Publication Laka-library:
Aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage wijziging vergunning kernenergiewet

AuthorCOVRA
1-01-9-13-22.pdf
DateFebruary 2012
Classification 1.01.9.13/22 (COVRA INTERIM WASTE STORAGE - LICENSING PROCEDURES & LAWSUITS)
Front

From the publication:

AANMELDINGSNOTITIE
MILIEUEFFECTRAPPORTAGE
WIJZIGING VERGUNNING KERNENERGIEWET
INHOUD


1.	Algemeen						1
1.1	 Initiatiefnemer						1
1.2	 Vergunningswijziging en mer 				       1
1.3	 Locatie Sloe						2
1.4	 Blijvend zorgdragen voor radioactief afval		 2

2	Motivering						3
2.1	 Uitgangspunten						3
2.2	 Beheer van radioactief afval				 4
2.3	 De voorgenomen wijzigingen				6
2.4	 Alternatieven						8
2.5	 Toekomstige ontwikkelingen				8

3	  Actualiseren en optimaliseren			      11
3.1	 Actualiseren van de bestaande vergunning		 11
3.2	 De vergunde situatie					13
3.3	 Optimaliseren van de opslagcapaciteit			  14
3.4	 Wijze van aanleg					15
3.5	 Milieueffecten 						15

4	De procedure						17

5	Verklarende woordenlijst				21
  ALGEMEEN
  1.1	Initiatiefnemer
  De initiatiefnemer van deze Aanmeldingsnotitie en de verdere
  milieueffectrapportage (mer)-procedure is de Centrale Organisatie Voor
  Radioactief Afval, COVRA N.V.

       Adresgegevens:
       COVRA N.V.
       Postbus 202
1
       4380 AE VLISSINGEN


  1.2	   Vergunningswijziging en mer
  COVRA wil de vigerende vergunning krachtens de Kernenergiewet (Kew)
  wijzigen. Het betreft zowel een uitbreiding van de opslagcapaciteit voor
  hoogradioactief afval als een optimalisatie van de inrichting van het
  bedrijfsterrein voor laag- en middelradioactief afval.
  Op basis van het Besluit mer moet middels een mer-beoordeling gecontroleerd
  worden of voor een dergelijke wijziging een milieueffectrapport (MER) nodig is
  (zie hoofdstuk 4 voor uitleg van de procedure). Gezien de ligging van de COVRA
  locatie in de nabijheid van de Westerschelde die is aangewezen als Natura 2000
  gebied, zal de wijziging in de MER ook op basis van de Natuurbeschermingswet
  worden geëvalueerd. Of een Passende beoordeling in het kader van de
  Natuurbeschermingswetgeving nodig is, zal worden vastgesteld aan de hand
  van een voo