Evaluatie ANVS van Nederlands kernafvalbeleid

anvs-logoTerwijl volgende week dinsdag de Tweede Kamer zich buigt over het Nationaal Programma kernafval, heeft de nucleaire toezichthouder ANVS reeds een evaluatie gemaakt: Nationale rapportage over Richtlijn 2011/70/Euratom tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (maar dan in het Engels). Het rapport is gisteren, 18 mei, door de Minister van I&M aangeboden aan de Tweede Kamer.

In de woorden van de minister: “De rapportage is een verslag over de uitvoering van de afvalrichtlijn en laat zien hoe Nederland voldoet aan de verplichtingen uit de afvalrichtlijn. Met deze rapportage wordt de progressie naar het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof op de lange termijn zichtbaar. Er wordt artikelsgewijs ingegaan op het nationale kader, de regelgevende autoriteit, de vergunninghouders, expertise en vaardigheden, financiële middelen, transparantie en de stand van zaken omtrent het nationale programma radioactief afval. Iedere drie jaar dient er een nieuwe rapportage over de afvalrichtlijn gemaakt te worden voor de Europese Commissie.