Publication Laka-library:
Startnotitie Milieu-Effectrapportage COVRA

AuthorCOVRA
1-01-9-13-15.pdf
DateMarch 1994
Classification 1.01.9.13/15 (COVRA INTERIM WASTE STORAGE - LICENSING PROCEDURES & LAWSUITS)
Front

From the publication:

1.1  Achtergrond

   *  Oprichting COVRA

   De zorg voor radioactief afval in Nederland is in handen
   gelegd van de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval
   (COVRA) N.V. In het kader van deze zorg heeft COVRA sinds
   1992 de beschikking over een centrale verwerkings- en
   opslagfaciliteit voor laag- en middelradioactief afval.
   Deze faciliteit is gevestigd in de gemeente Borsele.


   *  KEW-vergunning COVRA

   In 1989 is aan COVRA een KEW-vergunning verleend alsmede
   een bouwvergunning en wvo-vergunning die haar in staat
   stellen de zorg voor radioactief afval op zich te nemen. De
   in januari 1989 ingediende aanvraag voor de KEW-vergunning
   is vergezeld gegaan van een milieu-effect rapport (MER)
   waarin de gevolgen voor het milieu in de omgeving van de
   opslaglocatie zijn beschreven.

   De KEW-vergunning staat de oprichting toe van een verwer-
   kings- en opslagfaciliteit voor laag- en middelradioactief
   afval en de oprichting van een tweetal opslagfaciliteiten
   voor hoogradioactief afval. Ten aanzien van de oprichting
   van deze faciliteiten is bij Koninklijk Besluit van 17 juli
   1992 bepaald dat COVRA uitsluitend dat gedeelte van de
   faciliteiten mag oprichten, dat nodig is voor het afval van
   de twee bestaande kernenergiecentrales en een gelijk-
   blijvende hoeveelheid afval uit ziekenhuizen, industrie en
   onderzoeksinstellingen.


   *  Huidige situatie

   Op het COVRA terrein in het havengebied Vlissingen-Oost
   zijn op dit moment de opslagfaciliteiten voor laag- en
   middelradioactief afval gerealiseerd. Daartoe behoren de
   volgende gebouwen:

      1.  een afvalverwerkingsgebouw waarin behandelings-
        systemen aanwezig zijn voor vaste en vloeibare
        afvalsoorten en aangrenzende kantoorruimte;
      2.  drie opslaggebouwen waarin het verwerkte en
        verpakte laag- en middelradioactief afval wordt
        opgeslagen.
     De twee opslaggebouwen voor hoogradioactief afval, die
     eveneens vergund zijn,   zijn nog niet gebouwd.   Het
     hoogradioactief afval dat in deze gebouwen zal worden
     opgeslagen, is voor een belangrijk deel afkomstig van de
     beide kernenergiecentrales.   De bestraalde splijtstof
     elementen van deze centrales worden in opwerkings-
     installaties in Engeland en Frankrijk verwerkt. Nederland
     heeft zich tegenover beide landen verplicht de terugzending
     van het opgewerkte afval niet te belemmeren.
(
  1.2  startnotitie

     *  Wijziging van de huidige KEW-vergunning.

     Met deze startnotitie maakt COVRA haar voornemen kenbaar om
     een verzoek tot wijziging van de bestaande KEW-vergunning
     in te dienen. Gelet op de taakstelling van COVRA en ter
     verduidelijking van de wijziging wordt in deze startnotitie
     onderscheid gemaakt in een afvalstroom bestaande uit
     hoogradioactief afval (hfd. 4 en 5) en een afvalstroom
     bestaande uit laag- en middelradioactief afval (hfd. 6 en
     7). De wijziging heeft betrekking op zowel de voorzieningen
     nodig voor het hoogradioactief afval als op de voor-
     zieningen voor het laag- en middelradioactief afval. Voor
     het hoogradioactief afval betreft de wijziging de aard van
     het aangeboden afval en het ontwe~p van de twee nog niet
     gebouwde opslaggebouwen.  Voor het laag- en middel-
     radioactief afval betreft het eveneens de aard van het
     afval en daarnaast de wijze van verwerking en opslag.
     Ingevolge het Besluit Milieu-effectrapportage moet voor de
     onderhavige wijzigingen van de KEW-vergunning een mer-
     procedure worden uitgevoerd. Deze mer-procedure start met
     een schriftelijke mededeling (startnotitie) aan het bevoegd
     gezag waarin de voorgenomen activiteit wordt aangekondigd
     en waarin deze nader wordt omschreven. Mede op grond van de
     startnotitie worden door het bevoegd gezag richtlijnen
     geformuleerd voor het op te stellen milieu-effect rapport
     (MER) . Voorts kan een ieder ten tijde van het opstellen van
     die richtlijnen, inbreng leveren ten aanzien van de in het
     MER te beschouwen alternatieven en de milieu-effecten van
     de voorgenomen wijziging. In het MER worden de voorgenomen
     activiteit, de in de richtlijnen aangegeven alternatieven
     en de eventuele milieugevolgen van de acti vi tei t en de
     alternatieven behandeld.