Publicatie Laka-bibliotheek:
Verslag over het jaar 1995

AuteurGKN
1-01-8-10-49.pdf
Datum1996
Classificatie 1.01.8.10/49 (DODEWAARD - GENERAL)
Voorkant

Uit de publicatie:

Algemene beschouwingenHoog waler

TerwiJl de jaarlijks<' l'C\'is1cpe1 iode nog in volle gang was, wrgde een ongekend hoge
waterstand 111 de Waal tusse..i1 30 i:1011an en 6 februari vont veel ongemak. Voor de
centrale zelf. die op een terp i~ gebouwd . leverde het hoge waler geen echte
problemen op. Dal lag anders voor de medewerkers die lil en rond de Betuwe
wonen. Velen van hen werden in de prtvésfocr gccoufronteer<l met de noodzaak 0111
prevenllevc maatregelen te treffen. en in een aantal gevallen werden zij geëvacuet>rd.
Dl' gi-tmffo11 medewerkers zaten her en der verspreid over heel Nederland.
In sommige gevallen kon men niet a11dC'rs da n c•11ige tijd verstek laten gaan op het
werk. Daar kwam bij dat de bereikbaarheid van de centrale over de weg m inder goed
was door de wegafzetting-en die nodig waren om de d11ken in de buurt te sparen en
de evacuatll'Slromen te reguleren. Zowel de achterblijvers als hel speciaal voor dl'
n:>vis1eperio<le ingehumde pcr-;ont'el van derden ondervonden daarvan de nadelige
g..-volgcn. Alles bij elk:.iar was dit aanleiding orn de oorspron.keliik strak opge:tt.>lle
planning van de revisiepr·riodt· te herzien, Onder de drnk van de omstandigheden
moesten <lr werkzaamheden worden aangepast :tan de pe1 soneelsbezetting ,all het
rnomenl. De solidariteit waarvan de medewi>rkers in de7e gecompliceerde situatie
blijk gaven ten opzithli' van t'lkaar en \'an het bedrijf was groot. Niets dan lor ook
voor de zorgv11ldigheid waarmee .illen die l>esthikbaar waren hun werkzaamhedrn
op dé> centra!<:> bleven uitvoeren

Vergunningen

De op r Jtd.i 1994 aangc-vraagdl' vergunni11gen or grond van de Kemenergiewet en
<le We't vero11trem1g111g oppervlaktewatt>ren werden op 4 jltli 1995 aan G KN
verleend. Tegen de K<.>w-vergunning werden drie bernepschrif1cn en een verzot•k tol
sc:hor--111g mgcd1end. l let vcr:coek Lot i:;chorsing werd op 22 december 1995 door d,,
voor.dller van de afdeling Bestuursrcduspraak van de Raad van State afgewezen.
waarmee de weg vnikwam voor hel van kracht worden van de K<.>w-vngunning.
De bodemproce<l111c waann <l<' R:iad van State de eerder genoemde beroepsz:tken
moet afhandelen. zal nog geruime liJd tn lwslag nemen.

GKN Upgrade Project

Planning

Tijdens bel verslagjaar wl.'rd er volgt'ns planning hard gewerkt aan de uitvoering van
het eerste deel van het G l(N Upgrade Project (GUP) fase 1: het opstellen van
<ll'lailontwcrpC'n voor de aan tl' brengen modificaties. Het resultaat was Ya11 dien
aard dat va nar november bego1111en kon worden nwt de <:c-lcctie van leveranc1ers. het
op:,tellen van bestt'.bpcxiftcaties e11 hel aanvragen en beoordelen van offertes voor dl'
lOmponenten nwt de lang$lc,> lcve1tijd. Daarmee kon tevens deel twee van fase 3 in
gang gezt>l worden: de voorbcrC'idlng voor. t'n de <laac.Jwerkel ijkf' uitvoering \'30, de
rnodi [kalles. 111 december 1995 !u.•eg GKN de goedkeuring van de aandeelhouder
om mc-t deze werkzaamheden te beg11111en. De u1tC'1T1delijkc voltooii11g van het
proïecl zal in l<:)97 plJ,1t,;vinde11.

Organisatie

De rntegraric van omva11gr1jkt> modilkaties w reu lwslaande n11cleaire installatie is
een complex proces <lat dt' grootst mogeh1ke 1.orgvuldighe1d veretsl en ,:eer hogt•
etsen aan de 01ganisat1e s telt. Want 111et alleen dient de hu1d1ge 111stallat1e gemod1I1-
ceerd, gt>t€'$l en wt>er in bedrqf gesteld te worden. maar ook moet hij in de periode
voorafgaand aan de inbouw van nieuwe sv<;ttm1en en componenten veilig kunnen
w or<lc11 bedrevPn Pil onderhlmdcn.