Publication Laka-library:
Rampenplan gemeente Vlissingen

AuthorGemeente Vlissingen
DateMarch 2002
Classification 1.01.0.60/36 (EMERGENCY PLANS)
Front

From the publication:

Rampenplan gemeente Vlissingen 14-03-02
VOORWOORD
De werkgroep Planvorming van het Samenwerkingsverband Openbare Veiligheid Zeeland 
heeft een nieuw model-gemeentelijk rampenplan opgesteld. Dit rampenplan is hierop 
gebaseerd en vervangt het eerder door uw raad op 25 september 1997 vastgestelde 
rampenplan.
De behoefte om het bestaande rampenplan te vervangen is naar voren gekomen bij de 
uitwerking van de wens om de bijlagen, met name de procesdeelplannen waarin de 
processen in de rampenbestrijding uitgewerkt worden in concrete werkafspraken, aan 
het rampenplan toe te voegen. Omdat een procesdeelplan een nadere uitwerking vormt 
van het rampenplan, was het nodig om eerst het rampenplan aan te passen aan de 
nieuwe inzichten in de rampenbestrijding.
Doelstelling was om het nieuwe rampenplan korter en begrijpelijker te maken, wat de 
toepasbaarheid in een rampsituatie verbetert.
Belangrijke veranderingen ten opzichte van het vorige rampenplan zijn de volgende.
Het aantal scenario's in het rampenplan wordt teruggebracht tot:
1. een ramp of zwaar ongeval in één gemeente (scenario 1) en
2. een ramp of zwaar ongeval met effecten in meerdere gemeenten (scenario 2).

Dit onderscheid is gehandhaafd omdat er bij scenario 2 behoefte is aan een coördinerend
burgemeester.
Het convenant inzake coördinerend burgemeester, dat de voorzitter van de Regionale 
Brandweer Zeeland aanwijst als coördinerend burgemeester, komt met het vaststellen van 
het nieuwe rampenplan te vervallen. In de plaats hiervoor wordt de afspraak vastgelegd
 dat de bij de ramp of zwaar ongeval betrokken burgemeesters onderling bepalen wie van 
hen de coördinatie op zich neemt.
Voorts wordt bepaald dat - in geval van scenario 2 - het beleidsteam van de coördinerend 
burgemeester zitting neemt in het gemeentelijk coördinatiecentrum. Dit is in principe 
gehuisvest in het gemeentehuis van de coördinerend burgemeester, zodat deze burgemeester 
zijn gemeente tijdens de rampsituatie niet hoeft te verlaten.
De gemeentelijke ondersteuning tijdens een rampsituatie zal niet meer plaatsvinden door 
middel van een Beleidsondersteunend Crisisteam. In plaats hiervan zal de gemeentelijke 
ondersteuning plaatsvinden door een beroep te doen op functionarissen van andere gemeenten 
die als deskundigenpool in een procesdeelplan zijn opgenomen. Dit komt er op neer dat de 
gemeentelijke afdeling die aangewezen is voor de uitvoering van een gemeentelijk proces, 
een beroep kan doen op collega's die als pool in het procesdeelplan voor dat betreffende 
proces opgenomen zijn.

This publication is only available at Laka on paper, not as pdf.
You can borrow the publication or request a copy. When we're available, this is possible for a small fee.