Procedure Raad van State tegen vergunning KCB tot 2034

Laka is op 2 mei 2013 in beroep gegaan bij de Raad van State tegen de door het Ministerie van Economische Zaken op 18 maart 2013 verleende vergunning voor de levensduurverlenging van de kerncentrale Borssele tot 31-12-2033.
De zitting had plaats op 7 november 2013 in Den Haag. Hier is ons beroepschrift te vinden met alle bijlages.

Op 19 februari 2014 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het bezwaar van Laka, Greenpeace en anderen tegen de vergunningswijziging. Onze beroepen zijn op alle punten ongegrond verklaard. Je kan de uitspraak hier bekijken. Onze reactie staat in het kernenergienieuws. We bedanken iedereen voor de steun die we in deze procedure hebben gekregen en beraden ons op volgende stappen.

Kerncentrale Borssele 60 jaar in bedrijf?

Borssele tot 2034? Nee bedankt!

In 2006 hebben toenmalig Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Van Geel en Minister van Economische Zaken Brinkhorst met vertegenwoordigers van Essent, DELTA en NV EPZ het Borssele Convenant getekend. In dit convenant is onder andere vastgelegd dat Kerncentrale Borssele (KCB) tot uiterlijk 31 december 2033 open kan blijven. Indien acties van de Rijksoverheid, van de Staten-Generaal of implementatie van internationale regels aanleiding geven KCB voor 31 december 2033 te sluiten, is de Rijksoverheid verplicht de schade aan de eigenaars van NV EPZ te vergoeden. Alleen als NV EPZ voor 31 december 2033 wordt gesloten omdat KCB niet langer voldoet aan de van toepassing zijnde veiligheidseisen, zoals deze voortvloeien uit de Kernenergiewet en de daarop gebaseerde regelgeving, is de Rijksoverheid niet gehouden tot enige vorm van schadeloosstelling.

KCB heeft sinds 18 juni 1973 een kernenergiewetvergunning voor het in werking brengen en houden van de kerncentrale te Borssele.

NV EPZ, de eigenaar van KCB, heeft op 12 september 2012 bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een wijziging van de voor KCB geldende kernenergiewetvergunning aangevraagd. NV EPZ wil de tijdsgelimiteerde aannames in het veiligheidsrapport vernieuwen en vastleggen in een revisie van het veiligheidsrapport, opdat dit de beoogde 60 jarige exploitatie van KCB niet in de weg staat.

De vergunningsaanvraag is door het Ministerie van EL&I geëvalueerd en op 25 oktober 2012 is een concept besluit ter inzage gelegd. Daarop zijn door 638 personen en organisaties zienswijzes ingediend. Op 21 maart 2013 heeft het Ministerie van Economische Zaken de definitieve vergunning ter inzage gelegd.


Procedure Raad van State

Op 2 mei 2013 heeft Laka bij de Raad van State bezwaar gemaakt tegen het verlenen van die vergunning. Behalve Laka is in elk geval ook Greenpeace bij RvS in beroep gegaan.

Dit is de definitieve beschikking waartegen we in beroep gaan: Besluit Wijziging van de Kernenergiewet-vergunning verleend aan de NV. Elektriciteits-productiemaatschappij Zuid-Nederland (NV EPZ) ten behoeve van verlenging van de ontwerpbedrijfsduur kerncentrale Borssele (Long Term Operation); Ministerie van Economische Zaken, 18 maart 2013

Het beroepschrift van Stichting Laka

Hier is het door Laka ingediende beroepschrift te lezen.

Naar aanleiding van het verweer van het ministerie van EZ en van EPZ (en nadere bestudering van de stukken door Laka) heeft Laka op 25 oktober ter voorbereiding van de zitting van de bodemprocedure op 7 november nog een aanvullend beroepsschrift ingediend.

Bijlagen bij het beroepschrift

Bij het door Laka ingediende beroepschrift horen een serie bijlages waar in het beroepschrift naar verwezen wordt. Deze zijn hier digitaal beschikbaar.
Deze documenten zijn, waar verwezen wordt naar individuele mensen, op deze website geanonimiseerd.

Bijlage 01 - Standaardzienswijze bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele

Bijlage 02 - Zienswijze bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele; Apellant 1, 3 december 2012

Bijlage 03 - Zienswijze bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele; Apellant 20, december 2012

Bijlage 04 -Kennisgeving Kernenergiewet: Definitieve vergunning 'Verlenging ontwerpbedrijfsduur KCB'; Ministerie van Economische Zaken, 21 maart 2013

Bijlage 05 - Zienswijze bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele; Stichting Laka, 4 december 2012

Bijlage 06 - Eric Besson: réunit les ministres des pays européens ayant choisi l’énergie nucléaire, communique de presse, 10 februari 2012

Bijlage 07 - Energierapport 2011; Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, juni 2011

Bijlage 08 - Minister Economische Zaken: Uitvoering van de motie Vos/Leegte over het instellen van een onafhankelijke autoriteit nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, 19 april 2013

Bijlage 09 - Davies, Debarberis, Lyssakov, Gillemot, Sevini, Ballesteros: Nuclear Power Plant Life Management in Some European Countries; L.M.D.Consultancy

Bijlage 10 - Press release Foratom: Extended life for Dutch nuclear plant shows first sign of policy rethink, 12 januari 2006

Bijlage 11 - Review Time Dependency Break Preclusion for Borssele NPP to 2034; NRG, november 2009

Bijlage 12 - Conceptual Document LTO "Bewijsvoering" KCB; NRG, September 2011

Bijlage 13 - Vergelijking tekst ontwerpvergunnig / definitieve vergunning

Bijlage 14 - m.e.r.-beoordelingsplicht long term operation KCB; Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 13 september 2011

Bijlage 15 - Ontwerpbeschikking TUD ten behoeve van RID; Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 20-12-2010

Bijlage 16 - Beschikking tot wijziging van de vergunning van NRG V.O.F. voor de Hoge Flux Reactor te Petten; Ministerie van Economische Zaken, 4 februari 2013

Bijlage 17 - Stanislav Novak and Milan Podest: Nuclear power plant ageing and life extension: Safety aspects; IAEA Bulletin, 1987

Bijlage 18 - LTO Demonstration of Fatigue TLAAs. LTO of NPP Borssele; NRG under the contract of NV EPZ, 2012

Bijlage 19 - Christian Pöckl: Implementierung des Ermüdungsüberwachungssystems FAMOS - Beispielhaft dargestellt anhand der FAMOS-Nachrüstung in Borssele 2010; AREVA NP GmbH

Bijlage 20 Christian Pöckl, Wilhelm Kleinöder: Developing and Implementation of a Fatigue Monitoring System for the New European Pressurized Water Reactor EPR; AREVA NP GmbH.

Bijlage 21 - Frederic Blom: Levensduurmanagement & levensduurverlenging kerncentrales; NRG 2013

Bijlage 22 - Zienswijze bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele; Women in Europe for a Common Future, 3 december 2012

Bijlage 23 - Hirsch, Becker, Schneider, Froggatt: Nuclear Reactor Hazards - Ongoing Dangers of Operating Nuclear Technology in the 21st Century; Report Prepared for Greenpeace International, april 2005

Bijlage 24 - KCB RPV safety assessment assuming 60 years of operation; Areva

Bijlage 25 - Ministerie Infrastructuur en Milieu, VROM-Inspectie: Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2010, september 2011

Bijlage 26 - Tweede Kamer der Staten generaal 32 500 XIII nr. 157: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011. Verslag van een wetgevingsoverleg; Vastgesteld 8 december 2010

Bijlage 27 - Randvoorwaarden voor de bouw van nieuwe kerncentrales; Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 11 februari 2011 Kenmerk: ETM/ED / 11015856

Bijlage 28 - EPZ: Aanvraag tot wijziging van de kernenergiewetvergunning - Aanpassing Veiligheidsrapport inzake bedrijfsduur Kerncentrale Borssele (Long Term Operation); September 2012

Overige documenten

Hieronder links naar de genoemde of betreffende wetgeving

Espooverdrag

Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling

Besluit stralingsbescherming

Besluit milieueffectrapportage

Kernenergiewet

Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen

Verdrag inzake nucleaire veiligheid

Voorlopige voorziening

Stichting Laka vroeg bij de Raad van State een voorlopige voorziening aan in het beroep tegen de levensduurverlenging van de kerncentrale Borssele. Omdat niet is aangetoond dat "Borssele" de komende twintig jaar zonder grote ongevallen kan functioneren, vroeg Laka de Raad van State om vòòr het verlopen van de originele veiligheidsanalyse van de centrale, de vergunning voor de levensduurverlenging te vernietigen. Als de Raad van State het verzoek van Laka inwilligt moet kerncentrale Borssele op 12 oktober 2013 worden stilgelegd.

Op 12 oktober 2013, precies 40 jaar nadat Kerncentrale Borssele (KCB) aan het elektriciteitsnet is gekoppeld, verliep een aantal van de originele veiligheidsanalyses die zijn vastgelegd in de 6e revisie van het Veiligheidsrapport behorend bij de vergunning van EPZ voor het in werking hebben van KCB. Laka (en anderen) zijn in beroep gegaan bij de Raad van State tegen de wijziging van dit Veiligheidsrapport omdat (onder andere) niet is aangetoond dat KCB de komende twintig jaar zonder grote ongevallen kan functioneren.

Op woensdag 9 oktober 2013 was de zitting bij de Raad van State in Den Haag

Lees hier het persbericht over de voorlopige voorziening.
Lees hier het verzoek tot de voorlopige voorziening.

Laka heeft ondertussen ook een eerste voorlopige repliek ingediend naar aanleiding van het verweerschrift van de exploitant van de kerncentrale EPZ en het Ministerie van Economische Zaken. Dat is hier te lezen.

Op vrijdag 18 oktober 2013 was de uitspraak van de Afdeling. Het verzoek om voorlopige voorziening was volgens de RvS niet ontvankelijk en is daarom niet inhoudelijk getoetst. Lees de uitspraak hier.Op 17 december 2012 hebben we de Tweede Kamer en vooral de PvdA opgeroepen niet akkoord te gaan met bedrijfsduurverlenging. Lees hier het persbericht. We hadden tweets van de PvdA, vooral van partijleider Samsom, verzameld over kernenergie en Borssele. De openstaande vragen hadden we ook nog weer eens op een rijtje gezet.