Ontwerpvergunning afvoer historisch kernafval NRG

De ANVS heeft een ontwerpvergunning gepubliceerd voor de afvoer van het ‘historisch radioactief afval’ vanaf het NRG-terrein in Petten. Het is een ‘actualisatie’ van de bestaande vergunning, nodig omdat er een deadline in stond voor die afvoer (eind 2017) die niet wordt gehaald. Nu komt in de vergunning geen datum meer te staan waarop het radioactief afval moet afgevoerd zijn, maar dat afval “dient te worden afgevoerd conform de werkwijzen en tijdlijnen beschreven in dit goedgekeurde Plan van Aanpak RWMP.” Er is tot 13 december gelegenheid tot het indienen van zienswijzen.

Met deze actualisatie van de vergunning voor de afvoer van het historisch afval komt er meer belang te liggen bij het Plan van Aanpak. De datum die in het laatste goedgekeurde Plan van aanpak wordt genoemd waarop het kernafval afgevoerd zal zijn is een optimistische (eind 2022) en een pessimistische (eind 2027).

Er zijn bij deze procedure wijziging wat bedenkingen: het is niet vanzelfsprekend dat het Plan van Aanpak (helemaal) openbaar is: 'vertrouwelijk' staat op de voorpagina. Afgelopen voorjaar hebben we flink moeten wobben en nog kregen we een versie waarin allerlei zaken weggelakt zijn.

Het tweede probleem kan zijn dat NRG meer invloed heeft op de voorwaarden van afvoer. De flexibiliteit door deze verandering is in het voordeel van de vergunningshouder. En dat is toch niet helemaal waar vergunningen voor zijn, die zijn om bindende voorwaarden op te leggen, waaraan voldaan moet worden. NRG schrijft het Plan van Aanpak (en moet het actualiseren op “aanwijzing’ van de ANVS) en natuurlijk moet de ANVS dat goedkeuren, maar er verschuift wel wat verantwoordelijkheid. Al moet hier natuurlijk wel vermeld waren dat vergunningseisen ten aanzien van afvoer van historisch afval in het verleden vooral een wassen neus bleken te zijn.

Er is tot 13 december gelegenheid tot het indienen van een zienswijze.

Laka overweegt beroep tegen afvoer radioactief afval NRG
Laka tekende in juli bezwaar aan tegen het goedgekeurde Plan van Aanpak RWMP ('Radioactive Waste Management Program'), wat onder andere ziet op de verwerking en afvoer van NRG's historisch radioactief afval. Laka maakte onder meer bezwaar vanwege de wankele financiering van het hele project, het ontbreken van deugdelijk plannen voor een aantal soorten kernafval, en omdat er geen milieueffectrapportage is opgesteld. Vorige week kregen we bericht dat de ANVS alle bezwaren van tafel veegt. Laka bekijkt momenteel de mogelijkheid om bij de Raad van State in beroep te gaan tegen deze afwijzing.