de elektriciteitsproducenten overigens zeggen dat er niet voldoende fysieke ruimte is voor de bouw van een kerncentrale). Lees verder

De zoektocht naar eindberging radioactief afval (en groepen die daarover willen praten)

Vandaag in de gedrukte editie van het Dagblad van het Noorden een verhaal over de zoektocht naar een definitieve eindberging voor radioactief afval: er moet een soort stappenplan komen die moet resulteren in een locatiekeuze. Maar van dat laatste is nog lang geen sprake. Het verantwoordelijke ministerie EZ heeft bot gevangen bij een groot gedeelte van de mensen en organisaties die uitgenodigd waren om daarover van gedachten te wisselen. De meeste genodigden (waaronder ook Laka) hebben laten weten niet in te gaan op de uitnodiging: we gaan niet praten over het komen tot een verantwoorde eindberging van radioactief afval, zolang niet gestopt word met productie ervan, sterker zolang er beslissingen actief worden genomen die de hoeveelheid afval vermeerderen –zoals de verlenging van de bedrijfsduur van de kerncentrale Borssele. Anderen geven als reden op dat als er draagvlak gezocht wordt, ze toch minstens kunnen gaan naar de regio's waar dat draagvlak dan gecreëerd moet worden: namelijk het noorden van het land waar de geologische formaties liggen die al decennia land de beoogde opslagplek zijn.

NRG: Petten voorkeurslocatie voor Pallas

Zoals iedereen al had verwacht (misschien behalve een paar optimistische Zeeuwen) heeft NRG haar voorkeur uitgesproken voor Petten als locatie voor de nieuwe reactor Pallas. Volgens het persbericht hebben de volgende argumenten in de afweging een doorslaggevende rol gespeeld:

  • In Petten is de volledige nucleaire infrastructuur aanwezig die voor een belangrijk deel noodzakelijk is om PallasS te bedrijven en de producten uit de reactor verder te bewerken. Verplaatsing van deze infrastructuur naar Zeeland vraagt aanzienlijke extra investeringen.
  • In Petten zijn deskundige en hoogopgeleide medewerkers op het gebied van nucleaire technologie beschikbaar. Migratie hiervan naar Zeeland is complex.

Maar, laat NRG weten, de "definitieve locatiekeuze wordt in het voorjaar van 2010 gemaakt", waardoor Zeeland wordt uitgenodigd "met voldoende geld op de proppen te komen", zoals de Provinciale Zeeuwse Courant gisteren al schreef. En daar zal Noord-Holland (die al 40 miljoen heeft toegezegd) dan weer tegenop bieden…

NRG: Locatie Pallas nog geen gelopen race

Directeur Rob Stol van NRG wil voor het eind van het jaar beslissen waar de nieuwe kernreactor Pallas wordt gebouwd. Tenminste, men wil een 'voorkeurslocatie' uitspreken en dan kan het kabinet aan de hand van de vergunningsvoorwaarden de definitieve locatie vaststellen. Petten en Borssele zijn in de race, en volgens NRG staat het echt nog niet vast dat het Petten wordt. Als er bijvoorbeeld een koeltoren gebouwd zou moeten worden, is dat makkelijker in een industriegebied in Zeeland dan in een duingebied in Noord-Holland. NRG zal dit jaar nog met de startnotitie MER komen voor Pallas -die 2x zo groot wordt als de HFR- en dus de procedure starten.