Tag archieven: Waarborgingsbeleid

Geen kerncentrale in Delfzijl; maar Eemshaven kan nog altijd

De gemeente Delfzijl heeft besloten dat in het nieuwe bestemmingplan van het Chemiepark Delfzijl de mogelijkheid van een kerncentrale weggestreept wordt. Die bestemmingsplannen dateren nog uit 1952 en 1965 en waren aan actualisatie toe. Veel gejuich in Groningen: 'komst kerncentrale onmogelijk gemaakt'. Maar ietwat voorbarig: het Chemiepark was al lang geen mogelijkheid meer. Maar slechts enkele kilometers verder is de Eemshaven nog steeds wél één van de drie ‘waarborglocaties’ waar een kerncentrale gebouwd kan worden; de andere twee zijn de Maasvlakte en Borssele. En daar hebben noch gemeente noch Provincie ook maar iets over te vertellen. Lees verder

Eemshaven blijft mogelijke locatie kerncentrale

Locaties nieuwe kerncentrales (situatie 1985)Minister Kamp laat weten dat hij de Eemshaven voorlopig niet wil schrappen als locatie voor een kerncentrale. Hij beantwoord de vragen van PvdA die vinden dat de Eemshaven door het aardbevingsgevaar wegvalt als een van de mogelijke locaties als besloten wordt tot nieuwe kerncentrales. De andere twee locaties in dit ‘waarborgingsbeleid’ zijn Borssele en de Maasvlakte-1. Dit waarborgingsbeleid dateert al uit 1977 en bepaalt dat op bepaalde locaties geen planologische beslissingen genomen mogen worden die de mogelijke komst van een kerncentrale belemmeren. In het begin waren dat 12 locaties, nu nog 3. Lees verder

Waarborgingsbeleid locaties kerncentrales

We hebben het er al veel vaker over gehad: het zit ons hoog: sinds midden jaren 80 (en eigenlijk al sinds 1977) is er een beleid in Nederland dat op sommige locaties geen planologische besluiten genomen mogen worden die de komst van kerncentrales bemoeilijken of voorkomen. Op dit moment zijn er nog drie mogelijke vestigingsplaatsen: Borssele, de Eemshaven en Maasvlakte 1.

Laka vindt dat dit waarborgingsbeleid van tafel moet en heeft daarom alle politieke partijen die mee doen met de provinciale Statenverkiezingen in Groningen (Eemshaven), Zeeland (Borssele) en Zuid-Holland (Maasvlakte) eerder deze maand opgeroepen om dat in hun partijprogramma op te nemen. Lees verder

Groningse VVD: geen kerncentrale in Eemshaven

De VVD in de Provinciale Staten van Groningen vindt dat er in de Eemshaven geen plaats is voor een kerncentrale. De mogelijke komst van een kerncentrale remt volgens de VVD de ontwikkeling van de Eemshaven af. Woensdag zal tijdens de Statenvergadering een motie worden ingediend, die het Rijk oproept om de ruimte vrij te geven.
Dat kan de provincie wel vinden, maar het bijzondere van het 'waarborgingsbeleid kerncentrales' is, dat ze daar niets over te zeggen heeft. Integendeel, keer op keer zijn provincies door de landelijke overheid op de vingers getikt als ze in bestemmingsplannen geen rekening dreigden te gaan houden met de mogelijke komst van een kerncentrale. Dus het zou de Groningse VVD beter staan als ze de partijgenoten in Den Haag eindelijk eens om zouden praten. Want daar is de VVD van oudsher de partij die het waarborgingsbeleid handhaaft. Dan liggen er nu kansen zou je zeggen, moet in een kwartiertje geregeld zijn met de PvdA, heb je een meerderheid en in de Eerste Kamer is hiervoor ook wel een meerderheid (46 stemmen tellen we snel, heb je CDA en D'66 helemaal niet bij nodig). Eitje, dus.

Update 8 november: Motie met grote meerderheid aangenomen

Mogelijke locaties kerncentrales blijven gehandhaafd

De ministerraad heeft ingestemd met het derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III). Dit is een planologische kernbeslissing (pkb) waarin ruimte wordt gereserveerd voor grootschalige productie en transport van elektriciteit. Het SEV III betreft een algehele herziening van het structuurschema uit 1994. In deze pkb deel 1 (kabinetsvoornemen) zijn 23 vestigingsplaatsen opgenomen en 38 hoogspanningslijnen. In het SEV III zijn ook de vijf locaties opgenomen waarvoor het waarborgingsbeleid kernenergie vooralsnog blijft gehandhaafd. Het gaat hier om de locaties Moerdijk, Westelijke Noordoostpolderdijk, Maasvlakte, Eems en Borssele. Moerdijk en Westelijke Noordoostpolderdijk scoren slecht in het kader van het SEV III verrichte globale onderzoek. Op basis van nader onderzoek volgt in de pkb deel 3 definitieve besluitvorming over het handhaven of laten vallen van waarborgingslocaties.

Brief over waarborglocaties

De minister van EZ heeft (mede namens haar collega van VROM) geantwoord op Kamervragen over het onderzoek naar de locaties voor nieuwe kerncentrales (zh. Voorbereiding PlanMER waarborglocaties). In dat antwoord wordt de (zo langzamerhand holle-) frase uit het Regeerakkoord ("Deze regeerperiode geen bouw van nieuwe kerncentrales") nog verder opgerekt als de minister zegt: "Met het opstellen van dit PlanMER is op geen enkele wijze sprake van (niet-onomkeerbare) voorbereidingen voor de eventuele bouw van nieuwe kerncentrales."