INES_1_KCB_augustus_2018

4 augustus 2018 Automatische afschakeling door storing in het reactorbeveiligingssysteem; INES-niveau 1

4 augustus 2018 Automatische afschakeling door storing in het reactorbeveiligingssysteem; INES-niveau 1

4 augustus 2018 Automatische afschakeling door storing in het reactorbeveiligingssysteem; INES-niveau 1

Op zaterdag 4 augustus 2018 meldt EPZ dat de kerncentrale Borssele automatisch is afgeschakeld vanwege een storing in het reactorbeveiligingssysteem. Er zijn geen gevolgen voor mens en milieu.

De elektronische component uit het reactorbeveiligingssysteem die de storing heeft veroorzaakt, wordt onderzocht en zo nodig vervangen. Door de storing in het reactorbeveiligingssysteem van de centrale is nevenschade ontstaan aan een lager in een van de hoofdkoelmiddelpompen. De centrale zal enige tijd uit bedrijf zijn vanwege het herstel van deze schade. EPZ verwacht de kerncentrale binnen twee weken weer in bedrijf te kunnen nemen. De ANVS beoordeelt wanneer de kerncentrale weer veilig kan worden opgestart.

EPZ voert een onderzoek uit naar de onderliggende oorzaken van deze gebeurtenis en zal op basis van de resultaten verbetermaatregelen voorstellen. De ANVS houdt toezicht op het onderzoek naar de oorzaken en beoordeelt het resultaat en de voorgestelde maatregelen.

De ANVS heeft deze gebeurtenis voorlopig ingeschaald als INES-niveau 0: een kleine afwijking. Een definitieve inschaling zal plaatsvinden na beoordeling van de resultaten van het nader onderzoek.

Update 17 augustus 2018

EPZ meldt dat er onzekerheid is over de levering van onderdelen voor de reparatie van de beschadigde hoofdkoelmiddelpomp. De reactor blijft daarom voor nog onbekende periode uit bedrijf. Dit verandert niets aan de veiligheidssituatie. De ANVS is betrokken bij het storingsonderzoek en houdt toezicht op de reparatie. Inmiddels is het reactorbeveiligingssysteem aangepast waardoor bij eenzelfde storing in de toekomst schade aan de pompen wordt voorkomen. Deze aanpassing heeft geen invloed op het functioneren van het reactorbeveiligingssysteem. De reactor mag pas opstarten wanneer de ANVS beoordeelt dat dit veilig kan.

Update 14 september 2018

Inmiddels is de schade als gevolg van de storing gerepareerd en wordt de centrale gereed gebracht om op te starten. De ANVS heeft toezicht gehouden op de eerste fase van het storingsonderzoek, de reparatie en het opstartproces. EPZ heeft aangetoond dat de reactor gereed is om veilig in bedrijf te nemen.

De ANVS blijft toezicht houden op het nadere onderzoek door EPZ naar de toedracht van de gebeurtenis en de lessen die hieruit getrokken worden. De definitieve INES-inschaling van de gebeurtenis vindt plaats na beoordeling van de resultaten van dit nadere onderzoek. Dat zal enige tijd duren.

Update 23 januari 2019

Uit onderzoek dat EPZ heeft uitgevoerd over deze gebeurtenis blijkt dat er sprake was van een metaalhaartje op een printplaat in het reactorbeveiligingssysteem. Om herhaling in de toekomst te voorkomen vervangt EPZ tijdens een korte onderhoudsstop, die start op 8 februari 2019, alle printplaten van dit type in het reactorbeveiligingssysteem preventief. De ANVS houdt toezicht op de werkzaamheden en de heropstart van de centrale.

Update 19 december 2019

Het afgelopen jaar heeft EPZ onderzoek gedaan naar de diepere oorzaak en mogelijke consequenties van de storing in het beveiligingssysteem, dit onderzoek is nu afgerond. ANVS heeft onafhankelijk van dit onderzoek zelf ook een technisch en een organisatorisch onderzoek gedaan. Het technische onderzoek was gericht op de reactorbeveiliging en de gevolgen van de storing. Het organisatorisch onderzoek was gericht op historie, besluitvorming en de interactie tussen EPZ en ANVS met als doel om te blijven leren en verbeteren.

De reactorbeveiliging is ontworpen om op een goede manier om te gaan met inwendige storingen. Uit de onderzoeken van EPZ en ANVS blijkt dat bij deze gebeurtenis de veiligheid van de centrale niet in het geding geweest is. Dit was de basis voor de oorspronkelijke INES 0, een kleine afwijking zonder veiligheidsrelevantie.

De schade aan de hoofdkoelmiddelpomp is het resultaat van een ontwerpfout in de reactorbeveiliging. Deze ontwerpfout was al meer dan tien jaar bekend bij EPZ en was beoordeeld als van gering belang voor de veiligheid. Daarom kreeg dit langdurig een lagere prioriteit. EPZ besloot voorrang te geven aan de veiligheidsverbeteringen die voortvloeiden uit de post-Fukushima onderzoeken en de 10-jaarlijkse Veiligheidsevaluatie. Dit in de wetenschap dat de mogelijke consequenties van de ontwerpfout voor de bedrijfsvoering van de installatie groot zouden kunnen zijn.

Omdat het corrigeren van de ontwerpfout zo lang geduurd heeft, wordt deze gebeurtenis in de definitieve inschaling opgehoogd naar INES 1. Hiermee wordt enerzijds aangegeven dat deze gebeurtenis weliswaar een kleine afwijking zonder veiligheidsrelevantie betreft en anderzijds dat deze gebeurtenis voorkomen had kunnen worden als de ontwerpfout eerder was verholpen. Voorkomen van ongewenste gebeurtenissen staat aan de basis van nucleaire veiligheid.