Publication Laka-library:
Jaarrekening N.V. GKN 2002

AuthorGKN
1-01-8-10-64.pdf
DateMay 2003
Classification 1.01.8.10/64 (DODEWAARD - GENERAL)
Front

From the publication:

ALGEMENE TOELICHTING

AARD VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN

De Vennootschap is opgericht op 2 februari 1965 en heeft ten doel het stichten en exploiteren van
de eerste Nederlandse kernenergiecentrale, met het oogmerk de Nederlandse
elektriciteitsproductiebedrijven in de gelegenheid te stellen praktische ervaring en kennis op te
doen ten aanzien van de opwekking van elektrische energie door middel van kernsplijting alsmede
alle handelingen die daarmede verband houden in de ruimste zin van het woord.

Alle aandelen in de vennootschap worden sinds 26 oktober 1989 gehouden door B.V. Nederlands
Elektriciteit Administratiekantoor. (B.V. NEA voorheen genaamd
N.V. Sep)

In maart 1997 is de productie met de kernenergiecentrale Dodewaard beëindigd en de centrale
vervroegd buiten bedrijf gesteld. Ingevolge een met NEA gesloten samenwerkingsovereenkomst
zal de vennootschap zorgdragen voor buitenbedrijfstelling en conservering van de
kernenergiecentrale Dodewaard en kunnen de kosten daarvan ten laste van de voorziening
worden gebracht.

Vanaf 1 januari 1998 is de vennootschap belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Voor
de vennootschapbelasting is een fiscale eenheid met NEA aangevraagd.

Er vindt overleg plaats tussen NEA en de overheid om, in overeenstemming met het advies van de
adviescommissie herstructurering elektriciteitsproductiesector, tot overdracht van de aandelen van
de GKN aan COVRA N.V. en daarmee uiteindelijk aan de overheid te komen, onder gelijktijdige
aflossing van de lening van GKN aan NEA.
Ter voorbereiding daarop heeft in 1999 reeds een due diligence plaatsgevonden op de door GKN
getroffen voorzieningen voor opwerking van bestraalde en ontladen splijtstof en voor de sluiting
van de centrale. Hieruit volgt dat vooralsnog geen aanpassing van de berekeningsgrondslagen
voor de voorzieningen noodzakelijk is, mits uitgegaan kan worden van ongewijzigd
overheidsbeleid aangaande kernenergie.