Publication Laka-library:
Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2004 (Storingsrapportage 2004)

AuthorKFD, Min. VROM
1-01-0-03-25.pdf
DateMay 2005
Classification 1.01.0.03/25 (ACCIDENTS)
Front

From the publication:

                                          RT05-120.256

Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende
2004 (Storingsrapportage 2004)

Samenvatting
Er hebben zich in 2004 in de kernenergiecentrale Borssele en de overige Nederlandse nucleaire
installaties géén ongewone gebeurtenissen voorgedaan die bijzondere veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk maakten. Ook hadden de gebeurtenissen, met uitzondering van de niet voorziene
verschoning van een opslagbassin, geen nadelige gevolgen voor de omgeving. De bedrijfsvoering
werd door het nemen van passende maatregelen verbeterd.
Over 2004 zijn acht (vorig jaar zes) gebeurtenissen in de kernenergiecentrale Borssele schriftelijk aan
de Kernfysische Dienst gemeld. Door de overige nucleaire installaties zijn dertien (vorig jaar twaalf)
gebeurtenissen gemeld.
Het totaal aantal storingsmeldingen is de laatste zeven jaren niet wezenlijk af- of toegenomen. De drie
meldingen aangeduid met inschaling >0 zijn allemaal meldingen van INES-niveau 1; er deden zich
geen incidenten voor van INES-niveau 2 of 3.


Inleiding
Op grond van de aan hen in het kader van de Kernenergiewet verleende vergunningen, melden de
vergunninghouders ongewone voorvallen en gebeurtenissen, die zich binnen de inrichting voordoen.
Het betreft de volgende nucleaire installaties:
• de Kernenergiecentrale Borssele (KCB) van de Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-
  Nederland EPZ (EPZ) te Borsele;
• de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) te Borsele;
• de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) van het Interfacultair Reactor Instituut (IRI), thans het Reactor
  Instituut Delft (RID) te Delft;
• de Hoge Flux Reactor (HFR) te Petten, waarvoor de Kew-vergunning op 18 februari 2005 is
  overgegaan van Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) naar de Nuclear Research
  and Consultancy Group (NRG);
• de Lage Flux Reactor (LFR), de Hot Cell Laboratories (HCL) en Decontamination and Waste
  Treatment (DWT) va