de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.0.03/40 Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2019ANVS May 2020
1.01.0.03/39 Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2018ANVS May 2019
1.01.0.03/38 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2017ANVS June 2018
1.01.0.03/37 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2016ANVS April 2017
1.01.0.03/36 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2015ANVS June 2016
1.01.0.03/35 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2014ANVS June 2015
1.01.0.03/34 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2013Min.IL&T, KFD May 2014
1.01.0.03/33 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2012Min.IL&T, KFD September 2013
1.01.0.03/32 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2011 Min.IL&T, KFD January 2013
1.01.0.03/31 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2010Min. VROM, KFD September 2011
1.01.0.03/30 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2009Min. VROM, KFD August 2010
1.01.0.03/29 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2008KFD, Min. VROM August 2009
1.01.0.03/28 Storingsrapportage 2007. Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties in 2007KFD, Min. VROM 2008
1.01.0.03/27 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2006 (Storingsrapportage 2006)KFD, Min. VROM May 2007
1.01.0.03/26 Nucleaire installaties in Nederland. Rapportage 2005KFD, Min. VROM May 2006
1.01.0.03/25 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2004 (Storingsrapportage 2004)KFD, Min. VROM May 2005
1.01.0.03/24 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2003 (Storingsrapportage 2003)Min. VROM, KFD August 2004
1.01.0.03/23 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrale Borssele en de overige Nederlandse nucleaire installaties gemeld gedurende 2002Min. VROM, KFD September 2003
1.01.0.03/22 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrale Borssele en bij de overige Nederlandse nucleaire installaties gemeld gedurende 2001Min. VROM, KFD September 2002
1.01.0.03/21 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard en bij de overige nucleaire installaties gemeld gedurende 2000Min. VROM, KFD June 2001
1.01.0.03/20 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard en bij de overige nucleaire installaties gemeld gedurende 1999Min. VROM, KFD July 2000
1.01.0.03/19 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard, en bij de overige nucleaire installaties gedurende 1998Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD June 1999
1.01.0.03/18 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard, en bij de overige nucleaire installaties gedurende 1997Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD June 1998
1.01.0.03/17 Gebeurtenissen in 1996 in de kerncentrales Borssele en Dodewaard en bij de vergunninghouders ECN en COVRAMin. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD May 1997
1.01.0.03/16 Gebeurtenissen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1995Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD July 1996
1.01.0.03/15 Gebeurtenissen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1994Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD August 1995
1.01.0.03/14 Storingen in de kerncentrales Borrsele en Dodewaard gedurende 1993Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD October 1994
1.01.0.03/13 Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1992Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD July 1993
1.01.0.03/12 Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1991Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD July 1992
1.01.0.03/11 Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1990Min. Sociale Zaken & werkgelegenheid, KFD July 1991