Publication Laka-library:
Vrouwen tegen kernenergie

AuthorVrouwen Tegen Kernenergie
1-01-2-10-22.pdf
Date1981
Classification 1.01.2.10/22 (ANTI-NUCLEAR MOVEMENT - NATIONAL / BACKGROUND)
Front

From the publication:

Vrouwen tegen kernenergie
Amsterdam 1981

inleiding
In vele steden ziJn de afgelopen jaren groepjes vrouwen bij elkaar gaan 
zitten om zich gezamenlijk te verweren tegen kernenergie.
Waarom nu speciaal vrouwen tegen kernenergie? We hebben hier een aantal 
redenen voor. We denken dat er een duidelijk verband bestaat tussen de 
onderdrukking van vrouwen enerzijds en het gebruik van kernenergie 
anderzijds. Om dit verband zichtbaar te maken, zullen we eerst even 
ingaan op beide verschijnselen. 

We denken dat vrouwenonderdrukking op alle nivo's, zowel door besluiten 
die van bovenaf komen, als wel in je persoonlijke leven, voorkomt. Het 
wordt vrouwen die proberen om op een andere manier te leven heel erg 
moeilijk gemaakt.

We hebben te kampen met een mannenmentaliteit, van waaruit beslissingen 
genomen worden. Deze mannenmentaliteit komt niet alleen tot uitdrukking 
in de van hogerhand opgelegde besluiten, maar evengoed en misschien nog 
wel ingrijpender in onze persoonlijke omgang met andere mensen.
Het blijkt dat parlementaire macht vrijwel uitsluitend bij mannen berust, 
daardoor zitten we nu bv. met een abortuswet die vrouwen het recht 
ontneemt over hun eigen lijf te beslissen. Vanuit deze overheid worden er 
maatregelen genomen die er op gericht zijn vrouwen terug te dringen naar 
het gezin. Het gezin, waarin vrouwen in veel gevallen financieel en 
emotioneel afhankelijk zijn van hun man, wordt op deze manier in stand 
gehouden.
Maatregelen als: de bezuinigingen in de kollektieve sektor (scholen, 
ziekenhuizen, kresjes en bejaardenzorg) waardoor vrijwilligsters nodig 
zijn om de gevolgen hiervan op te kunnen vangen. Er komen steeds meer 
vrouwen beschikbaar voor dit werk omdat het steeds moeilijker voor vrouwen
 wordt om een betaalde baan te vinden. En verder de bezuinigingen op 
 sociale uitkeringen, waarbij er vanuit gegaan wordt dat vrouwen een man 
 hebben die voor ze zorgt.

Kernenergie is ontwikkeld vanuit het idee van ekonomiese groei, dat wil 
zeggen dat er steeds meer geproduceerd moet worden om meer winst te maken, 
waarmee weer meer meer geproduceerd kan worden. 
Hiervoor is veel energie nodig. Vanuit de overheid en het bedrijfsleven is 
kernenergie ontwikkeld en gepropageerd. Je overheid behartigt ook hier, in 
het energiebeleid, de belangen van het bedrijfsleven.
Wij verwonderen ons niet over zo'n beleid omdat veel overheidsmensen uit 
het bedrijfsleven komen en omgekeerd. 
Duidelijk is dat het bestaan en het uitbreiden van atoomindustrie alles te 
maken heeft met de manier waarop deze maatschappij is ingericht. Een 
maatschappij gebaseerd op autoritaire verhoudingen en macht. Hier zijn vooral 
vrouwen de dupe van geworden. Een strijd tegen de bestaande maarschappij is 
een strijd tegen vrouwenonderdrukkinq en geen enkele andere strijd - kan los 
daarvan gezien worden. 
Daarom zijn we als vrouwen tegen kernenergie.