Publication Laka-library:
Kernenergie in Nederland. Een onderzoek naar machtstructuren

AuthorC.Uitham, B.de Vries, G.J.Zijlstra
DateDecember 1977
Classification 1.01.0.00/50 (GENERAL)
Front

From the publication:

Na de tweede wereldoorlog werd in de geïndustrialiseerde
landen veel geld aan kernenergie besteed. Er werden
programma's voor onderzoek en ontwikkeling opgezet en
uitgevoerd. Meestal was het uiteindelijke doel de
productie van electriciteit met kernreactoren. Nucleair
onderzoek en ontwikkelingswerk werd echter ook van groot
belang geacht voor de verdere ontplooing van wetenschap
en techniek en voortgaande industriële vernieuwing.
In het midden van de zestiger jaren zag het er naar uit
dat de toepassing van kernreactoren voor de opwekking
van electriciteit van groot belang zou gaan worden. In
Nederland werden twee kerncentrales gebouwd. Er waren
plannen om dit aantal in een snel tempo uit te breiden.
De laatste jaren is de toepassing van kernenergie in
toenemende mate op verzet gestuit. Aanvankelijk
richtten de bezwaren zich voornamelijk op de gevaren van
radioactiviteit voor volksgezondheid en milieu. Later
ook op de mogelijkheid van catastrofale ongelukken,
gevaren van sabotage en terrorisme, vergrote kans op de
verspreiding van atoomwapens en op het nog onopgeloste
probleem van de eeuwenlange veilige opslag van radioactief
afval. Meer in het algemeen leek de kernenergie
kristallisatie-punt te worden van verzet tegen voortgaande
industrialisatie, milieu-aantasting, verspilling
van grondstoffen en schaalvergroting. Geleidelijk kwam
gedurende de laatste jaren het verzet ook in het
parlement tot uiting.

This publication is only available at Laka on paper, not as pdf.
You can borrow the publication or request a copy. When we're available, this is possible for a small fee.