Publicatie Laka-bibliotheek:
Milieueffectrapportage uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval

AuteurCOVRA, Arcadis, NRG
-
Datumnovember 2013
Classificatie 1.01.9.13/26 (COVRA - VERGUNNINGEN/PROCEDURES)
Opmerking plus Erratum 22 april 2014
Voorkant

Uit de publicatie:

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 
MER Uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval
CENTRALE ORGANISATIE VOOR RADIOACTIEF AFVAL (COVRA) N.V.
28 november 2013
pagina's 83

SAMENVATTING MILIEUEFFECTRAPPORATGE

INLEIDING
Bij het gebruik van radioactieve stoffen, bijvoorbeeld voor medisch onderzoek 
en bij het opwekken van elektriciteit in de kernenergiecentrale in Borssele, 
ontstaat radioactief afval. Dit afval moet worden ingezameld en op een veilige 
manier worden opgeslagen. In Nederland is dit de verantwoordelijkheid van de 
Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval N.V. (COVRA). COVRA voert haar 
taken uit als dienstverlening aan de samenleving en heeft daarom niet als 
doelstelling winst te maken. De missie van COVRA is 'blijvend zorg te dragen 
voor radioactief afval in Nederland'.
Sinds 1992 is COVRA gevestigd op een terrein in het haven- en industriegebied 
Vlissingen-Oost (afbeelding A). Per spoor en met vrachtwagens wordt het 
radioactieve afval daarheen gebracht. Op het terrein van COVRA staan 
verschillende gebouwen waarin de diverse soorten afval worden opgeslagen. 
Er is ook een gebouw waarin het afval eerst wordt verwerkt en verpakt 
voordat het naar een opslaggebouw gaat.

NAAR EEN BESLUIT OVER EEN UITBREIDINGSPLAN
COVRA is van plan de bestaande opslagcapaciteit uit te breiden. Dat is nodig 
omdat er anders voor de opslag van bepaalde soorten afval in de komende jaren 
te weinig ruimte zou zijn. Voor de uitbreiding is een wijziging van de 
huidige Kernenergiewetvergunning (uit 1998) vereist. COVRA gaat in 2013 een 
aanvraag voor deze vergunning indienen. De minister van Economische Zaken zal 
daarna het besluit over de vergunning nemen.
In het kader van de uitbreidingsplannen heeft COVRA een milieueffectrapportage 
uitgevoerd. Deze milieueffectrapportage zorgt ervoor dat het milieubelang 
volwaardig kan worden meegewogen bij de besluitvorming over de vergunning. 
De milieueffectrapportage is daarnaast benut om weer eens op een systematische 
manier op een rij te zetten wat precies de milieueffecten zijn van de 
activiteiten van COVRA. COVRA heeft in het verleden al eerder 
milieueffectrapportages uitgevoerd. De uitkomsten daarvan zijn via de huidige 
milieueffectrapportage van een update voorzien.
In de milieueffectrapportage zijn twee alternatieven beschouwd, die vooral van 
elkaar verschillen voor wat betreft de plaats waar een nieuw opslaggebouw komt. 
In het onderzoek naar de effecten van deze alternatieven is uiteraard veel 
aandacht uitgegaan naar veiligheid en straling. Maar ook is in kaart gebracht 
of de voorgenomen uitbreiding consequenties heeft voor de natuur, voor het 
landschap, voor de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit in de omgeving en 
voor bodem en water.
Mede op basis van dit onderzoek heeft COVRA bepaald aan welk van de twee 
alternatieven het bedrijf zelf de voorkeur geeft. Dit 'voorkeursalternatief' 
vormt de basis voor de vergunningaanvraag.

Deze publicatie is digitaal beschikbaar in de Laka-biblitoheek maar de pdf staat niet online.
Mail ons (info@laka.org) als u de pdf toegestuurd wilt krijgen (met onderwerp, volgnummer en titel). U kunt natuurlijk ook langskomen.