Eis stillegging kerncentrale Borssele

Uit ge-WOB-te documenten blijkt dat EPZ, de eigenaar van kerncentrale Borssele, al ruim een jaar niet voldoet aan vergunningsvoorwaarden om de kerncentrale in bedrijf te hebben. Stichting Laka dient daarom samen met de Zeeuwse groep Stop Borssele een verzoek tot handhaving in bij de toezichthouder op de nucleaire industrie de Kernfysische Dienst (KFD). Stichting Laka en Stop Borssele eisen dat de KFD Borssele stillegt totdat het uitgesloten is dat de veiligheid in het geding is.

Lees het hele nieuwsbericht hier.

Doe mee: Eis ook stillegging Borssele!

Als u met Laka en Stop Borssele vindt dat kerncentrale Borssele aan de vergunningsvoorwaarden moet voldoen en anders door de toezichthouder moet worden stilgelegd, kunt u hieronder zelf een handhavingsverzoek indienen.

De procedure bij de KFD is begonnen en het is niet meer mogelijk om via deze pagina een verzoek tot handhaving in te dienen.
Blijf op de hoogte over de ontwikkelingen via laka.org of via de kernenergie nieuws-lijst.

Uw naam en adres zoals u deze hieronder invoert worden toegevoegd aan uw WOB verzoek.

Share with friends

Dhr. H.G.J. Kamp, Minister van Economische Zaken
p/a Inspectie Leefomgeving en Transport / Risicovolle bedrijven
Handhaving Nucleair en Straling I
Kernfysische Dienst
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Betreft: Verzoek tot handhaving

Geachte heer Kamp,

Heden constateer ik dat EPZ, de exploitant van kerncentrale Borssele, niet voldoet aan een dwingend vergunningsvoorschrift.

Te weten; voorschrift II.B.31 als vermeld in het besluit “WIJZIGING VAN DE KERNENERGIEWET-VERGUNNING VERLEEND AAN DE N.V. ELEKTRICITEITS- PRODUKTIEMAATSCHAPPIJ ZUID-NEDERLAND (NV EPZ) TEN BEHOEVE VAN VERLENGING VAN DE ONTWERPBEDRIJFSDUUR KERNCENTRALE BORSSELE (Long Term Operation)” (DGETM-PDNIV / 13018780) van 18 maart 2013, ter wijziging van de Kernenergiewetvergunning van 18 juni 1973 met kenmerk nr. 373/1132/EEK (hierna “de LTO-vergunning”) om de resultaten van het onderzoek van de reactorwand naar aanleiding van niet eerder geconstateerde laminaire afwijkingen in de wand van de reactorvaten in de Belgische kerncentrales Doel-3 en Tihange-2, uiterlijk 1 juni 2013 voor te leggen aan de directeur Kernfysische Dienst.

Ik verzoek u om handhaving van de naleving van het vergunningvoorschrift en daartoe primair EPZ op te dragen kerncentrale Borssele buiten gebruik te stellen totdat is voldaan aan vergunningsvoorschrift II.B.31 van de LTO-vergunning en totdat is vastgesteld dat de veiligheid van kerncentrale Borssele niet in het geding is door enige (geregistreerde) indicatie in de reactorvatwand van de kerncentrale. Subsidiair verzoek ik u om een last onder dwangsom/bestuursdwang aan EPZ op te leggen, althans op andere wijze handhavend op te treden, en er aldus voor te zorgen dat EPZ alsnog zo spoedig mogelijk aan de genoemde vergunningvoorschriften voldoet.

Hoogachtend,


Stichting Laka analyseert, informeert en activeert al meer dan 30 jaar over en tegen kernenergie. Als u het ook belangrijk vindt dat we daar mee door gaan, steunt u ons dan en doneer via de donatiebutton op deze pagina.