Publication Laka-library:
Nucleair risico, duurzame ontwikkeling en energietransitie

AuthorHoge gezondheidsraad
2-03-0-00-41.pdf
DateOctober 2021
Classification 2.03.0.00/41 (BELGIUM - GENERAL)
Remarks English, french and german version available at https://www.health.belgium.be/nl/advies-9576-nucleair-risico-duurzame-ontwikkeling-en-energietransitie
Front

From the publication:

HIGHLIGHTS


De klimaatopwarming door broeikasgassen is zonder twijfel een van de belangrijkste
problemen en risico's die op wereldvlak dringend moeten worden aangepakt. Tegen deze
achtergrond wordt kernenergie regelmatig voorgesteld als een ideaal en onproblematisch
alternatief voor fossiele brandstoffen bij de opwekking van elektriciteit, als onderdeel van een
energiemix, omdat kerncentrales tijdens de werking bijna geen CO2 uitstoten, wat een
onbetwistbaar voordeel is. De realiteit is echter complexer. Kernenergie kent haar eigen
risico's en werpt ernstige vragen op, waaronder de kwestie van het zeer langlevend radioactief
afval (meerdere tienduizenden jaren), het risico van ernstige ongevallen met gevolgen tot op
lange afstand en op lange termijn die meerdere generaties kunnen treffen, het risico van
terrorisme, de banden met kernenergie voor militaire doeleinden en de proliferatie van
splijtstoffen voor militair gebruik.

Momenteel wordt erkend dat het risico van een ernstig nucleair ongeval niet kan worden
uitgesloten, zelfs niet in de beste kerncentrales, en België is in dit opzicht bijzonder kwetsbaar
wegens de kenmerken van de betrokken locaties: dicht bij grote steden en internationale
verkeersaders, verzadigd wegennet en hoge bevolkingsdichtheden. De HGR is van mening
dat, gezien de bijzondere kwetsbaarheid van de Belgische sites, de voortzetting van dit risico
gedurende nog eens 10 of 20 jaar milieu-, gezondheids- en ethische vragen oproept.

Een belangrijk en onontkoombaar zwak punt van kernenergie is de bestemming van verbruikte
splijtstof en radioactief afval en de mogelijke gevolgen daarvan voor de gezondheid van de
toekomstige generaties. Volgens de huidige stand van de kennis is er voor dit soort afval geen
alternatief dan diepe geologische berging. Diepe geologische berging brengt voor toekomstige
generaties de noodzaak met zich van bewaking en instandhouding van kennis en herinnering,
een last die zij waarschijnlijk gedurende een lange periode, mogelijk duizenden jaren, zullen
1
 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen.
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een
nieuwe versie van het advies uitgebracht.