Publicatie Laka-bibliotheek:
Wob-besluit inzake ontmanteling kernenergiecentrale Dodewaard

AuteurGKN, NL NEA, Siempelkamp, Min. EZ, COVRA, Min. VROM, Min. EL&I, Min. I&M
1-01-8-10-61.pdf
Datumapril 2015
Classificatie 1.01.8.10/61 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Opmerking De bestand met de documenten is erg groot, het is beschikbaar in het archief van de Rijksoverheid
Voorkant

Uit de publicatie:

Datum - 07 april 2015 
Betreft Wob-besluit inzake ontmanteling kernenergiecentrale Dodewaard

Geachte

In uw brief van 13 januari 2015, ontvangen op 14 januari 2015, heeft u met een
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht 15025883
over de kosten en verantwoordelijkheid van de ontmanteling van de UW kenmerk
kernenergiecentrale in Dodewaard.

U vraagt een kopie van alle documenten die betrekking hebben op de
ontmanteling van de kernenergiecentrale in Dodewaard. U geeft verder aan
hiermee te doelen op alle documenten vanaf 1 juli 2007, met name
correspondentie tussen de overheid en COVRA, GKN, NEA en anderen over kosten
en verantwoordelijkheid van ontmanteling van de kernenergiecentrale.

1. Procedure
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 21 januari
2015, met kenmerk ANVS-2015144. In deze brief is tevens de beslistermijn met
vier weken verdaagd tot 4 maart 2015. In de brief van 23 februari 2015 met
kenmerk DGETM-ED/15026465 is aan u medegedeeld dat de beslistermijn is
opgeschort tot 18 maart 2015, vanwege het vragen van zienswijzen aan derden.
In de emailwisseling van 17 maart 2015 is aan u toegezegd dat het besluit op uw
verzoek uiterlijk op 8 april 2015 wordt genomen.

2. Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen
verwijs ik u naar de bijlage 1. De Wob is niet van toepassing op reeds openbare
documenten.

3. Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 42 documenten aangetroffen. Deze
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit besluit is
gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de
inventarisiijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.