Categorie archief: Uranium

Nieuwe Urenco installatie: twee keer zo duur en vier jaar vertraagd

Urenco opent op 7 juni een nieuwe installatie bij haar Engelse vestiging in Capenhurst: de Tails Management Facility. Deze installatie moet verarmd uranium (‘tails’) in de vorm van uraniumhexafluoride (UF6) omzetten in uraniumoxide (UO2). Uraniumoxide wordt gebruikt voor militaire toepassingen, als contragewicht in vliegtuigen, en, als er geen verder nut meer voor is, voor eeuwig opgeslagen als radioactief afval. De Britse installatie is niet alleen ernstig vertraagd, hi jis ook aanzienlijk duurder dan gepland; De TMF zou eerder voor £400 miljoen in 2015 in bedrijf moeten komen. Dat werd ongeveer £1 miljard en voorjaar 2019. Urenco's verarmd uranium blijft over na uraniumverrijking voor kerncentrales. Het is onduidelijk of Urenco ook Nederlands UF6 in Engeland om gaat zetten naar UO2 en of dat dan terugkomt om te worden opgeslagen bij de COVRA. Nu wordt 'Nederlands' UF6 nog omgezet in Frankrijk.

Urenco gaat opgewerkt uranium verrijken voor Franse kerncentrales

Het Duits-Brits-Nederlandse bedrijf Urenco heeft een contract getekend met het Franse EdF voor de verrijking van uranium voor brandstof dat in Franse kernreactoren gebruikt zal gaan worden. Bijzonder is dat het hier gaat om uranium dat vrijkomt na opwerking van gebruikte splijtstof. Dit betekent een volgende slag voor de uranium mijnbouw-industrie die al bezig is met een overlevingsstrijd. Hergebruik betekent in dit geval niet alleen maar goed nieuws. En een economische ratio voor EDF achter het contract is op z'n minst onduidelijk. Voor Urenco is het 'gewoon' een contract in moeilijke tijden, maar wel één die de centrifuges met allerlei vervelende (splijt-)stoffen besmet, zoals plutonium. Lees verder

Nieuw gebouw Covra voor verarmd uranium

Dat het nieuwe gebouw voor de opslag van verarmd uranium (VOG-2) bij de Covra is geopend, kan niemand ontgaan zijn. Het gebouw is uitsluitend voor het afval van de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo en zal over ongeveer 15-20 jaar al vol zijn. Hoewel Urenco nooit eigendom van het uranium is dat het verrijkt, is in verrijkingscontracten wel opgenomen dat het afval –verarmd uranium- eigendom van Urenco wordt. En in het geval van Urenco Almelo dus in Nederland opgeslagen moet worden. Lees verder

Ook uranium in onderzoek naar gezondheidsproblemen Defensiepersoneel

Nog meer uranium: Defensie gaat verarmd uranium (en asbest) uitdrukkelijk meenemen in haar onderzoek naar de gezondheidsproblemen bij werknemers van NAVO-depots. Daarmee is het onderzoek naar de verfsoort Carc met de kankerverwekkende stof chroom-6 verder uitgebreid.
Van de 60 personeelsleden van de bewaking bij het NAVO-depot in Coevorden lijdt meer dan de helft aan kanker of is inmiddels overleden, meld RTV-Oost.

Uranium werd en wordt gebruikt onder andere gebruikt als bepantsering bij tanks.
Lees hier meer over het gebruik van verarmd uranium (civiel en militair) en de mogelijke gezondheidsproblemen.

Nog uranium door minder kerncentrales

Er is nog uranium voor de komende tientallen jaren. De reden hiervoor is simpel: er zijn veel minder kerncentrales in bedrijf dan in het verleden verwacht werd.
Het Nucleaire Energie Agentschap (NEA) te Parijs heeft op 12 september het rapport “Uranium 2014: Resources, Production and Demand” uitgebracht. Dit rapport staat ook wel bekend als “Red Book” en verschijnt om de drie jaar. Lees verder

Hoogradioactief afval in schroot Botlek

Naar nu bekend is geworden is er begin augustus bij het schrootverwerkende bedrijf Jewometaal in de Botlek 10 gram hoogverrijkt uranium aangetroffen tussen roestvaststaal-afval uit Sint-Petersburg (Rusland). Met behulp van de verplichte opsporingsapparatuur voor radioactieve bronnen werd een sterk verhoogd stralingsniveau vastgesteld waarop letterlijk en figuurlijk alle alarmbellen bij Jewometaal afgingen. Onderzoek wees uit dat één stuk schroot verrijkt uranium bevatte. Direct werd het ministerie van VROM op de hoogte gesteld en nadat was vastgesteld dat het ging om 10 gram hoogverrijkt uranium ook het Internationaal Atoomagentschap IAEA in Wenen. Het is al de derde leer dit jaar dat er hoogverrijkt uranium wordt aangetroffen in de Rotterdamse haven dit jaar. Hoogverrijkt uranium kan ook gebruikt worden in kernwapens.

Verrijkt uranium in schroot gevonden

Eind 2008 zijn er bij de firma KMR Stainless BV in Dordrecht twee gesloten zeecontainers met roestvast staalschroot aangeleverd vanuit St. Petersburg (Rusland). Bij de aankomst en de behandeling bleek een deel van de ladingen een verhoogd stralingsniveau te hebben. De Röntgen Technische Dienst (RTD) en het RIVM hebben de verontreiniging onderzocht. Het bleek dat twee stukken schroot (stukken buis) verontreinigd zijn met circa 4% verrijkt uranium. De twee andere stukken (onbekende voorwerpen) zijn verontreinigd met circa 13% verrijkt uranium. In de eerste week van februari zijn door de IAEA monsters genomen waardoor mogelijk de herkomst valt te achterhalen. De stukken schroot zullen voor verwerking als radioactief afval worden overgedragen aan COVRA.

Urenco mag doorgaan met export naar Rusland

De Raad van State heeft het beroep van Greenpeace tegen de VROM vergunning voor het transporteren van verarmd uranium door Urenco naar Rusland afgewezen. VROM gaf in 2006 samen met de ministeries van EZ en SZW een vergunning aan Urenco. Greenpeace maakte hiertegen bezwaar, maar VROM wees het bezwaar af: er is geen sprake van de export van afval, maar van hergebruik. Daarop ging Greenpeace in beroep bij de Raad van State. Greenpeace stelt dat Urenco Rusland gebruikt als 'goedkope nucleaire vuilnisbelt': 80 tot 95% van het nog verder verarmde uranium blijft achter in Rusland, opgeslagen in de open lucht in transportcontainers die ongeschikt zijn voor langdurige opslag. Het risico op lekkage is groot, rond de opslag in Seversk is ernstige radioactieve vervuiling vastgesteld. De Raad van State gaf het ministerie hierin gelijk.

Opnieuw: export VU naar Rusland

Er zijn (eindelijk) antwoorden op de vragen die de SP heeft gesteld over de export van verarmd uranium door Urenco naar Rusland. Jaarlijks wordt gemiddeld 3700 ton verarmd uranium naar Rusland gezonden. Daaruit komt jaarlijks gemiddeld 740 ton natuurlijk uranium terug. Het resterende verder verarmde uranium blijft in Rusland achter. Er wordt geen verrijkt uranium afkomstig van het verarmde uranium van Urenco naar andere landen gestuurd. De minister zegt onder meer dat het een economische afweging is het verarmd uranium te laten herverrijken in Rusland. Over de kosten van opslag: "Als al het verarmde uranium bij COVRA zou worden opgeslagen verschilt die situatie zo van de huidige situatie dat een extrapolatie van de huidige kosten van opslag bij COVRA niet mogelijk is. Het is mij dan ook niet bekend wat de kosten van een dergelijke opslag bij COVRA zijn."

VROM: “geen dumping afval Urenco in Rusland”

De antwoorden zijn eindelijk binnen van de Kamervragen die Samsom (PvdA) op 31 januari heeft gesteld over het dumpen van nucleair afval in Rusland. Het gaat om verarmd uranium dat Urenco (ook de verrijkingsfabriek in Almelo) vervoerd naar Rusland, met als officiële reden herverrijking tot natuurlijk niveau. Volgens de minister gaat het niet om afval, want het is een grondstof en een deel ervan (20% volgens de minister) wordt aan Urenco teruggeleverd. Er zijn ook "geen indicaties dat de opslag (…) op een niet adequate wijze plaatsvindt".
Volgens een nieuw rapport van het WISE-Uranium Project ("Underfeeding at Urenco's Gronau uranium enrichment plant results in reasons for tails exports to Russia becoming obsolete") is het percentage splijtbaar U-235 in het uranium ondertussen zo laag dat het economisch gezien onzin is om dat naar Rusland te vervoeren voor herverrijking. Door die lage 'tails assay' is het percentage dat terug komt zo weinig, dat er gesproken moet worden van een de facto dumping.