Publication Laka-library:
Risico-evaluatie overstroming COVRA-terrein

AuthorKEMA, L.C.Scholten, R.Heling
1-01-9-10-32.pdf
DateDecember 1998
Classification 1.01.9.10/32 (COVRA INTERIM WASTE STORAGE - GENERAL)
Remarks Revisie 1: 18 december 1998
Front

From the publication:

SAMENVATTING
In Nederland N gekozen voor een langdurige bovengrondse opslag van radioactief afval in de faciliteiten die COVRA heeft op haar terrein in het Sloegebied in Zeeland. Er is een onderzoek gedaan of die opslag mogelijk is voor een termijn tot 300 jaar (KEMA,1998). Hete niet uit te sluiten dat over een zo lange periode door klimaatsveranderingen een stijging van de zeespiegel optreedt, waardoor de kans op overstroming van het COVRA-terrein toeneemt Ais de risico's ten gevolge van een overstroming groot zouden blijken te zijn, dan is dat mogelijk een belemmering voor een langduriger opslag daar ter plaatse.
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is een deterministische analyse gemaakt naar de mogelijke radiologische gevolgen van een overstroming. De analyse is gedaan op basis van de huidige afvalinventaris en met behulp van aquatische rekenmodellen. De mogelijke stralingsdosis voor het meest belaste lid van de bevolking is bepaald. Het blijkt dat de dosis ver onder het door VROM gehanteerd secondair risiconiveau is. Ondanks onzekerheden in diverse aannamen en parameters is daarom een zorgvuldiger analyse niet zinvol. Een verhoogde kans op overstroming door stijging van de zeespiegel is vanwege de radiologische risico's voor de bevolking geen belemmering voor een langdurige opslag op de huidige 'motie.