Grensoverschrijdende gevolgen Hinkley Point; inspraak Nederland begint

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) wijst op de mogelijkheid om deel te nemen aan de publieksconsultatie van de Britse regering over mogelijke belangrijke grensoverschrijdende milieugevolgen in Nederland als gevolg van de nieuwe kerncentrale Hinkley Point C aan de kust van Somerset in Zuidwest Engeland. Tot en met 20 oktober kan iedereen (per email en bij voorkeur in de Engelse taal) een zienswijze indienen.

In Groot-Brittannië heeft EDF Energy het voornemen tot oprichting van een nieuwe kerncentrale Hinkley Point C naast twee, reeds bestaande kerncentrales Hinkley Point A en B in Hinkley Point aan de kust van Somerset in Zuidwest-Engeland. In 2013 heeft EDF Energy hiervoor een vergunning gekregen van het Britse bevoegde gezag. Op grond van deze vergunning zijn er inmiddels werkzaamheden om de faciliteit op te richten in gang gezet.
Ten behoeve van de vergunningaanvraag is door EDF Energy ook een milieueffectrapport gemaakt. Er is door het Britse bevoegde gezag echter nagelaten om naast Ierland en Frankrijk ook in andere landen een grensoverschrijdende milieueffectconsultatie uit te voeren. Dit omdat het Britse bevoegde gezag oordeelde dat er geen kans is op mogelijke belangrijke nadelige milieueffecten in andere landen.
Of dit oordeel al dan niet terecht is, is momenteel onderwerp van een klachtprocedure bij de Nalevingscomités van de Verdragen van Espoo en Aarhus. Groot-Brittannië heeft de uitkomst van deze procedures niet willen afwachten en is alsnog de  grensoverschrijdende consultatie over het milieueffectrapport gestart. In dat kader is ook Nederland genotificeerd

Recent heeft Laka een artikel geepubliceerd over de enorme kosten van de bouw en allerlei subsidieregelingen die die bouw mogelijk moeten maken. Al is dat nog steeds geen gelopen race.

Op de website van de ANVS staat een overzicht van het Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) met verschillende links naar het milieueffectrapport en andere relevante documenten. De documenten zijn grotendeels in de Engelse taal gesteld, met uitzondering van (onderdelen van) een drietal documenten, die specifiek betrekking hebben op de mogelijke grensoverschrijdende milieueffecten. Deze (onderdelen van) documenten heeft de ANVS naar het Nederlands laten vertalen.

Zienswijzen dienen bij voorkeur gesteld te zijn in de Engelse taal en kunnen rechtstreeks per e-mail worden gestuurd aan beiseip@beis.gov.uk.