Publication Laka-library:
Zienswijze Greenpeace MOX-vergunning Kerncentrale Borssele

AuthorGreenpeace, I.Teuling
1-01-8-23-10.pdf
DateSeptember 2010
Classification 1.01.8.23/10 (BORSSELE I - LICENSING & LEGAL PROCEDURES)
Front

From the publication:

Betreft: zienswijze EPZ MER Brandstofdiversificatie Kemenergiecentrale Borssele (KCB)
Geachte heer / mevrouw,
Hierbij doe ik u de zienswijze van Stichting Greenpeace Nederland (hierna: Greenpeace) op de MER Brandstofdiversificatie Kernenergiecentrale Borssele (KGB) toekomen.
De beoordeling van de voorgenomen wijziging in de MER betreft slechts het gebruik van MOX en c-ERU als brandstof. Greenpeace acht het wenselijk dat bij beoordeling van de aanvraag ook de discussie over het wel of niet opwerken van kemalval wordt betrokken. MOX en c-ERU zouden namelijk niet beschikbaar zijn als kamcentrale Borssele opgebrande splijtstof niet zou opwerken maar direct zou opslaan. Om de milieueffecten van de vergunningaanvraag van EPZ goed te kunnen beoordelen zou in de MER een vergelijking moeten worden gemaakt van de gehele keten van kernenergie, waarbij de milieueffecten van twee varianten - wel of niet opwerken van kernafval - worden vergeleken.
Greenpeace diende op 27 juni 200E1 een zienswijze in op de Startnotitie MER KGB. In deze zienswijze staat een overzicht van de bezwaren van Greenpeace tegen het gebruik van MOX en c-ERU brandstof. Deze zienswijze moet als hier ingelast worden beschouwd (bijlage 1).
Hieronder staal een overzicht van de belangrijkste nadelen van het gebruik van MOX en c-ERU, zoals door EPZ beschreven in de MER en de aanvraag. Bij deze nadelen moeten wat Greenpeace betreft nog de nadelen van opwerking van kernafval werden toegevoegd. Greenpeace trekt uit dit overzicht de conclusie dat deze nadelen en gevaren niet opwegen tegen de vermeende voordelen van MOX en c-ERU gebruik en dat VROM daarom geen vergunning zou moeten verlenen aan EPZ.
Greenpeace is verder van mening dal ook de nadelen van opwerking van kernafval veiligheidsrisicos, proliferatiegevaar - niet opwegen regen de voordelen en dat daarom kernafval beter direct kan worden opgeslagen. Daarnaast H Greenpeace van mening dat, zolang er geen oplossing is voor het kernafval en kerncentrales niet veilig zijn, er moet worden afgezien van de productie van kernenergie.