Personeel nucleaire sector gaat met pensioen

Al jaren (feitelijk al decennia, midden jaren '80, noemde de ECN dat al een groot probleem) is er een tekort aan gekwalificeerd personeel in de nucleaire sector. De gemiddelde leeftijd van het personeel is hoog en de komende jaren "ontstaan er veel vacatures". De Hogeschool Zeeland gaat nu samen met de nucleaire sector (COVRA, EPZ, Delta) een "nieuw lesprogramma voor nucleaire energietechnologie" ontwikkelen. "Hogeschool Zeeland neemt het initiatief om samen met andere onderwijsinstellingen een nieuw lesprogramma te ontwikkelen", aldus het persbericht, dat vervolgd: "Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk partijen, zowel uit de onderwijswereld als uit het bedrijfsleven, zich hierbij aansluiten".

Persbericht Hogeschool Zeeland
>> Hogeschool Zeeland, ROC Zeeland, ROC Westerschelde, Technocentrum Zeeland, DELTA, EPZ, COVRA en Economische Impuls Zeeland slaan handen ineen om toekomstige arbeidsvraag in te vullen. Met de aankomende vergrijzing ontstaan er de komende jaren veel vacatures. Voor de nucleaire sector, met haar strenge veiligheidseisen, reden om nu al te investeren in het opleiden van nieuwe medewerkers.
Gerbert van der Wal, Economische Impuls Zeeland: ''Dit project is een prachtig voorbeeld voor het Akkoord Zeeuwse Kenniseconomie: de 3 Os (ondernemers, onderwijs, overheid) vertegenwoordigd in een samenwerking die echt ergens over gaat en uitstekend past bij de ambities van Zeeland als accu van Nederland.'
Alleen al bij EPZ (met Kerncentrale Borssele) en COVRA (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) ontstaan er de komende 10 jaar ruim 200 vacatures. Die moeten allemaal ingevuld worden. Jos Bongers, directeur van EPZ: 'Veiligheid staat centraal in onze bedrijfsprocessen. En dat begint met goed opgeleide werknemers. We investeren dan ook volop in bedrijfsinterne opleidingen. Maar als onze medewerkers straks met pensioen gaan, moeten er wel mensen zijn om het stokje over te nemen.'
Het omgaan met (hoog)radioactieve materialen vereist specifieke kennis. Medewerkers moeten, zowel in theorie als in praktijk, goed onderlegd zijn in bijvoorbeeld stralingshygiƫne en materiaaltechnologie. Hans Codee, directeur van COVRA: 'Terecht worden er hoge eisen gesteld aan het kennisniveau van onze medewerkers. Onze organisatie heeft als taak al het Nederlandse radioactief afval voor de komende 100 jaar op te slaan. Dat betekent dat we vooruit moeten kijken, want ook in de toekomst zullen we dus moeten zorgen dat er voldoende mensen zijn om op verantwoorde wijze met deze stoffen om te gaan.'

Een unieke afstudeerrichting
Daarmee investeren Hogeschool Zeeland, de beide ROC's, DELTA, EPZ, COVRA en Economische Impuls Zeeland in de toekomst van de nucleaire sector in Zeeland. Peter Boerma, CEO van DELTA: 'Wij hebben plannen om onze nucleaire activiteiten in Zeeland uit te breiden met de bouw van een tweede kerncentrale. Ook een nieuwbouw van de Hoge- Flux reactor in Zeeland ondersteunen wij van harte. Maar dat kan alleen als er voldoende medewerkers zijn om een dergelijke complexe installatie te bemensen. Door nu te investeren in goede opleidingen, willen we de toekomst van de nucleaire sector in Zeeland veilig stellen.'

De initiatiefnemers leggen daarmee de basis voor wat straks een unieke afstudeerrichting gaat worden. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk partijen, zowel uit de onderwijswereld als uit het bedrijfsleven, zich hierbij aansluiten. Hogeschool Zeeland neemt het initiatief om samen met andere onderwijsinstellingen een nieuw lesprogramma te ontwikkelen. Adri de Buck, Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Zeeland: 'De energiesector is een zeer belangrijke economische motor van Zeeland. De toenemende vraag naar goed opgeleid personeel voor productie, distributie en handel in energie, vormt een uitdaging voor de toekomst van de kennisinstituten in Zeeland. De Hogeschool Zeeland wil op de vraag van de energiesector anticiperen door een hoogwaardig opleidingsaanbod te ontwikkelen samen met de sector.'

Jaap Gelok, burgemeester van Borsele: 'Wij zijn blij met de nieuwe initiatieven, het is belangrijk dat de nucleaire industrie in Zeeland gebundeld kan worden in een nuclear valley, waarin energie wordt opgewekt, radio-isotopen voor medische toepassingen worden geproduceerd en waar gewerkt wordt aan kennis over veilig, efficiƫnt en toekomstgericht omgaan met nucleaire technologie.
Het levert hoogwaardige en duurzame arbeidsplaatsen op en draagt bij aan de kenniseconomie van Zeeland. Deze onderwijsinitiatieven tezamen met een mede door de HZ en de ROC's, nieuw op te richten competence centre, zijn voor mij heel belangrijke ontwikkelingen.' <<

Bron:
Hogeschool Zeeland, 15 oktober 2009