Publication Laka-library:
Nucleaire installaties in Nederland. Rapportage 2005

AuthorKFD, Min. VROM
1-01-0-03-26.pdf
DateMay 2006
Classification 1.01.0.03/26 (ACCIDENTS)
Front

From the publication:

                  >
                  www.vrom.nl
Nucleaire installaties
in Nederland
         Rapportage 2005
Nucleaire installaties
in Nederland
         Rapportage 2005
04
 4
                                  05
 Voorwoord
De Kernfysische Dienst van de VROM-Inspectie waakt over de
veiligheid van nucleaire installaties, de opslag en het transport
van nucleair materiaal en streeft continu naar het verbeteren
van deze veiligheid en het voorkomen van naleeftekorten op het
gebied van milieu en straling. De Kernfysische Dienst ziet toe
op storingen waarbij de nucleaire veiligheid of de beveiliging
van een installatie in het geding is. De ernst van de gemelde
gebeurtenissen wordt weergegeven met behulp van de
International Nuclear Event Scale (INES), die wereldwijd wordt
gebruikt om nucleaire incidenten vergelijkbaar te maken (zie
pagina 8 en 9). Voor u ligt de rapportage over de storingen in de
Nederlandse nucleaire installaties in 2005.

Het toezicht op nucleaire installaties omvat verder het inspec-
teren van installaties en activiteiten, het beoordelen van wijzi-
gingen en periodieke evaluaties en het technisch adviseren aan
de directie binnen VROM, die verantwoordelijk is voor beleid en
vergunningverlening. Gedurende de levensduur van een
Nederlandse nucleaire installatie worden deze installatie en al
zijn voorzieningen onderworpen aan twee- en vijf-, respectieve-
lijk tienjaarlijkse veiligheids(her)evaluaties, waarbij periodiek
wordt getoetst of de installatie voldoet aan de alsmaar voort-
schrijdende stand der techniek.

Hiermee zetten wij ons als toezichthouder in voor een voort-
durende verbetering van de veiligheid, gezondheid en
duurzaamheid van de fysieke leefomgeving, natuurlijk in samen-
werking met onze handhavingpartners en internationale
organisaties.
Piet Müskens
Directeur Kernfysische Dienst van de VROM-Inspectie
06