Publication Laka-library:
Gevolgen van een kernramp in de Eemshaven

AuthorK.Nienhuys, G.J.Aupers
DateNovember 1996
Classification 1.01.0.60/35 (EMERGENCY PLANS)
Front

From the publication:

Inleiding.
In januari 1994 gaven Gedeputeerde Staten van Groningen
hun goedkeuring aan het bestemmingsplan Buitengebied Noord
( Eemshaven) van de Gemeente Eemsmond. In dit bestemmingsplan
is de vestiging van een kerncentrale ui tg es loten. Om deze
reden tekenden de Minister van Economische Zaken, de NV Samenwerkende
Elektriciteitsproduktiebedrijven (SEP) en de NV Elektriciteitsproduktiemaatschappij
Oost- en Noord (EPON) tegen de
goedkeuring van het bestemmingsplan beroep aan bij de Raad van
State. Ook de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee
is partij in deze beroepsprocedure.
De Gemeente Eemsmond en Gedeputeerde staten van Groningen zijn
van mening dat een kerncentrale bij een optredende calamiteit
onherstelbare schade zou kunnen toebrengen aan het Waddenzeemilieu.
Gezien de wet- en regelgeving die op dit bijzondere
natuurgebied van toepassing is, dient daarom de vestiging van
een dergelijk bedrijf op voorhand te worden uitgesloten. De
Waddenvereniging onderschrijft dit standpunt.
De Gemeente Eemsmond en Gedeputeerde Staten van Groningen hebben
echter de gevolgen van een kernramp voor het Waddengebied
niet nader toegelicht. Volgens GS zijn "de risico's van kernenergie
( ••• ) "nog niet goed in beeld te brengen".
De Minister van Economische Zaken, de SEP en de EPON zijn het
daar niet mee eens. In de PKB Vestigingsplaatsen Kerncentrales
is de Eemshaven aangewezen als een van de mogelijke vesti~
gingsplaatsen voor nieuw te bouwen kerncentrales. Een absoluut
en algemeen verbod voor een kerncentrale in de Eemshaven zou
volgens de Minister slechts op zijn plaats zijn, indien thans
reeds vaststaat dat de aan kernenergie verbonden risico's
onverenigbaar zijn met de bescherming van de Waddenzee. Dat is
volgens de Minister niet het geval. Er is naar zijn mening
"dan ook geen enkele reden om er a priori van uit te gaan dat
vestiging van een kerncentrale een dermate potentieel risico
voor de Waddenzee met zich mee zou kunnen brengen, dat vanuit
dat oogpunt op voorhand kernenergie in het onderhavige bestemmingsplan
moet worden uitgesloten."

This publication is only available at Laka on paper, not as pdf.
You can borrow the publication or request a copy. When we're available, this is possible for a small fee.