the Laka catalogue

no title author date
1.01.9.13/27 Kernenergiewetvergunning COVRA ten behoeve van de uitbreiding HABOG, wijziging locatie VOG2 Min. EZ January 2015
1.01.9.13/30 Veiligheidsrapport CovraCOVRA February 2014
1.01.9.13/26 Milieueffectrapportage uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afvalCOVRA, Arcadis, NRG November 2013
1.01.9.13/29 Veiligheidsrapport CovraCOVRA November 2013
1.01.9.13/25 Advies reikwijdte en detailniveau MER: uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval bij COVRA op industrieterrein Vlissingen-OostCommissie MER, Min. EL&I June 2012
1.01.9.13/24 Uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval bij COVRA op industrieterrein Vlissingen-Oost: advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapportCommissie MER May 2012
1.01.9.13/23 Zienswijze uitbreiding Covra nrs. 001 t/m 006Greenpeace, ZMF March 2012
1.01.9.13/22 Aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage wijziging vergunning kernenergiewetCOVRA February 2012
1.01.9.13/21 Beschikking inzake COVRA N.V. Kenmerk: E/EE/KK/98030391 (afgegeven 29-6-1998)Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn en Sport June 1998
1.01.9.13/20 Beschikking inzake COVRA vergunning Kenmerk E/EE/KK/96071429Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn & Sport December 1996
1.01.9.13/18Aanvulling behorende bij de aanvraag tot wijziging van de Kew-vergunning van COVRA NVCOVRA December 1995
1.01.9.13/19Evaluatierapport MER-1989COVRA December 1995
1.01.9.13/28 Veiligheidsrapport COVRA COVRA August 1995
1.01.9.13/16Milieu-effectrapport behorende bij de aanvraag tot wijziging van de Kew-vergunning van COVRA NVCOVRA August 1995
1.01.9.13/17Bijlagen 1 t/m 5 bij de aanvraag van de Kew-vergunning van COVRACOVRA August 1995
1.01.9.13/15Startnotitie Milieu-Effectrapportage MERCOVRA March 1994
1.01.9.13/14Uitspraak procedure tegen vergunning oprichten COVRA 1989Raad van State November 1991
1.01.9.13/13 Bezwaarschrift & inhoudelijke argumentatie tegen vergunning COVRASt. Miljoenen zijn tegen July 1989
1.01.9.13/12Ontwerpbeschikking aanvraag vergunningMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken May 1989
1.01.9.13/11 Toetsingsadvies MER opslag en verwerking radioactief afval locatie "Sloe"Commissie MER April 1989
1.01.9.13/10Bezwaarschrift tegen vergunning COVRA in PettenSt. Miljoenen zijn Tegen December 1987
1.01.9.13/07Locatie-gebonden milieu-effect rapport inzake verwerking en opslag van radioactief afvalCOVRA, NUCON, Ecoplan October 1987
1.01.9.13/08Bijlagen locatie gebonden MERCOVRA, NUCON, Ecoplan October 1987
1.01.9.13/09Samenvatting Locatie gebonden MERCOVRA October 1987
1.01.9.13/06Richtlijnen lokatiegebonden MERMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken June 1986
1.01.9.13/04 Locatie-onafhankelijke milieu-effect rapport inzake opslag en verwerking radioactief afvalCOVRA, NUCON, Ecoplan October 1985
1.01.9.13/05Bijlagen lokatie onafhankelijke MERCOVRA, NUCON, Ecoplan October 1985
1.01.9.13/03Inspraakpakket voor MER opslag en verwerkingsbedrijf voor radioaktief afvalMin. VROM April 1985
1.01.9.13/02Verzoek om richtlijnen voor locatieonafhankelijke MERCOVRA March 1985
1.01.9.13/01Aanvraag bouwvergunningB&W Zijpe March 1983