Categoriearchief: Borssele III

EPZ en kernenergie: wij de lusten, jullie de lasten

EPZ, de exploitant van kerncentrale Borssele, wil dat de centrale langer openblijft en wil er nog wel twee bij. Voorwaarde is wel dat de overheid het financiële risico afdekt voor zowel het langer openblijven van de huidige kerncentrale als bij de bouw van nieuwe centrales. Investeerders en exploitanten moeten de zekerheid hebben dat het geld dat ze erin steken kan worden terugverdiend. Nu is de atoomstroom duurder dan de marktprijs. Eigenaren PZEM (70%) en RWE (30%) moeten al jaren de miljoenenverliezen van de huidige kerncentrale bijpassen, aldus EPZ. Het is de eerste keer dat EPZ zo volmondig toegeeft dat de kerncentrale verlies lijdt. En verder, ach, zo wil iedereen wel ‘ns wat, ‘t is tenslotte bijna sinterklaas en hier wordt overduidelijk een flinke schoen gezet.

Verhagen: stopzetten activiteiten voor vergunningen

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Verhagen weten dat de mededeling van Delta en RWE de bouw van nieuwe kerncentrales uit te stellen, geen gevolgen heeft voor het kabinetsbeleid ten aanzien van kernenergie. Maar wel voor de vergunningsaanvragen. Verhagen stelt: "De activiteiten die specifiek verbonden zijn aan het initiatief van Delta respectievelijk RWE zal ik voorlopig stilleggen". Maar ongeveer in de zelfde zin, zegt hij ook in gesprek te gaan over welke stappen in de vergunningsprocedure ze nog willen zetten en op welke termijn. Er spreekt ook wel een beetje teleurstelling uit de brief: "Ik ga door met de activiteiten voor een robuust kader voor kernenergie in Nederland. (…) Voor het kabinet is en blijft uitgangspunt dat kernenergie een rol kan spelen in de energiemix".

Geeft ook RWE Borssele 2 op?

In de Volkskrant een interessant interview met de nieuwe bestuursvoorzitter van RWE Peter Terium. Naast alle blabla over hoeveel ze wel niet aan hernieuwbare energie doen, staan er ook een aantal lezenswaardige zaken te lezen over RWE en kernenergie. Zo zegt hij dat kernenergie in Duitsland echt niet terug komt. Geen bedrijf dat er nog in gaat investeren. Maar vooral interessant is de passage over Borssele2: "En in Nederland, waar we een minderheidsbelang hebben in Borssele, zien we op dit moment ook te veel beren op de weg. Geen politieke garanties, geen goede businesscase. Zolang de politieke en economische kaders niet zijn opgelost, zullen we geen energie steken in een tweede Borssele". Einde citaat. Waarmee het lijkt alsof ook de tweede gegadigde voor deelname in Borssele twee, na het Franse EDF, heeft afgehaakt en de vergunningsprocedure van ERH (100% RWE) voor een nieuwe kerncentrale niet veel meer is dan een wassen neus.
Het wachten is op de officiële mededeling

CDA Zeeland: Zonder staatssteun geen Borssele 2

De roep om staatssteun voor de bouw van Borssele 2 wordt vanuit Zeeland steeds breder. Nu wil ook Zeeuwse Gedeputeerde Kees van Beveren (CDA) dat het Rijk meedoet aan een tweede kerncentrale. Verlenen van een vergunning is niet genoeg, volgens hem. Probleem is dat CDA, VVD en PVV al zo lang hard geroepen hebben dat kernenergie verreweg de goedkoopste optie is en zonder subsidies kan (wat sowieso onzin is), dat ze daar nu moeilijk publiekelijk op terug kunnen komen. Dus heeft minister Verhagen nog maar weer eens gezegd dat het Rijk geen geld steekt in een tweede kerncentrale… Maar Van Beveren legt zich daar niet bij neer. "Er is nog nooit een kerncentrale gebouwd zonder overheidssteun. Banken zullen van het Rijk garanties willen hebben voordat ze in de medefinanciering van een kerncentrale stappen. Dan kan het Rijk net zo goed deelnemen in de bouw. Zo valt er nog wat aan te verdienen ook." Hij zal dan ook gaan lobbyen in Den Haag. Oppassen dus!

MER-procedure voor inpassing Borssele II begint

Deze startnotitie 'PlanMER tweede kerncentrale Borssele' begint er letterlijk mee: om "zicht te houden op het verlenen van een vergunning voor een veilige, nieuwe kerncentrale nog tijdens deze kabinetsperiode," zijn de procedures gestart die nodig zijn voor het planologisch mogelijk maken van een nieuwe kerncentrale in het Sloegebied. Voordat feitelijk kan worden gestart met de oprichting en bouw moet een aantal procedures worden doorlopen. Hierbij is "de rijkscoördinatie regeling van toepassing waardoor besluitvorming sneller en efficiënter kan plaatsvinden" (pas maar op als daar van gesproken wordt…). Dit betreft onder meer een aanpassing van het bestemmingsplan in de vorm van een inpassingsplan. Dit betekend in concreto dat het niet gaat of er een kerncentrale kan komen, maar hoe die 'ingepast' moet worden. Hier kun je de Kennisgeving in de Staatscourant met details over de procedure vinden.

RWE aandeelhouder kerncentrale Borssele

Minister Verhagen heeft de Tweede Kamer met een Kamerbrief en een aanvullend convenant geïnformeerd over de transactie van aandelen tussen DELTA en RWE in EPZ, exploitant van de kerncentrale Borssele. Met die brief zegt hij uitvoering te geven "aan zijn toezegging d.d. 17 mei 2011 de Kamer te informeren over de uitkomst van de op dat moment lopende onderhandelingen tussen DELTA en RWE over de kerncentrale Borssele." Dat doet hij dan wel pas op de zelfde dag als de aandelenoverdracht plaats vindt. Wel een beetje laat, toch?
De laatste zin van de brief van Verhagen is ook interessant: "Ik heb er vertrouwen in dat partijen de komende maanden tot goede afspraken komen om ook samen te werken in het initiatief om te komen tot een nieuwe kerncentrale in Borssele." Waarmee duidelijk lijkt dat RWE deel zal gaan nemen in de tweede kerncentrale, iets wat vaker gesuggereerd is, maar nog geen officiële mededeling over gedaan werd. Hoe dat dan zal gaan met het Franse EDF waarmee Delta vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst tekende..?

Zeeland door nieuwe kerncentrales minder aantrekkelijk voor toeristen

Het Zeeuws Comité Borssele2Nee, WISE en Laka zijn een petitie begonnen [persbericht] waarin de Commissaris van de Koningin opgeroepen wordt zich tegen de plannen voor nieuwe kerncentrales te keren. De petitie wordt ondertekend door mensen die graag naar Zeeland op vakantie gaan maar twijfelen of ze dat wel blijven doen als de kernenergieplannen doorgaan.
Zeeland wordt jaarlijks bezocht door zo'n 600.000 buitenlandse toeristen, grotendeels uit Duitsland, waar kernenergie, en zeker de bouw van nieuwe kerncentrales, zeer gevoelig ligt. Het is een belangrijke economische factor voor de provincie "met de meeste zonuren". Bezoekers prijzen de rust, de ruimte, het landschap en het relatief schone milieu.
Er is een Duitstalige en een Nederlandstalige website waar de petitie ondertekend kan worden.

Frans/Duitse kerncentrale in Borssele?

Het FD komt met het bericht dat het Duitse RWE een 30% belang krijgt in de kerncentrale Borssele. Daarmee lijkt de weg nu ook helemaal open om samen met Delta een (of meerdere) nieuwe kerncentrales in Borssele te bouwen; RWE heeft namelijk, als ERH, al een vergunningsaanvraag lopen. Wat dan van belang is, is dat RWE een enorm groot bedrijf is en zeer waarschijnlijk een kerncentrale zelf helemaal kan financieren en dus geen externe financiers nodig heeft. Doordat Delta al met het Franse EdF in zee is, zal, als het doorgaat, het dan een Frans/Duitse kerncentrale worden in Borssele. En dat van een bedrijf dat zich afficheert als 'Zeeuws'. Borssele als het afvoerputje van Europa…

Advies MER nieuwe kerncentrale Borssele ERH

Verhagen heeft het Advies Reikwijdte en Detailniveau (MER) gepubliceerd voor het voornemen van ERH om een kerncentrale in Borssele te bouwen. Met dit advies geeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan welke milieu-informatie het milieueffectrapport over de voorgenomen bouw van een nieuwe kerncentrale in Borssele moet bevatten "om de gevolgen voor het milieu in het besluit over de vergunningsaanvraag mee te kunnen wegen."
In totaal zijn er 920 'zienswijzen' tegen het ERH (Energy Resources Holding) voornemen ingediend, vaak door (veel) meer mensen ondertekent (bij het voornemen van Delta waren 320 zienswijzen ingediend -vaak ook door meerdere mensen ondertekent). Het advies bevat "nagenoeg dezelfde inhoud als de Richtlijnen die op 11 juni 2010 zijn vastgesteld voor Delta N.V. inzake het milieueffectrapport Tweede kerncentrale Borssele. Dit is uiteraard het gevolg van de overeenkomsten in de voornemens van beide bedrijven."
De brief van de minister en de publicaties kun je op de website van EL&I vinden

Kabinet heeft haast: in Borssele 2500 MW mogelijk tot 2020; Delta in rode cijfers

De brief van het kabinet is er over de te nemen stappen voor nieuwe kerncentrales en 'de lessen van Japan' (die er eigenlijk niet zijn volgens Verhagen). Het kabinet wil haast maken met de procedures en Verhagen "verwacht het definitieve MER en het ontwerpinpassingsplan in de eerste helft van 2012 afgerond te hebben."
De conclusies of nieuwe kerncentrales ruimtelijk inpasbaar zijn:

  • Uit onderzoek naar de koelwatersituatie, de ruimtelijke inpasbaarheid en de mogelijkheid tot aansluiting op het hoogspanningsnet lijkt de realisatie en ingebruikname van twee nieuwe kerncentrales van ieder maximaal 2500 MWe vóór 2020 op voorhand zeer problematisch. Ook de gelijktijdige bouw van 2 kerncentrales van ieder 1650 MWe kent dezelfde praktische problemen
  • Het is vanuit ruimtelijke inpasbaarheid wel mogelijk om twee kerncentrales na elkaar te realiseren. In dat geval is het niet mogelijk om beide centrales voor 2020 gerealiseerd te krijgen. Daarnaast blijft de problematiek ten aanzien van de beperkte beschikbaarheid van koelwater bestaan.

Ondertussen is Delta in de rode cijfers beland. Maakte het bedrijf in 2009 nog winst, in 2010 was er netto negatief resultaat van 178 miljoen euro. Desondanks denken ze wel voldoende geld te hebben om een kerncentrale van 5 miljard te bouwen.