Publication Laka-library:
Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven response.

AuthorB.Kolen
DateOctober 2013
Classification 1.01.0.60/45 (EMERGENCY PLANS)
Remarks Principles of adaptive evacuation for flood risk planning in the Netherlands
Front

From the publication:

Samenvatting
Vraagstelling van dit proefschrift: beste evacuatiestrategie bij overstromingen
Als een overstroming dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt, is evacueren een middel 
dat de gevolgen van een overstroming kan beperken. Evacueren gaat in beginsel om 
het verplaatsen van mensen, dieren en bezittingen naar locaties die gegeven de 
omstandigheden relatief veilig zijn. Evacuatie omvat het gehele proces van alerteren, 
waarschuwen, beslissen, voorbereiden, verplaatsen en tijdelijk huisvesten. Naast 
voordelen heeft evacueren ook nadelen. Met
evacuatie is het aantal dodelijke slachtoffers bij een ramp zoals een overstroming te 
beperken (het primaire doel). Daarnaast kan evacuatie schade aan verplaatsbare 
goederen voorkomen mits deze op een veilige plek worden neergezet. Evacuatie kan 
echter ook kostbaar zijn, het kan economische en maatschappelijke schade en ook 
imagoschade veroorzaken voor de autoriteiten. Er is zelfs een kans op dodelijke 
slachtoffers door evacuatie. De evacuatie kan op zichzelf al een crisis voor de 
samenleving veroorzaken, doordat vitale functies tot stilstand komen. Kiezen voor 
evacuatie bij een dreigende overstroming is dan ook kiezen voor een zekere crisis 
(de evacuatie) om een onzekere ernstigere crisis (de overstroming) te voorkomen.

Dit proefschrift richt zich op de effectiviteit van verschillende vormen van 
evacueren, zoals preventief en verticaal evacueren bij grootschalige overstromingen. 
Onderzocht is hoe de effectiviteit te bepalen en te vergroten is, of dit doelmatig 
en zinvol is, en hoe evacueren een bijdrage kan leveren aan het reduceren van het 
overstromingsrisico. Preparatie is hierbij gedefinieerd als het zo goed mogelijk 
inzetten van de beschikbare middelen bij een dreiging.
Geprepareerd zijn, of "op orde" is wanneer de preparatie getoetst kan worden aan 
vooraf gestelde criteria. Evacueren wordt hierbij gezien als onderdeel van een
(meerlaagsveiligheids)systeem, waarbij diverse maatregelen zijn in te zetten om 
een acceptabel risico na te streven. Onderzocht is of investeringen in evacuatie 
lonen, of het mogelijk is deze investeringen en rampenplannen te koppelen aan 
concrete resultaatseisen en wat het optimale moment voor een besluit tot evacuatie 
is. De nadruk ligt in dit proefschrift op grootschalige overstromingen van 
deltagebieden als gevolg van stormvloeden, orkanen of hoge waterstanden op de 
rivieren, waarbij het mogelijk is op basis van weers- en waterstandsverwachtingen 
maatregelen te treffen voordat de overstroming daadwerkelijk plaatsvindt. In dit 
proefschrift staat de onzekerheid bij dergelijke beslissingen centraal.

Resultaten op hoofdlijnen
Dit proefschrift gaat over investeringen in evacueren als onderdeel van 
overstromingsrisicobeheer.
De conclusie op basis van kosten-batenanalyses is dat beperkt investeren in evacueren 
loont in aanvulling op preventie. Oat geldt zelfs voor goed beschermde delta's met
grote economische waarden, zoals Nederland. Deze investeringen zijn erop gericht om 
bestaande rampenorganisaties beter voor te bereiden op overstromingsrampen en efficienter
in te zetten. Beschikbare middelen en infrastructuur kunnen zo beter worden ben ut 
waardoor er minder slachtoffers vallen.
Dit proefschrift toont de noodzaak van prestatie-eisen voor evacueren aan en de wijze 
waarop deze opgesteld kunnen worden. Als evacueren een structureel onderdeel vormt van 
een pakket aan maatregelen (als dijkversterking, bouwvoorschriften, rampenplannen trainen 
en oefenen etc.) gericht op het bereiken en behouden van een bepaald overstromingsrisico, 
is het noodzakelijk prestatie-eisen en ontwerpcriteria voor evacueren vast te stellen en 
regelmatig te toetsen of deze prestatie-eisen worden gehaald. Prestatie-eisen voor 
evacueren zijn nieuw.

This publication is only available at Laka on paper, not as pdf.
You can borrow the publication or request a copy. When we're available, this is possible for a small fee.