Categoriearchief: Uranium

Nieuwe Urenco installatie: twee keer zo duur en vier jaar vertraagd

Urenco opent op 7 juni een nieuwe installatie bij haar Engelse vestiging in Capenhurst: de Tails Management Facility. Deze installatie moet verarmd uranium (‘tails’) in de vorm van uraniumhexafluoride (UF6) omzetten in uraniumoxide (U3O8). Uraniumoxide wordt gebruikt voor militaire toepassingen, als contragewicht in vliegtuigen, en, als er geen verder nut meer voor is, voor eeuwig opgeslagen als radioactief afval. De Britse installatie is niet alleen ernstig vertraagd, hi jis ook aanzienlijk duurder dan gepland; De TMF zou eerder voor £400 miljoen in 2015 in bedrijf moeten komen. Dat werd ongeveer £1 miljard en voorjaar 2019. Urenco's verarmd uranium blijft over na uraniumverrijking voor kerncentrales. Het is onduidelijk of Urenco ook Nederlands UF6 in Engeland om gaat zetten naar U3O8 en of dat dan terugkomt om te worden opgeslagen bij de COVRA. Nu wordt 'Nederlands' U3O8 nog omgezet in Frankrijk.

Urenco gaat opgewerkt uranium verrijken voor Franse kerncentrales

Het Duits-Brits-Nederlandse bedrijf Urenco heeft een contract getekend met het Franse EdF voor de verrijking van uranium voor brandstof dat in Franse kernreactoren gebruikt zal gaan worden. Bijzonder is dat het hier gaat om uranium dat vrijkomt na opwerking van gebruikte splijtstof. Dit betekent een volgende slag voor de uranium mijnbouw-industrie die al bezig is met een overlevingsstrijd. Hergebruik betekent in dit geval niet alleen maar goed nieuws. En een economische ratio voor EDF achter het contract is op z'n minst onduidelijk. Voor Urenco is het 'gewoon' een contract in moeilijke tijden, maar wel één die de centrifuges met allerlei vervelende (splijt-)stoffen besmet, zoals plutonium. Lees verder

Nieuw gebouw Covra voor verarmd uranium

Dat het nieuwe gebouw voor de opslag van verarmd uranium (VOG-2) bij de Covra is geopend, kan niemand ontgaan zijn. Het gebouw is uitsluitend voor het afval van de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo en zal over ongeveer 15-20 jaar al vol zijn. Hoewel Urenco nooit eigendom van het uranium is dat het verrijkt, is in verrijkingscontracten wel opgenomen dat het afval –verarmd uranium- eigendom van Urenco wordt. En in het geval van Urenco Almelo dus in Nederland opgeslagen moet worden. Lees verder

Ook uranium in onderzoek naar gezondheidsproblemen Defensiepersoneel

Nog meer uranium: Defensie gaat verarmd uranium (en asbest) uitdrukkelijk meenemen in haar onderzoek naar de gezondheidsproblemen bij werknemers van NAVO-depots. Daarmee is het onderzoek naar de verfsoort Carc met de kankerverwekkende stof chroom-6 verder uitgebreid.
Van de 60 personeelsleden van de bewaking bij het NAVO-depot in Coevorden lijdt meer dan de helft aan kanker of is inmiddels overleden, meld RTV-Oost.

Uranium werd en wordt gebruikt onder andere gebruikt als bepantsering bij tanks.
Lees hier meer over het gebruik van verarmd uranium (civiel en militair) en de mogelijke gezondheidsproblemen.

Nog uranium door minder kerncentrales

Er is nog uranium voor de komende tientallen jaren. De reden hiervoor is simpel: er zijn veel minder kerncentrales in bedrijf dan in het verleden verwacht werd.
Het Nucleaire Energie Agentschap (NEA) te Parijs heeft op 12 september het rapport “Uranium 2014: Resources, Production and Demand” uitgebracht. Dit rapport staat ook wel bekend als “Red Book” en verschijnt om de drie jaar. Lees verder

Uranium in Scheldedelta boven norm

In het recent gepubliceerde Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2009-2015 wordt uit de tabel op blz 85 duidelijk dat op meerdere plaatsen in het Schelde stroomgebied de hoeveelheid uranium (niet verder aangeduid) de norm overtreedt. Niet alleen uranium trouwens, ook (andere) zware metalen.
Als toelichting staat bij de tabel: "In tabel 4-4 staan de specifieke verontreinigende stoffen die in het stroomgebied Schelde in één of meer oppervlaktewaterlichamen de norm overschrijden. De stoffen die het meest de norm overschrijden zijn koper en zink, namelijk in 26-50% van de oppervlaktewaterlichamen. Voor benzo(a)antraceen en tetrabutyltin is dit in 6-10% van de waterlichamen. Een achttal andere stoffen (w.o. uranium) overschrijdt de normen in één of twee waterlichamen".

Hoogradioactief afval in schroot Botlek

Naar nu bekend is geworden is er begin augustus bij het schrootverwerkende bedrijf Jewometaal in de Botlek 10 gram hoogverrijkt uranium aangetroffen tussen roestvaststaal-afval uit Sint-Petersburg (Rusland). Met behulp van de verplichte opsporingsapparatuur voor radioactieve bronnen werd een sterk verhoogd stralingsniveau vastgesteld waarop letterlijk en figuurlijk alle alarmbellen bij Jewometaal afgingen. Onderzoek wees uit dat één stuk schroot verrijkt uranium bevatte. Direct werd het ministerie van VROM op de hoogte gesteld en nadat was vastgesteld dat het ging om 10 gram hoogverrijkt uranium ook het Internationaal Atoomagentschap IAEA in Wenen. Het is al de derde leer dit jaar dat er hoogverrijkt uranium wordt aangetroffen in de Rotterdamse haven dit jaar. Hoogverrijkt uranium kan ook gebruikt worden in kernwapens.

Verrijkt uranium in schroot gevonden

Eind 2008 zijn er bij de firma KMR Stainless BV in Dordrecht twee gesloten zeecontainers met roestvast staalschroot aangeleverd vanuit St. Petersburg (Rusland). Bij de aankomst en de behandeling bleek een deel van de ladingen een verhoogd stralingsniveau te hebben. De Röntgen Technische Dienst (RTD) en het RIVM hebben de verontreiniging onderzocht. Het bleek dat twee stukken schroot (stukken buis) verontreinigd zijn met circa 4% verrijkt uranium. De twee andere stukken (onbekende voorwerpen) zijn verontreinigd met circa 13% verrijkt uranium. In de eerste week van februari zijn door de IAEA monsters genomen waardoor mogelijk de herkomst valt te achterhalen. De stukken schroot zullen voor verwerking als radioactief afval worden overgedragen aan COVRA.

Urenco mag doorgaan met export naar Rusland

De Raad van State heeft het beroep van Greenpeace tegen de VROM vergunning voor het transporteren van verarmd uranium door Urenco naar Rusland afgewezen. VROM gaf in 2006 samen met de ministeries van EZ en SZW een vergunning aan Urenco. Greenpeace maakte hiertegen bezwaar, maar VROM wees het bezwaar af: er is geen sprake van de export van afval, maar van hergebruik. Daarop ging Greenpeace in beroep bij de Raad van State. Greenpeace stelt dat Urenco Rusland gebruikt als 'goedkope nucleaire vuilnisbelt': 80 tot 95% van het nog verder verarmde uranium blijft achter in Rusland, opgeslagen in de open lucht in transportcontainers die ongeschikt zijn voor langdurige opslag. Het risico op lekkage is groot, rond de opslag in Seversk is ernstige radioactieve vervuiling vastgesteld. De Raad van State gaf het ministerie hierin gelijk.