Publication Laka-library:
Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2014

AuthorANVS
1-01-0-03-35.pdf
DateJune 2015
Classification 1.01.0.03/35 (ACCIDENTS)
Front

From the publication:

Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2014
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
ANVS
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag
Juni 2015

Samenvatting
In 2014 hebben zich in de Nederlandse nucleaire installaties twintig meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen1 voorgedaan2. Twee gebeurtenissen vonden plaats bij de kerncentrale Borssele en zeventien gebeurtenissen bij overige Nederlandse nucleaire installaties (NRG en Urenco).
Het aantal ongewone gebeurtenissen is iets groter dan dat in de afgelopen jaren het geval was (namelijk twintig ten opzichte van een gemiddelde van zestien in de periode 2010-2014).
Van zeven ongewone gebeurtenissen kan een (definitieve) inschaling van de ernst van de gebeurtenis nog niet worden gedaan omdat nader onderzoek nodig is. De dertien overige ongewone gebeurtenissen zijn door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ingeschaald op niveau 0 op de internationaal erkende INES-schaal3. Dit houdt in dat de nucleaire veiligheid bij die gebeurtenissen niet in het geding is geweest. De ernst van de gemelde ongewone gebeurtenissen in 2014 is daarmee minder dan die van de gemelde ongewone gebeurtenissen in 2013. Toen werden er zeven ongewone gebeurtenissen ingeschaald op niveau 1 en hoger.
Bij de kerncentrale Borssele zijn op het gebied van ongewone gebeurtenissen geen bijzondere ontwikkelingen te melden. In 2014 zijn, net als in voorgaande jaren, weinig ongewone gebeurtenissen opgetreden. De ANVS stelt vast dat EPZ sinds enkele jaren extra aandacht besteedt aan het terugdringen van het aantal storingen. De exploitant EPZ heeft investeringen gedaan die bedoeld zijn om het functioneren van de installatie te verbeteren en ze heeft de interne communicatie en haar werkprocessen verbeterd. Hoewel het nog te vroeg is voor het trekken van definitieve conclusies is het relatief geringe aantal gemelde ongewone gebeurtenissen in lijn met deze verbeteracties. ANVS blijf vanzelfsprekend toezien op de ontwikkelingen.
Het aantal gemelde ongewone gebeurtenissen in de door NRG in Petten beheerde installaties (14) is hoger dan vorig jaar (8). In 2014 zijn de installaties van NRG (in het kader van een bijzonder onderzoek) kritisch geanalyseerd en daarbij zijn onvolkomenheden aan het licht gekomen die als ongewone gebeurtenis aan de ANVS zijn gemeld. Dit komt bovenop de ongewone gebeurtenissen die zich tijdens regulier bedrijf hebben voorgedaan.
NRG investeert in vergroting van het veiligheidsbewustzijn van het bedrijf, waardoor meer (mogelijk) onveilige situaties worden opgemerkt. Deze ontwikkeling wordt geïllustreerd door een toename van het aantal intern geregistreerde ‘Potentieel Onveilige Situaties’.
De gemelde ongewone gebeurtenissen van NRG zijn minder ernstig dan de gebeurtenissen in 2013. De ANVS blijft vanzelfsprekend ook in 2015 aandacht besteden aan de specifieke situatie bij NRG in Petten.
Bij de overige Nederlandse nucleaire inrichtingen is in 2014 één ongewone gebeurtenis opgetreden (Urenco). Ten opzichte van eerdere jaren is dit normaal.