de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.4.15/17 National report for the Council Directive 2011/70/EuratomMin. I&W, ANVS juli 2021
1.01.4.15/16 National report for the Council Directive 2011/70/EURATOMANVS augustus 2018
1.01.4.15/15 Diepgravende Dialogen, Bouwen aan Vertrouwen Eindrapportage Kwartiermaker Eindberging radioactief afval en verbruikte splijtstoffenJ.P. van Soest mei 2018
1.01.4.15/14 Inventaris radioactief afval in NederlandCOVRA, E.Verhoef, J.Welbergen, R.Wiegers, M.Sijbers september 2014
1.01.4.15/13 First report on the progress of implementation of the Radioactive Waste and Spent Fuel Management DirectiveEuropean Commission mei 2017
1.01.4.15/12 Beantwoording vragen van de Europese Commissie over het nationale programma radioactief afvalMin. I&M, ANVS juni 2017
1.01.4.15/11 National report for the Council Directive 2011/70/EURATOM establishing a Community framework for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste.ANVS mei 2016
1.01.4.15/10 Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffenMin. I&M juni 2016
1.01.4.15/09 Reactie op het toetsadvies van de Commissie m.e.r. en de ingediende zienswijzen op het Ontwerp Nationaal Programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffenANVS december 2015
1.01.4.15/08 Nationaal uitvoeringsprogramma voor het langetermijnbeheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Toetsingsadvies over het ontwerpprogramma Commissie MER november 2015
1.01.4.15/07 ‘Wait and see’- zienswijze Stichting Laka op het concept nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen Laka, D.Meijers november 2015
1.01.4.15/06 Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen (ontwerp) Min. I&M september 2015
1.01.4.15/05 Nationaal uitvoeringsprogramma voor langetermijnbeheer van radioactief afval en verbruikte brandstoffen. Advies over reikwijdte en detailniveauCommissie MER april 2014
1.01.4.15/04 Projectplan verkennende studie naar de lange termijn beheeropties voor radioactief afval en verbruikte splijtstoffen Min. EZ, Arcadis september 2013
1.01.4.15/03 Besluit tot wijziging van het besluit in-, uit- en doorvoer radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom: Nota van toelichtingMin. EZ december 2012
1.01.4.15/02 Bekendmaking van de Minister van Economische Zaken, nr. WJZ/12386191, van het concept-besluit tot wijziging van het Besluit in-, uit- en doorvoer radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/EuratomMin. EZ december 2012
1.01.4.15/01 Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afvalRaad van de Europese Unie juli 2011