Publicatie Laka-bibliotheek:
Verslag over het jaar 1988

AuteurGKN
1-01-8-10-30.pdf
Datum1989
Classificatie 1.01.8.10/30 (DODEWAARD - GENERAL)
Voorkant

Uit de publicatie:

       Algemene beschouwingen


Begin juni van het verslagjaar nam ir. R. van Erpers     zouden worden uitgevoerd, werden in overeenstemming
Royaards In verband met het bereiken van de pensioen-     gebracht met de hoeveelheid werk die realiseerbaar Is,
gerechtigde leeftijd afscheid als directeur van de GKN    zonder dat de veilige bedrijfsvoering in het geding komt.
en van de KEMA. Met hem vertrok één der laatste kern-
energie-mohikanen.                      In het kader van het " Project Herbezinning Kernenergie"
Ir. Royaards. zoals hij i n de spreektaal werd genoemd, is  werden door de overheid tal van veiligheidsstudies uit-
vanaf het begin met hart en ziel betrokken geweest bij    gevoerd. De op de Centrale Dodewaard betrekking heb-
de GKN en de Kernenergiecentrale Dodewaard. Hij heeft     bende adviezen werden of reeds overgenomen en uitge-
meer dan 20 Jaar op stimulerende wijze leiding gegeven    voerd of In studie genomen en naast deze studies werd
aan de onderneming.                      ook door KEMA en GKN een studie gestart naar even-
                               tuele uitbreiding van maatregelen om ernstige reactor-
Dr. H. Arnold trad per 1 mei 1988 toe tot de directie.    ongelukken te voorkomen en Indien zo' n ongeluk toch
De heer Arnold werd per genoemde datum als hoofd van     optreedt, de gevolgen te beperken.
de centrale opgevolgd door ir. J. Hoekstra, tot dan sec-
tiechef Bedrijfsvoering. Tot nieuwe sectiechef werd      De in 1987 gestarte implementatie van de IAEA-richtlij-
ir. W.J. Börger benoemd.                   nen voor nucleaire veiligheidsklasseringen werd in 1988
                               voortgezet. Dit veelomvattende project zal ook in 1989
Door fusies tussen de elektrlciteitsproduktiebedrljven,    worden voortgezet. De consequenties van deze Imple-
die mede verband houden met het in werking treden van     mentatie zullen ongetwijfeld veel werk met zich mee-
de nieuwe Elektriciteitswet kwamen de aandeelhouders     brengen.
te bestaan uit de vijf grote produktiebedrljven. Dit bracht
veranderingen met zich mee In de samenstellingen van
de Colleges van bestuur, toezicht en advies. Deze veran-
deringen en overige mutaties zijn vermeld in het hoofd-
stuk Colleges van bestuur, toezicht en advies.

Aan het begin van het verslagjaar 1988 werd de GKN
een alles omvattende vergunning verleend op grond van
de Kernenergiewet. Die kwamen in de plaats voor de
Hinderwetvergunning van 1968, die bij het in werking
treden van de Kernenergiewet in 1970 als vergunning op
grond van die wet gold, en voor de in latere stadia ver-
leende vergunningen. Een grote mate van overzichtelijk-
heid is hiermee tot stand gekomen.
Een voorspoedig bedrijf leidde tot een beschikbaarheid
van 90,9%, waardoor het cumulatieve beschikbaarheids-
percentage over de laatste 10 jaren 89,5% kwam te be-
dragen. Sinds de Instelling door General Electric in 1978
van de plaquette " In recognition of outstanding BWR
plant performance" is de GKN ieder jaar de plaquette
ui1gereikt.
Daarmee Is de GKN naast de Kernenergiecentrale in
Mühleberg, Zwitserland, de enige andere kernenergie-
centrale in de wereld die de plaquette "In recognition of
winning the GE Nuclear Energy Capaclty Factor Award
forten consecutive years" heeft ontvangen.
Bij het ter perse gaan van dit verslag bereikte ons het
bericht dat van alle General Electric kokend water reac-
toren ter wereld de Centrale in Dodewaard het hoogste
beschlkbaarheldspercentage heeft gehaald l n 1988.

Ook in het verslagjaar bleek de afdichting van de aan-
sluiting op het reactorvat, waarin in 1986 een beginnend
scheurtje was geconstateerd, uitstekend te hebben ge-
functioneerd.
Aan het ontwerp voor de in 1989 voorziene definitieve
afdichting van deze aansluiting werd hard gewerkt. Om
tot een optimaal ontwerp te komen, is evenwel in goed
overleg met de betrokken overheidsinstanties besloten
de onderzoeksresultaten van de huidige afdichting in het
nieuwe ontwerp mee te nemen. Hiertoe zal de bestaande     Hoogste punt bereikt, uitbreiding Kantoorgebouw en
afdichting verwijderd worden in de stop 1989, waarna af-   HTC.
dichting en stomp zullen worden onderzocht. Er zal een
Identieke afdichting worden aangebracht en de defini-
tieve afdichting zal In 1990 worden gerealiseerd .            Nieuwbouw

Aan het In 1987 opgestelde "Werkplan naar aanleiding     Voor de groep opleidingen kwam een nieuw gebouw ge-
van het OSART-onderzoek" werd uitvoering gegeven. De     reed. Hierdoor is de gelegenheid geschapen om ge-
voorgenomen termijnen waarbinnen de werkzaamheden       scheiden van de bedrijvige sfeer die in de centrale