Categorie archief: MOX

Mengoxide: Kernbrandstof bestaande uit uranium en plutonium, afkomstig van opwerking.

Transport naar opwerkingsfabriek Frankrijk

Afgelopen dinsdag vertrok een transport met verbruikte brandstof uit de kerncentrale Borssele naar La Hague in Frankrijk, waar het donderdag arriveerde. In de opwerkingsfabriek wordt de splijtstof de komende jaren chemisch bewerkt zodat uranium en plutonium kunnen worden gescheiden. Deze splijtstoffen zijn dan te gebruiken in Mengoxide (MOX)-brandstof. Een wereldwijd klein aantal kerncentrales doen dat ook mondjesmaat, Borssele is er daar één van.
Opwerking vergroot en bemoeilijkt het afvalprobleem enorm; in plaats van een compacte brandstofstaaf krijgt men grote en verschillende afvalstromen; vast en vloeibaar. Het opwerkingsafval wordt, gegoten in glas waardoor het in de toekomst onbruikbaar is geworden, teruggebracht naar de Covra waar het tijdelijk opgeslagen wordt. Wat er daarna mee gaat gebeuren is onbekend. Het vorige transport van Borssele naar La Hague was in december 2017.

Nieuwe kerncentrales: realiteit daalt weer in

De realiteit lijkt langzaam weer in te dalen in de discussie (of was het gewoon een media-hype?) rond kernenergie. De minister laat weten dat er geen bedrijven zijn die het willen en de partijkas van de VVD lijkt ook niet groot genoeg. Na 2030 zou het misschien een optie kunnen zijn, zegt de minister in de Kamer, maar dat geldt voor ongeveer alles. Kunnen we ons nu weer focussen op het halen van de klimaatdoelen. Dat het ook niet echt florissant gaat met kernenergie wereldwijd is ook duidelijk, maar een paar voorbeelden van de afgelopen weken accentueert dat nog weer eens. Lees verder

Fout in weggelakte informatie transportvergunning

Steeds vaker worden kernenergiewetvergunningen –transportvergunningen in het bijzonder- niet gepubliceerd. Het blijft dan bij een kennisgeving dat de vergunning is afgegeven, zonder details van wat waar en hoe. Reden is vaak ‘veiligheid cq beveiliging’. Een kopie van de vergunning krijgen is nog mogelijk, maar dan zijn alle wel details weggelakt. Maar hoe kan men –‘civil society’- die vergunningen dan nog controleren? Antwoord: dat kan ook niet. Onder de weggelakte gegevens blijken echter wel fouten te staan. Lees verder

Directe sluiting Borssele duur door boetes en contracten

kerncentrale BorsseleOnmiddellijke sluiting van kerncentrale Borssele is de meest dure oplossing. Dat kan 1 tot 1,3 miljard euro duurder uitvallen dan sluiting in 2033. Die hoge kosten komen vooral door hogere post-operationele kosten, boetes voor het ontbinden van lopende contracten en het afsluiten van nieuwe. Dat staat in de brief die de vier verantwoordelijke ministers naar de Kamer hebben gestuurd met daarin hun standpunt over de problemen bij Delta en mogelijke oplossingen. Het Rijk meent dat Delta twee winstgevende onderdelen kan verkopen, die dan ondergebracht worden in een nieuw nutsbedrijf. Met het geld van de verkoop verwacht men dat Delta haar liquiditeitsproblemen voor de kerncentrale op kan lossen. Het Rijk wil ‘meedenken’ en eventueel garant staan voor een bancaire lening voor dat nieuwe nutsbedrijf. Lees verder

Productie MOX voor Borssele begonnen

Het Franse bedrijf Areva is begonnen met de productie van MOX-brandstof voor kerncentrale Borssele in haar MELOX-fabriek in Marcoule, Frankrijk.
MOX (Mixed Oxide) brandstof is een mix van uranium en plutonium. Slechts zes landen in de wereld hebben of hadden een MOX-programma (Nederland is het 7de) en het blijft vreemd dat een zo oude reactor toestemming heeft voor gebruik van MOX. Doordat plutonium een aantal kernfysische eigenschappen heeft die anders zijn dan uranium-235, worden de veiligheidsmarges door de inzet van MOX kleiner. Door de inzet van MOX neemt de stralingsbelasting van werknemers toe, nemen de tritiumlozingen toe, nemen de proliferatiegevaren toe, etc. en zo verder.
In juni 2011 kreeg KCB de vergunning hiervoor en op 13 februari 2013 veegt de Raad van State het beroep van Greenpeace tegen de vergunning van tafel: “mox-splijtstof levert slechts een onbeduidende verhoging van de veiligheids- en gezondheidsrisico´s op”.
Borssele is van plan om volgend jaar 8 assemblies (een bundel splijtstofstaven) en dan elk jaar 12 assemblies in de reactor te laden.

EPZ mag MOX-gaan gebruiken in Borssele

De Raad van State heeft uitspraak gedaan over beroep tegen een op 24 juni 2011 verleende vergunning aan EPZ voor 'brandstofdiversificatie': hoofdzakelijk de inzet van splijtstof met plutonium (Mengoxide, MOX). Beroep tegen die vergunning was aangespannen door o.a. Greenpeace en Zeeuwse Milieufederatie en de Raad van State heeft alle bezwaren van tafel geveegd: De belangrijkste bezwaren (het gebruik van plutonium in brandstof verhoogd veiligheids- en stralingsrisico's) worden niet door het hoogste bestuurlijk rechtscollege gedeeld: "mox-splijtstof levert slechts een onbeduidende verhoging van de veiligheids- en gezondheidsrisico´s op". In elk geval valt, volgens RvS, het gebruik van MOX binnen alle landelijke en internationale milieu- en veiligheidsnormen. Ook het argument dat meer onderzoek nodig is naar de risico's bij het gebruik van MOX in verband met een rampenplan en evacuatiezones naar aanleiding van de kernramp in Fukushima, werd door RvS verworpen. EPZ denkt bij de splijtstofwisseling in 2014 voor het eerst MOX te gaan gebruiken.

Ontwerpbeschikking Brandstofdiversificatie Borssele.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de ontwerpbeschikking Brandstofdiversificatie Kerncentrale Borssele op grond van de Kernenergiewet (Kew) ter inzage gelegd. Door die vergunning moet het EPZ mogelijk worden om in de kerncentrale Borssele MOX en ook (c)-ERU te gebruiken. MOX is een mengsel van uranium en plutonium en (c)-ERU is gecompenseerd verrijkt opgewerkt uranium. Om gebruik van (c)-ERU te maken moet de maximale verrijkingsgraad verhoogd worden. Nu mag er maximaal tot 4,4% verrijkt uranium (percentage splijtbaar U-235) gebruikt worden. Door de storende werking van U-236 die in het opgewerkt uranium aanwezig is en dat werkt als een neutronenvanger moet er meer splijtbaar uranium aanwezig zijn om de zelfde energie op te wekken.
Doordat plutonium een aantal kernfysische eigenschappen heeft die anders zijn dan uranium-235, worden de veiligheidsmarges door de inzet van MOX kleiner. Door de inzet van MOX en (c)-ERU neemt de stralingsbelasting van werknemers toe, nemen de tritiumlozingen toe, nemen de proliferatiegevaren toe, etc. en zo verder. [lees meer over bezwaren].
Tot 20 april kun je bezwaar maken (bezwaarschrift) tegen het voornemen van EL&I om de vergunning af te geven.

EPZ vraagt vergunning aan voor gebruik MOX

EPZ, eigenaar van de kerncentrale in Borssele, heeft vandaag vergunning aangevraagd voor de inzet van MOX-brandstof en ruimere toepassing van brandstof uit hergebruikt uranium in de kerncentrale. Mengoxide (MOX) en hergebruikt uraniumbrandstof zijn samengesteld uit uranium en plutonium dat is teruggewonnen uit nucleaire brandstoffen. Hergebruik van uranium en plutonium heeft naast een aantal voordelen (minder afhankelijk van prijs van natuurlijk uranium, hoewel altijd ontkend wordt dat de uraniumprijs van belang is voor de kosten van kernenergie en -een beetje- meer energie gewonnen uit dezelfde hoeveelheid natuurlijk uranium) vooral ook nadelen. Zo wordt de bedrijfsvoering moeilijker, wordt de veiligheid van de centrale ingewikkelder, zijn er proliferatieproblemen) verspreiding van plutonium) en wordt de stralingsbelasting groter -zo is de verse MOX-brandstof radioactiever. Tot nu toe gaf de EPZ het plutonium weg, of betaalde daar zelfs voor. Nederland heeft altijd gezegd geen opslag van plutonium te willen, dus er moest wel iets voor verzonnen worden. EPZ is in 2008 gestart met het opstellen van een Milieueffectrapport (MER).

MER-richtlijnen voor MOX in KCB nog deze maand

De vragen van Jansen (SP) en Samsom (PvdA) over de vergunningsaanvraag voor het gebruik van MOX in Borssele zijn beantwoord. Weinigzeggend, vaak wordt verwezen naar de MER, waarvan de richtlijnen door 'het bevoegd gezag' nog niet vastgesteld zijn, maar dat zal waarschijnlijk wel deze maand gebeuren. Wel is het tijdschema zo dat eind 2009 een definitieve beschikking gegeven kan worden (als er geen grote vertragingen zijn).

Borssele wil nu toch MOX

EPZ onderzoekt de inzet van MOX (Mixed Oxide - een mengsel van uranium en plutonium) in de kerncentrale Borssele. Het bedrijf dient een startnotitie voor een vergunningsaanvraag in bij het ministerie van VROM. De huidige bedrijfsvergunning houdt nu nog geen rekening met het inzetten van MOX. EPZ zal een Milieu Effect Rapport (MER) opstellen. Uit dit rapport moet blijken op welke wijze de inzet van MOX in de kerncentrale haalbaar is, welke alternatieven er eventueel zijn en wat de beste keuze is. De verwachting is dat EPZ het MER in de eerste helft van 2009 kan aanbieden. EPZ zegt vooral uit economische motieven voor MOX te kiezen, uranium is gewoon te duur geworden.
Er kleven nogal wat nadelen aan MOX: zo wordt het gebruik en dus ook het transport van plutonium, en het aantal locaties waar het te vinden is, veel groter (de 'plutonium-economie' komt daarmee dichterbij), wordt 'fresh-fuel' radioactiever, wordt de reactor minder stabiel, etc.