Publicatie Laka-bibliotheek:
Betreft Goedkeuring Plan van Aanpak RWMP

AuteurANVS
1-01-8-53-16.pdf
Datumjuni 2017
Classificatie 1.01.8.53/16 (OLP - HISTORISCH AFVAL (Waste Storage Facility-Pluggenloods))
Voorkant

Uit de publicatie:

Datum 1 juni 2017
Betreft Goedkeuring Plan van Aanpak RWMP
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Strallngsbescherming
ANVS
ANV5 2017/5480

1. Het besluit
1.1 Goedkeuring
Op grond van vergunningsvoorschrift D.9 van de aan de Nuclear Research and
consultancy Group V.O.F., Westerduinweg 3, 1755 LE te Petten (hierna: NRG)
verleende Kernenergiewetvergunning voor de Onderzoekslocatie Petten verleen ik
voor beperkte tijd en wel tot 1 november 2019 goedkeuring aan het bij brief van
d.d. 27 februari 2017 ingediende plan van aanpak Radioactive Waste Management
Programme (RWMP, referentienummer NRG-K6019/17.142134) en de aanvulling
van d.d. 10 april 2017 (kenmerk K6019/17.142800).
Ik ben van mening dat NRG met de uitvoering volgens het ingediende plan van
aanpak en met de in het RWMP beschikbare middelen in ieder geval tot 1
november 2019 kan voldoen aan de verplichting van artikel 38, derde lid, Bs in
samenhang met artikel 19 Bkse om het radioactief afval zo snel als redelijkerwijs
mogelijk af te voeren. Daarna worden de onzekerheden met betrekking tot de
planning en de dekking van de kosten dermate groot, dat ik daarover geen
goedkeurend besluit kan nemen.
Aan het onderhavige besluit worden voorwaarden en een beperking verbonden als
opgenomen onder 1.2.
Met de inwerkingtreding van het onderhavige besluit vervallen de eerder bij
besluit van 8 december 2015 (kenmerk ANVS-2014/4248) goedgekeurde plannen
van aanpak RWMP en Radioactief Afval Project (RAP) en het eerder bij besluit van
2 mei 2016 (kenmerk ANVS-2016/3020) goedgekeurde plan van aanpak RAP-Alfa.