Provincies kwaad op rijk over nieuwe bodemwet

De noordelijke provincies zijn "ernstig ontstemt" door een besluit van de Tweede Kamer, waardoor ze de bevoegdheid kwijt raken om vergunningen af te geven voor ondergrondse opslag van afvalstoffen (waaronder dus ook radioactief afval). Deze bevoegdheid komt nu te liggen bij het ministerie van Economische Zaken. Met de wetswijzing vlak voor het zomerreces verandert de rol van de provincie in die van adviseur. "Aangezien het hier belangen betreft die het provinciaal niveau overstijgen, is het wenselijk deze in een hand te leggen" is de toelichting bij de wetswijziging.

Raadvan State: EPZ hoeft niet te sparen voor ontmanteling

Volgens een uitspraak van de Raad van State hoeft de exploitant van de kerncentrale in Borssele (EPZ) geen geld opzij te leggen voor de kosten van ontmanteling. De Raad van State stelt vast dat de huidige Kernenergiewet geen ruimte biedt om het verschaffen van financiele zekerheid op te leggen. EPZ was in beroep gegaan tegen de nieuwe vergunning voor de KCB, waarin staat dat de exploitant opgedragen wordt 'financiele zekerheid te stellen ter dekking van de kosten die voortvloeien uit het buiten gebruik stellen van de kerncentrale." Volgens de EPZ is er al 144 miljoen euro opgepot voor ontmanteling, maar is het een beginsel kwestie.

EZ: kernenergie als ‘overgangsoptie’

"Kernenergie is te zien als een overgangsoptie naar een duurzame energiehuishouding" (...) "Maar gelet op de voorzieningszekerheid op langere termijn kan het kabinet een toename va het gebruik van kernenergie niet uitsluiten". Citaten uit een persbericht van Minister Brinkhorst van Economische Zaken naar aanleiding van het Energierapport "Nu voor later" dat hij op 8 juli aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Maar: "het investeren in nieuwe kerncentrales ligt om praktische redenen minder voor de hand". Belangrijkste punten in het rapport zijn: forse energiebesparingen, een groter aandeel duurzame energie, meer innovatie en spreiding van energiebronnen zijn noodzakelijk.

CDA: kernenergie als ‘tussenoplossing’

In het Manifest duurzame ontwikkeling en Energierapport pleit het CDA voor kernenergie als 'tussenoplossing naar schone energie'. De bouw van nieuwe kerncentrales moet daarbij niet uitgesloten worden.
Een 'ambitieus en actiegericht beleid' noemen ze het zelf. Hoe ambitieus? citaat: "Energiebesparing: 2% in 2010 (of zoveel eerder als mogelijk). Burgers en bedrijven aanspreken op energiezuinig consumeren en produceren". De aanbieding ontlokt premier Balkenende de nu al legendarische woorden: "Kernenergie heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat het schoon is, nadeel is het afval".
In de komende maanden zal het Manifest in de afdelingen besproken worden, waarna op het CDA-Congres op 5 november 'finale besluitvorming zal plaatsvinden'.

D’66 om: akkoord met langer open blijven van Borssele

D'66 vindt dat de kerncentrale in Borssele langer open kan blijven als daar 'forse investeringen' in duurzame energie tegenover staan. Daarmee is ook de in het regeerakkoord vastgelegde datum van 2013 van tafel (over welk onderhandelingsresultaat D'66 nog zo trots was!). 'Forse investeringen' in duurzame energie gaat over een 'paar honderd miljoen' (300 miljoen). En daar mag de centrale 20 jaar langer voor open blijven: dat is 15 miljoen per jaar investeren in duurzame energie. Met steun van D'66 heeft dit kabinet al vele honderden miljoenen bezuinigd op duurzame energie "Kernenergie is onacceptabel" heette het nog in het D'66 verkiezingsprogramma 'Toekomst in eigen hand'.

Nieuwe reactor in Petten onnodig

„Een nieuwe kernreactor hoeft niet in Petten te komen", betoogde Tweede Kamerlid D. Samsom (PvdA) tijdens een bijeenkomst in dorpshuis De Uijtkijk in Sint Maartensbrug. Petten moet veel meer activiteiten ontplooien op gebied van nieuwe technologieën zoals voor de offshore, wind- en zonne-energie. Samsom verklaarde zich alleen voorstander van nucleaire productie van medische isotopen en zeker niet van het gebruik van de reactor voor nucleair onderzoek. ,,Maar dat [de productie van medische isotopen] kan met een reactor met een vermogen van vijf megawatt. En de nieuwe moet 22 worden. Weliswaar de helft minder dan de huidige, maar nog veel te veel. Wat moet je dan nog met zo'n reactortje in de duinen bij Petten? Die kan je net zo goed in de buurt van Parijs bouwen, bij een wereldstad vlakbij een vliegveld. Bij mij staat het belang van NRG niet bovenaan, wel die van de burgers en de regio."
De bijeenkomst in Sint Maartensbrug werd georganiseerd door een groep verontruste inwoners, die vraagtekens plaatsen bij de vervanging van de huidige kernreactor door een nieuwe.

Incident in Petten

Door een menselijke fout is in de reactorhal van de Hoge Flux Rector in Petten een kleine hoeveelheid radioactiviteit (stofdeeltjes) ontsnapt. Het incident gebeurde tijdens de inspectie van een onderzoeksexperiment. Volgens de NRG zijn er geen stofdeeltjes buiten de hal terecht gekomen. Betrokken werknemers en een aantal bezoekers die zich tijdens de gebeurtenis in de reactorhal bevonden zijn direct gecontroleerd. Hieruit bleek dat de stralingsdosis zo gering was, dat er volgens de NRG geen gezondheidsrisico's zijn.

Nationale stafoefening Nucleair

Na 13 uur oefenen is de Nationale stafoefening Nucleair om 20.00 uur afgerond. Coördinerend minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) spreekt van een geslaagde dag. Ruim elfhonderd bestuurders, ambtenaren en hulpverleners van gemeenten, provincies, ministeries en hulpdiensten oefenden de bestrijding van een (fictief) ongeval in de kerncentrale Borssele. Daarbij werden zowel in de provincie Zeeland als op de Haagse ministeries van BZK en VROM crisisteams geformeerd. Afgezien van de eerste conclusies zal de oefening nog uitgebreid worden geëvalueerd, zodat de ervaringen kunnen worden gebruikt bij het verbeteren van de rampenbestrijding in Nederland. Aldus het persbericht van VROM. Kranten spreken de volgende dag van "onduidelijke verhoudingen tussen burgemeesters en rijksoverheid." Het was de derde oefening sinds men er naar aanleiding van het ongeluk in Tsjernobyl (1986) mee begon. De vorige was in 1993.

Van Geel: “schone steenkool en kernenergie essentieeel”

Volgens staatssecretaris voor milieu Van Geel zullen (schone) kolencentrales en kerncentrales een essentiele rol spelen tijdens de overgang naar een werkelijk duurzame energiehuishouding. De terugkeer van kolencentrales staat hoog op de agenda van energiebedrijven die het huidige aandeel van 25% in de brandstofmix willen verhogen. De ontwikkeling van schone kolentechnologie maakt het "mogelijk de uitstoot van het broeikasgas CO2 terug te dringen" aldus een rapport van EnergieNed.