Publication Laka-library:
Aanvullende criteria ter beperking van maatschappelijke ontwrichting

AuthorRavenzwaaij
Date1992
Classification 1.01.0.60/33 (EMERGENCY PLANS)
Front

From the publication:

Samenvatting

De vakgroep Natuurwetenschap en Samenleving van de Rijks Universiteit
Utrecht heeft in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, OOM Stralenbescherming een onderzoeksproject
uitgevoerd met als doel het inventariseren en uitwerken van de
mogelijkheden die bestaan voor het hanteren van aanvullende criteria ter
beperking van maatschappelijke ontwrichting bij grote ongevallen.
Uitgangspunt voor het onderzoek zijn de nota 'Omgaan met Risico's' en de
nota 'Omgaan met Risico's van Straling'.

Twijfels met betrekking tot de volledigheid waarmee de bestaande
risicocriteria maatschappelijk ontwrichtende effecten af kunnen dekken
vormden de voornaamste aanleiding tot het onderzoek. In het onderzoek is
allereerst via modelcases geïnventariseerd welke effecten kunnen optreden
bij een ernstige calamiteit met een technische installatie in Nederland.
Middels literatuuronderzoek en interviews met mensen uit verschillende
maatschappelijke groepen is het begrip maatschappelijke ontwrichting
uitgewerkt en gedefinieerd als:

'Van maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van een ongeval met een
technische installatie wordt gesproken wanneer de ernst van het ongeval
zodanig is dat het normaal maatschappelijk verkeer in een gebied van
aanzienlijke omvang gedurende langere tijd geen doorgang kan vinden of
ernstige hinder ondervindt.'

In het onderzoek is op basis van door Fischhoff et al. ontwikkelde
doelstellingen voor beleid met betrekking tot risicobesluitvorming
(Fischhoff et al. 1981) een toetsingskader ontwikkeld dat bestaat uit een
zevental randvoorwaarden waaraan criteria ter beperking van de kans op
maatschappelijke ontwrichting dienen te voldoen: 'volledigheid',
'duidelijkheid', 'werkbaarheid/hanteerbaarheid', 'open voor evaluatie',
'politiek aanvaardbaar', 'in overeenstemming met bestaande instituties' en
'leiden tot inzicht'.

De huidige risicocriteria 'individueel risico' en 'groepsrisico' zijn
gebaseerd op letale gezondheidseffecten voor de mens. Met de normering
van het het individueel risico wordt beoogd gezondheidseffecten te
beperken; met de normering van het groepsrisico wordt beoogd de kans op
maatschappelijke ontwrichting te beperken.

Toetsing van de huidige risicocriteria aan de randvoorwaarden heeft geleid
tot de conclusie dat met deze criteria niet alle mogelijk ontwrichtende effecten
van een ongeval worden afgedekt Met de huidige risicocriteria wordt
onvoldoende bescherming geboden tegen het voorkomen van acute en late

This publication is only available at Laka on paper, not as pdf.
You can borrow the publication or request a copy. When we're available, this is possible for a small fee.