Publication Laka-library:
Overeenkomst tussen Nederland en Frankrijk inzake de verwerking in Frankrijk van Nederlandse bestraalde splijtstofelementen

AuthorMin. Buitenlandse Zaken
1-01-4-40-13.pdf
DateJune 2012
Classification 1.01.4.40/13 (WASTE - REPROCESSING, CONTRACTS & DISCUSSIONS)
Remarks Zie overheid.nl
Front

From the publication:

16 (1979) Nr. 5

      T R A C TAT E N B L A D
                VAN HET


KONINKRIJK          DER     NEDERLANDEN

          JAARGANG 2012 Nr. 93


A. TITEL

Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
 en de Regering van de Franse Republiek houdende een overeenkomst
inzake de eventuele terugzending van het na opwerking van bestraalde
       reactorbrandstof resterend radioactief afval;
             Parijs, 29 mei 1979

B. TEKST

  De Franse tekst van de in brieven vervatte overeenkomst is geplaatst
in Trb. 1979, 116.
  De Nederlandse en de Franse tekst van de wijzigingsovereenkomst
van 9 februari 2009 zijn geplaatst in Trb. 2009, 41.

  Op 20 april 2012 is te ’s-Gravenhage een Overeenkomst inzake de
verwerking in Frankrijk van Nederlandse bestraalde splijtstofelementen
tot stand gekomen. De Nederlandse en de Franse tekst van deze Over-
eenkomst luiden als volgt:
  Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der
 Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake de
   verwerking in Frankrijk van Nederlandse bestraalde
           splijtstofelementen
 De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds,
 en
 De Regering van de Franse Republiek, anderzijds,
 Gelet op:
93                 2

  De overeenkomst in de vorm van de op 29 mei 1979 te Parijs onder-
tekende briefwisselingen tussen de Regering van het Koninkrijk der
Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake de verwer-
king in Frankrijk van bestraalde splijtstofelementen (tezamen een wijzi-
gingsovereenkomst, ondertekend te Parijs op 9 februari 2009);
  Het op 20 december 2011 tussen N.V. ELEKTRICITEITS-
PRODUKTIEMAATSCHAPPIJ ZUID-NEDERLAND (hierna te noe-
men EPZ) en AREVA NC ondertekende contract voor de verwerking van
alle gebruikte splijtstoffen afkomstig van de reactor te Borssele, gelegen
in de provincie Zeeland in Nederland, en waarvan de