Publication Laka-library:
Nieuwe sociale bewegingen

AuthorJ.W.Duyvendak
1-01-2-10-15.pdf
Date1985*
Classification 1.01.2.10/15 (ANTI-NUCLEAR MOVEMENT - NATIONAL / BACKGROUND)
Front

From the publication:

NIEUWE SOCIALE BEWEGINGEN IN NEDERLAND
een onderzoek naar de kraakbeweging,
de vredesbeweging en de anti-kernenergie-beweging.

Jan Willem Duyvendak
Rob van Huizen

VOORAF 1983
Het is ruim een jaar geleden dat 'Nieuwe sociale bewegingen in Nederland'
werd geschreven. In het afgelopen jaar is er in die bewegingen
nogal wat veranderd. Het was dan ook met enige aarzeling dat we 'ja'
hebben gezegd op de vraag van de Stichting VoorLAktieve Geweldloosheid
om het werkstuk te mogen uitgeven.
Met name het empir1ese gedeelte van dit werkstuk heeft aan aktualiteitswaarde
enigszins ingeboet. Dat valt niet te kompenseren in een
nieuw voorwoord; wel zullen we hier enkele van de o.i. belangrijkste
veranderingen in het afgelopen jaar kort aanstippen. Als analiese van
sociale bewegingen in esn Kort achter ons liggende periode behoudt
dit werkstuK o.i. haar beteKenis.
In de hoofdstukken 3 en 4 hebben we de tekst gekuist van enkele
minder sterKe theoretiese omzwervingen en onrijpheden.

Oe anti-kernenergiebewaging.
Het e~gelopen jaar was voorde anti-Kernenergiebeweging weinig suKsesrijk.
88 beweging is versmald door het ophef~en van een aantal basisgroepen. De
basisgroep-idee zel~ is meer ter disKussie gesteld. 'We zijn tot de konktusie
gekomen dat kennis -= machtsstl'Uktuur bU;jft bestaan ondanks basisdemokratiese
p:l'inaipes. Doordat binnen de basisgroep de kennis niet goed
versp:reid wordt, bJOrdt teidBrschap gekZ'elJerd. tel"",i;jl het maar de V1!<1ag is
of deze mensen dat zetf witzen.' tAfval nr. 15, blz. 3) 'De basisgroepen
hebben geen antbJOord gevonden op de vraag hoe g2"OoteahaUger aktiviteiten
geo:t'{Janiseerd moeten worden. Het resultaat is dat nu de kormmmikatieUjru:m
volstrekt ondOo~ziahti{J zijn. AllepZei circuits onàeFhouden informele relaties,
dit woud t>an :rewties is alleen voor. een kleine g:t'Oep insideFs te
doorzien. Met ats triest gevolg dat 'basisdemola!atie' niet geteid heeft tot
een demokzoatise1.'ing van de beweging, m:uw juis·t tot het tegendee7-.' (Onderstroom.
jaarga

*) Estimated date