Categorie archief: EU

Radioactief afval: Euratom richtlijn 2011/70

De Europese Raad van ministers heeft op 19 juli 2011 een richtlijn over opslag van kernafval vastgesteld, die kracht van wet heeft en is goedgekeurd door het Europese Parlement. De lidstaten, waaronder Nederland, moeten de wet- en regelgeving voor een nationaal programma voor de opslag van radioactief afval voor 23 augustus 2013 hebben aangepast. Een 'nationaal programma' moet in 2015 klaar zijn. De Nederlandse regering moet aangeven wat de plannen zijn voor de eindberging van radioactief afval.
Als voorbereiding op zo'n nationaal programma worden een aantal wetten die daar mee samenhangen aangepast. Minister Kamp heeft "in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom" een ontwerpbesluit tot wijziging van het "Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming" naar de Kamer gestuurd..
Wat na een eerste keer lezen opvalt is dat 'terughaalbaarheid' (het begrip dat in de jaren '90 geïntroduceerd werd om maatschappelijk draagvlak te creëren), weer van tafel lijkt. Ook wordt gesteld dat eindberging in een ander land mogelijk is; in "een lidstaat of een derde land". Dus zelfs buiten de EU!.

EU Horizon 2020 programma: meer geld voor kernenergie

Gemiddeld zal het budget voor nucleair onderzoek in het nieuwe EU Horizon 2020 programma naar verwachting met 15% stijgen in vergelijking tot het huidige programma. Het grootste gedeelte gaat naar kernfusie onderzoek.
Horizon 2020 is het financiële instrument voor de 'innovatieve Europese Unie'; het moet EU's wereldwijde marktpositie verstevigen en moet zorgen voor economische groei en banen. Horizon 2020 is de opvolger van het 7e Framework Programma (FP7) 2007-2013 en heeft een totaal budget van 80 miljard euro voor de periode 2014-2010.
Lees meer....

Borssele, EU kerncentrales en de stress-tests

Het uitgelekte rapport van de EU over de resultaten van de stress-tests is niet heel erg positief over die veiligheid. Vooral de Franse centrales voldoen niet aan de moderne veiligheidseisen, maar eigenlijk falen alle centrales voor de examens. Borssele is dan nog 'relatief veilig' in vergelijking met de andere Europese centrales, maar ook daar schort er wat aan en krijgt een onvoldoende voor drie van de elf onderzochte gebieden.
Maar het punt is nu: als de kerncentrale Borssele in verhouding tot andere Europese reactoren 'relatief veilig' is, hoe veilig is ze dan in verhouding tot niet EU-kerncentrales? Want daar gaat het om: volgens het convenant in 2006 tussen overheid en exploitant, dat de kerncentrale tot 2033 openhoudt, moet de kerncentrale bij de 25% veiligste ter wereld horen. Lijkt me twijfelachtig dat dat nu nog zo is, als ze 'relatief veilig' is in een categorie die als geheel zakt voor de EU-veiligheidstest!

Surprise! EU vindt Borssele veilig

Minister Verhagen biedt de uitkomsten aan de Tweede Kamer aan van de EU 'peer review' over de stresstest kerncentrale Borssele. Een team van buitenlandse deskundigen vindt de kerncentrale Borssele veilig (zoiets als: "wij van wc-eend adviseren wc-eend"), terwijl er toch ook wel wat op aan te merken valt. Zo is er de aanbeveling "om een meer uitgebreide analyse van de risico's van aardbevingen uit te voeren, volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, en waarbij ook aandacht wordt gegeven aan het fenomeen van bodemvervloeiing." Maar Verhagen stelt: "Wat betreft de bestendigheid van de centrale tegen aardbevingen, de analyse heeft aangetoond dat de kerncentrale een marge heeft boven de ontwerpeisen." Maar dat zeiden ze in Fukushima ook, sterker nog: de aardbeving was weliswaar heel sterk en boven de ontwerpeisen, maar dat was 120 km in zee. Bij de kerncentrale zelf was de aardbeving binnen de ontwerpeisen, en toch zijn als gevolg van de aardbeving al belangrijke veiligheidssystemen uitgevallen. En de tsunami deed de rest. Het rapport in het Engels is hier te vinden, maar er is ook een vertaling in het Nederlands
Ter herinnering, vanavond om 19.00 uur een informatieavond in Vergader- en Congrescentrum De Stenge, Stengeplein 1 in Heinekenszand

Informatiebijeenkomst stress test uitkomsten Borssele

De uitkomsten van de stresstest van de kerncentrale Borssele worden op 8 mei 2012 toegelicht tijdens een informatieavond in Zeeland. De test werd uitgevoerd naar aanleiding van het kernongeval met de kerncentrale Fukushima Dai-Ichi in Japan in maart 2011. Kort na het ongeval heeft de Europese Commissie besloten dat de veiligheid van alle kerncentrales in Europa onderzocht moest worden. Op de door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie georganiseerde avond zijn vertegenwoordigers van de Kernfysische Dienst (KFD), energiebedrijf EPZ en het ministerie aanwezig.
De bijeenkomst is dus op dinsdag 8 mei, begint om 19.00 uur en wordt gehouden in Vergader- en Congrescentrum De Stenge, Stengeplein 1 in Heinekenszand

Antwoorden tekort isotopen door stilliggen HFR

De vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een fiks tekort aan medische isotopen voor patiënten doordat de reactor in Petten niet in gebruik is zijn door minister Klink beantwoord. Leuk is wel dat 'Hollands Glorie' ('Nederland produceert eenderde van alle medische isotopen op de wereld') waar de PVV het over heeft, wat wordt genuanceerd: de reactor is van de Europese Commissie en een Amerikaans bedrijf produceert de isotopen.

Antwoorden Kamervragen immuniteit Euratom

De antwoorden zijn binnen op de Kamervragen van Ouwehand (PvdD) over het onbestraft laten van milieuovertredingen rond de kernreactor van Petten (zie ook 13 november).
Uit het antwoord van Cramer: "De Hoge Raad heeft bevestigd dat Euratom zogenaamde functionele immuniteit geniet. Dat betekent dat Euratom en het daaronder vallende Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor gedragingen die onmiddellijk verband houden met de vervulling van de taken die aan Euratom zijn opgedragen. (…) Functionele immuniteit van een internationale organisatie als Euratom heeft ten doel te voorkomen dat de staat van vestiging - in dit geval Nederland - het functioneren van de organisatie kan beïnvloeden. In het collectieve belang van hun leden moeten internationale organisaties hun taken immers onafhankelijk kunnen uitoefenen."
Het blijft een beetje in vreemde bochten wringen voor Cramer om het logisch te laten lijken: Euratom is immuun voor wat het fout doet tijdens de taakuitoefening.

Euratom kan toch niet vervolgd worden

De Hoge Raad heeft een uitspraak vernietigd van het Gerechtshof in Amsterdam van december 2005, dat na een klacht van Greenpeace oordeelde dat Euratom ondanks immuniteit toch vervolgd kon worden. In 2003 was bij milieuinspectie gebleken dat op het terrein van Euratom in Petten ernstige milieuovertredingen waren begaan. Er zou sprake zijn van giftige stoffen in de open lucht, lekkende zeecontainers met radioactief materiaal en andere wantoestanden. Toenmalig minister Donner sloot vervolging door het OM uit, omdat de staat niet bevoegd zou zijn tegen een Europese instelling op te treden. Het Gerechtshof vond dat de overtredingen die Euratom had begaan "nimmer vallen onder [...] datgene wat Euratom ter vervulling van zijn taak zou moeten kunnen doen." Euratom wordt niet belemmerd als het de regels in Nederland moet naleven, aldus het Hof. De Hoge Raad is het daar niet mee eens In een zeer beknopt arrest constateert ze dat de overtredingen van Euratom de Kernenergiewet betreffen en allerlei milieuwetten. Die raken juist wel de kern van het werk van Euratom, zegt de Hoge Raad. En dus vallen ook de overtredingen onder de immuniteit. We zullen het maar houden bij "een bijzondere redenering".

Kabinet voorkomt vervolging Petten door OM

De eigenaar van de reactor in Petten is door de regering behoed van strafvervolging voor het op grote schaal overtreden van milieuwetgeving. Na een grootscheepse politie-inval on Petten werd er gesproken over 'Oost-Europese'  toestanden met betrekking tot naleving van de wetgeving. Radioactief afval was opgeslagen in zeecontainers, giftig chemisch afval stond onbeschermd in de buitenlucht of was opgeslagen in lekkende houten keten, en gasflessen waren verkeerd opgeslagen in de buurt van de reactor (waardoor ontploffingsgevaar aanwezig was). Het Openbaar Ministerie (OM) wilde Euratom graag vervolgen, maar Euratom is een onderdeel van de Europese Commissie. Buitenlandse Zaken vreesde een diplomatiek conflict en het OM was gedwongen de strafzaak tegen Euratom te laten vallen, nadat Bot persoonlijk verklaarde dat Euratom ('net als ambassadeurs') over immuniteit beschikt en niet strafrechtelijk vervolgd kan worden. Drie andere bedrijven op het terrein (ENC, NRG en Mallinkcrodt) zullen wel aangeklaagd worden, maar gaan zich beroepen op het gelijkheidsbeginsel, waardoor een aantal aanklachten ws. zullen vervallen. Het OM spreekt nu van een 'vrijplaats' en van een schandaal dat Euratom in Nederland niet vervolgd kan worden. De Volkskrant beschikt over interne documenten van het Ministerie van Justitie die deze gang van zaken (en het misnoegen van het OM) duidelijk maken. (zie ook bericht van 25 juni 2004)