Publication Laka-library:
Wijziging molybdeenproductieproces NRG te Petten. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

AuthorCommissie MER
1-01-8-54-01.pdf
DateFebruary 2016
Classification 1.01.8.54/01 (PETTEN RESEARCH LOCATION - PRODUCTION MEDICAL ISOTOPES)
Front

From the publication:

Commissie voor de milieueffectrapportage
Wijziging molybdeenproductieproces NRG te Petten
Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport
24 februari 2016 / projectnummer: 3076

Hoofdpunten voor het milieueffectrapport (MER)
Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) wil vanaf 2017 starten met een 
gefaseerde vervanging van hoogverrijkt uranium door laagverrijkt uranium als 
grondstof voor de pro-ductie van het radio-isotoop molybdeen-99 (99Mo). Daarvoor 
moeten de installaties en het productieproces in de molybdeenproductiefaciliteit 
(MPF) worden gewijzigd en moet de Kern-energiewetvergunning worden aangepast. De 
MPF is onderdeel van de ‘hot cell laboratories’ (HCL) van NRG die zijn gevestigd 
op de onderzoekslocatie Petten (OLP). Het bevoegd gezag voor de aan te passen 
vergunning is de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescher-ming.
De Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna ‘de Commissie’)1 geeft in dit 
advies aan wat de reikwijdte en het detailniveau dienen te zijn van het op te 
stellen MER. Ze beschouwt de volgende informatie als essentieel voor het meewegen
 van het milieubelang in een besluit over de voorgestelde wijzigingen en daarmee 
 als relevante informatie voor het MER:
• het doel van de aanpassingen aan de installaties en aan het proces;
• een eenduidige en helder onderbouwde afbakening van de activiteiten die worden 
aangepast en die dus samen ‘het voornemen’ vormen;
• de verwachte gevolgen voor het milieu in de referentiesituatie en bij realisatie 
van de alternatieven voor het voornemen, zowel in de dagelijkse praktijk als bij 
incidenten en ongevallen;
• (een afweging van) mogelijke maatregelen om de risico’s voor de omgeving van de 
gewijzigde installatie te beperken.
Besluitvormers en insprekers lezen in de eerste plaats de samenvatting van het 
MER. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als 
zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud 
van het MER.
In de volgende hoofdstukken beschrijft de Commissie in meer detail welke informatie 
het MER moet bevatten. Ze bouwt in haar advies voort op de Mededelingsnotitie 
milieueffectrap-portage HEU-LEU conversie MPF (hierna ‘de mededelingsnotitie’).
 Dat wil zeggen dat ze in dit advies niet ingaat op de punten die naar haar 
 mening in de mededeling voldoende aan de orde komen.