Kabinet: Pallas kernreactor mogelijk wel geraakt door stikstof-vonnis

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, heeft een lijst gepubliceerd met ‘projecten en activiteiten die mogelijk stikstofdepositie in een Natura 2000-gebied veroorzaken en waarvoor een toestemmingsbesluit nodig is.’ De stichting Voorbereiding Pallasreactor ging er eerder van uit dat stikstofuitstoot bij de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten geen probleem zou opleveren. Er lopen een aantal procedures bij de Raad van State tegen de wijziging van het gemeentelijke bestemmingsplan om de bouw van de kernreactor mogelijk te maken. In die procedures speelt de stikstof-neerslag in de natuur rondom Petten een belangrijke rol.

Hoewel Pallas geen beroep heeft gedaan op de door de Raad van State verboden PAS-regeling, lijkt het nucleaire project in de Pettense duinen toch wel een probleem te gaan krijgen met haar stikstofuitstoot. De Pallasreactor komt, als het enige project van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor op een lijst met rijksprojecten  bij een recente Kamerbrief van Minister Schouten (LNV). De lijst gaat over projecten en activiteiten die mogelijk stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden veroorzaken en waarvoor een toestemmingsbesluit nodig zou zijn.

Volgens een recente passende beoordeling stikstofdepositie PALLAS-reactor van Arcadis, wordt er alleen al voor de bouw van de reactor zo'n 40.000 m3 zand verplaatst, en zijn er zo'n 42.000 vrachtwagenritten nodig. En dat midden in de beschermde Pettemerduinen.

Opmerkelijk is dat Minister Schouten de lijst op 13 september publiceerde, terwijl de woordvoerder van Pallas op 11 september nog in het Noord Hollands Dagblad beweerde dat men, samen met de Gemeente Schagen dit probleem had ondervangen: “Pallas heeft bijtijds onderkend, dat de PAS wetgeving kwetsbaar kon worden en heeft daarop anticiperend maatregelen genomen. Samen met de gemeente Schagen hebben we toen al gekeken, of er compenserende maatregelen nodig waren om te voldoen aan de nationale en Europese Natura 2000 wetgeving. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van volgend jaar de Raad van State een uitspraak doen over ons bestemmingsplan. Hier zal ook de natuurwetgeving aan de orde komen. Wij zien deze uitspraak met vertrouwen tegemoet.”

Kennelijk deelt het Kabinet het vertrouwen in de door Pallas gehoopte uitspraak van de Raad van State niet.

Daarmee is opeens stikstof nóg een risico voor de realisatie van Pallas. En de potentiële investeerders, voor de zomer door het Kabinet nog aangekondigd, zullen daar niet op zitten te wachten.

In de eerste helft van 2020 zal blijken of het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de m.e.r. van Pallas de toets bij de Raad van State overleven.