Pallas-reactor: gemeente reageert op zienswijzen; hoorzittingen september

Gemeente Schagen adviseert positief aan de gemeenteraad over het wijziging van het bestemmingsplan voor de bouw van de Pallasreactor in Petten. De gemeente heeft gisteren reactie gegeven op de 224 punten die die in het voorjaar tijdens de inspraakperiode zijn ingediend. Begin september zijn er hoorzittingen gepland waar insprekers nog kunnen reageren op reactie van de gemeente. De gemeentelijke bestemmingsplan-procedure slechts één van een serie aan vergunningen die nodig is om een nieuwe Pettense kernreactor te kunnen bouwen. Het nut en de noodzaak van de geplande kernreactor blijft nog wel even ter discussie staan.

Om de kernreactor te bouwen is er een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Die wijziging bestaat uit het vergroten van de nu al bestaande nucleaire zone en het verhogen van de maximale bouwhoogte ter plekke van 17,5 naar 24 meter. Omdat het bestemmingsplan gaat over een nucleaire activiteit en omdat de gevolgen voor het naastgelegen Natura2000-gebied moeten worden onderzocht was bij het bestemmingsplan een milieueffectrapportage (MER) verplicht. De gemeente Schagen is het bevoegd gezag in deze procedure.

Het bijbehorende PlanMER is in februari gepubliceerd, waarna er inspraak is geweest. Het college van Schagen heeft na beoordeling van de reactie nu een positief advies uitgebracht over het plan. Er zijn 24 zienswijzen ingediend (eigenlijk 25, maar één kwam te laat binnen en is niet meegenomen). Gisteren, 1 augustus, publiceerde Schagen de concept_nota_beantwoording_zienswijzen (pdf).

Opmerkelijk is nog wel dat de gemeente Schagen op haar website stelt dat de commissie MER positief was en er alleen een aantal aanbevelingen zijn gedaan. Maar de commissie MER heeft gesteld dat het PlanMER onvolledig was, omdat er geen enkele vergelijking gemaakt is over de milieugevolgen van de verschillende locaties en de impact van Pallas op bijv. Natura 2000-gebieden vergeleken met alternatieven. “In haar advies (…) heeft de Commissie geadviseerd om aan te geven welke rol milieuargumenten hebben gespeeld bij het kiezen voor de Onderzoekslocatie Petten. Ze constateert dat het MER deze vraag niet beantwoordt en dat bijgevolg niet toetsbaar is of milieuargumenten bij het kiezen van de locatie een rol hebben gespeeld.

Op woensdag 5, donderdag 6 en (eventueel) vrijdag 7 september zijn er hoorzittingen gepland waarop de indieners van de zienswijzen kunnen reageren op de antwoorden van de gemeente op de zienswijzen. Dan zal ook Laka haar visie gaven over de door de gemeente reacties op de in de zienswijze van Laka, genoemde argumenten. De 'Concept nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan PALLAS-reactor' is vandaag door de gemeente gepubliceerd.

Overigens is de bestemmingsplan-procedure slechts één van de vergunningen die Pallas nodig heeft om de reactor uiteindelijk te mogen bouwen. Naast de gemeente zijn diverse overheden verantwoordelijk voor andere vergunningen, waaronder de waterwetvergunning en de Kernenergiewetvergunning. Laatstgenoemde vergunning is, net als de andere vergunningen, doorslaggevend voor de bouw van de Pallasreactor en wordt door de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) verleend wanneer aan alle wettelijke veiligheidseisen wordt voldaan.