Publication Laka-library:
Kernenergie. Stand der techniek, ruimtelijke inpassing en de organisatie van besluitvorming

AuthorSmartport, H. Geerlings, B. Kuipers
1-01-9-70-01.pdf
DateNovember 2021
Classification 1.01.9.70/01 (MAASVLAKTE)
Remarks Voor 2040 grootschalige kernenergie niet haalbaar

De stand van de techniek en omgevingsfactoren van kerncentrales leiden tot langdurige ontwikkelpaden. Daarnaast is kernenergie moeilijk ruimtelijk inpasbaar op basis van de beschikbare ruimte en in combinatie met de ontwikkelingen in de Rotterdamse havenregio. Deze conclusie volgt uit onderzoek van SmartPort naar kernenergie in de Rotterdamse haven. Download het rapport hier.

SmartPort heeft samen met haar partners het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, Deltalinqs en de Erasmus Universiteit een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de stand van techniek, ruimtelijke inpassing en de organisatie van besluitvorming met betrekking tot kernenergie op de Maasvlakte.

In het onderzoek is geconcludeerd dat kernenergie in Rotterdam geen rol speelt in het behalen van de emissiedoelen in 2030. Kernenergie in Rotterdam op basis van bewezen technologie, de generator 1 tot en met 3+, is op zijn vroegst in 2035 beschikbaar. De realisatie van een Small Modular Reactor (SMR); kleinschalige versies van bekende kerncentrales die opgebouwd worden uit modules, zijn nog in ontwikkeling en kunnen naar verwachting niet eerder dan 2041 ingezet worden. Generatie 4-reactoren als bewezen technologie zijn niet voor 2050 te verwachten.

Front

From the publication:

Voorwoord
Nederland staat aan de vooravond van een grote transitie die CO2-emissies moet terugdringen. Er liggen
inmiddels indringende adviezen van het IPCC over de noodzaak tot het tegengaan van klimaatverande-
ring. Daarop voortbouwend onderschrijven beeldbepalende nationale en internationale organisaties
deze noodzaak (w.o. de Nederlandse Bank, CPB, CBS, Wereldbank en IMF). Het Internationaal Energiea-
gentschap (IEA), jarenlang de spreekbuis van de energiesector, komt zelfs met het advies om het zoeken
en exploreren van olie en gas direct te stoppen. Ook de Europese Commissie onderstreept in haar Green
Deal uit 2019 dat klimaatverandering een existentiële bedreiging vormt voor alle burgers in Europa en de
wereld. Recentelijk verhoogde de EU de doelstelling naar 55% voor 2030 in het ‘Fit voor 55’ pakket.
Eveneens in 2019 heeft de Nederlandse regering haar Klimaatakkoord gepresenteerd. Doel van het
Klimaatakkoord is een broeikasgasemissiereductie op nationale schaal te realiseren van 49% in 2030 ten
opzichte van 1990 — wat gelijk staat aan 116 Mton CO2-equivalenten — en 95% in 2050 (PBL, 2018). In het
Klimaatakkoord zijn maatregelen aangekondigd voor onder meer de sectoren energie (elektriciteit),
industrie, landbouw, gebouwde omgeving en mobiliteit. Hoe willen we deze doelen bereiken? Vanuit een
mondiale scope geven zowel het IPCC als de IEA aan dat kernenergie een onderdeel kan zijn van de
oplossing.

De potenties van kernenergie lijken nog niet geheel te zijn uitgekristalliseerd. Dit onderzoek is een
verkenning van de huidige stand van zaken rond kernenergie en de beleidsontwikkeling. De methode van
onderzoek bestond uit literatuurstudie, documentenanalyse, expertinterviews met onafhankelijke
deskundigen en een expert-workshop. Wij willen langs deze weg alle gesprekspartners, te weten Marco
de Baar (Differ), Marco Brugmans (ANVS) en Rick Bulk (ANVS), Jan Leen Kloosterman (TU-Delft), Ruud
Melieste (Havenbedrijf Rotterdam), Maarten Nypels (Gemeente Rotterdam), Ruut Schalij (eRisk Group),
Martin Scheepers (TNO) en Hedwig Sleiderink (Ministerie van EZK) danken voor hun bereidheid ons te
woord te staan, ons van extra informatie te voorzien en voor hun deelname aan een klankbordgroep-bij-
eenkomst op 17 mei jl. Ook Alice Krekt (Deltalinqs), Wilco van der Lans (Havenbedrijf Rotterdam) en
Wouter Lensselink (Gemeente Rotterdam) willen wij danken voor het kritisch meelezen.

De studie is uitgevoerd door Harry Geerlings en Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wij
danken de opdrachtgever SmartPort, en dan in het bijzonder Elisabeth van Opstall, Dirk Koppenol en Mel
Valies, voor hun commentaren. Deze rapportage representeert op geen enkele wijze de visie en/of
opvattingen van de organisaties waar de gesprekspartners werkzaam zijn.

In dit onderzoek is gepoogd een zo objectief mogelijke weergave te geven van de facts and figures rond
kernenergie. Met het boven tafel brengen van deze informatie kan de discussie worden gevoerd over de
rol en betekenis van kernenergie vanuit een technologisch en bestuurlijk perspectief. Dit onderzoek gaat
niet in op de mogelijke rol van kernenergie in de toekomstige energiemix voor de Rotterdamse haven en
stad.

Harry Geerlings
Bart Kuipers

Rotterdam, 8 november 2021